close-pop-up.svg

Er ikke pussen tett?

«Hjelp! Jeg har fuktroser og saltutslag inne – pussen er ikke tett!» Dette er et kjent utsagn, men det er kun i veldig få tilfeller det er pussen som har skylda.

Som regel er det utforming av detaljer som er den store synderen til fuktproblemer. Puss- og murfasaden på et hus har en tredobbel funksjon. Den skal beskytte mot regn og vær, den skal gi et estetisk ytre og den skal være et offersjikt som beskytter byggematerialene under.

Saltutslag i murveggen

Saltutslag i muren forveksles ofte med soppangrep. Saltutslag kommer av vannløselige salter transportert i fuger via fuktinnsig eller kapillært oppsug fra grunnen. Deretter utkrystalliseres dette på innsiden av murveggen, vannet fordamper og saltene får forskjellige former og farger. Saltet ses gjerne som hvite, tykke, porøse kaker og snøliknende pulver. Så lenge det er innsig av fukt i muren, kan dette også skje over bakkenivå. NB.: Vær forsiktige med å smake på saltet – det svir godt på tunga!

I kjelleren

Nesten uansett materialer, dersom fuktsperre ikke er benyttet, vil fuktighet stige i muren (1,5 meter i et teglmurverk). Vannet tar med seg vannoppløselige salter som avleires på muren når vannet fordamper inne i kjelleren. Dette saltet binder fuktighet og opprettholder høy luftfuktighet i kjelleren og kan gi grunnlag for soppdannelse.
Hvis fuktbelastningen skyldes problemer med dreneringen på utsiden av bygningen vil det være naturlig å utbedre dette først.

Mulig årsak 1:

Puss og beslag hører sammen

Beslag som takrenner, gesimsrenne, nedløpsrør, sålebenker m.m. er viktige deler av en bygning. Disse beslagene skal beskytte bakenforliggende bygningsdeler; tette mellom ulike bygningsdeler og materialer, samt avlede vann slik at veggens konstruksjon ikke skades og blir en kilde til råte og fuktskader.

Fasader som pusses eller renoveres uten at utført beslagsarbeid er godt nok, har stor sannsynlighet for framtidige og tilbakevendende skader i fasaden.

Korrekt utformede beslag hindrer konsentrerte vannstrømmer og tilsmussing med støv og partikler. Spesielt sålebenkbeslag og tetting rundt vinduer er et stadig tilbakevendende tema som diskuteres mellom systemleverandør, utførende og rådgiver/arkitekt. 

Husk at utforming og montering av beslag alltid bør gjøres av en blikkenslagermester som har erfaring og forutsetninger for et godt resultat. I samarbeid med pussentreprenør kan spesielle beslag utformes og monteres underveis i prosessen.

Mulig årsak 2:

Godt resultat krever tørr sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke påkjenninger som mekanisk, tilsmussing, fukt og frost. Når en pusset overflate står i kontakt med rå og fuktige masser suges det opp fuktighet. Med tid fører lagret vann til frostsprengning, saltutslag og opprissing. Dette gir ytterligere følgeskader med malingsavflassing (spesielt ved bruk av dampdiffusjonstette malinger), avskalling av puss, vanninntrenging, mose- og algevekst. Det gjelder både nye og gamle sokler på pusset mur, isolasjon og murte teglsteinssokler. Oppsuget i murverk og puss skjer fra løsmassene inntil veggen, jord, gress, tette dekker m.m. I tillegg kan en eldre grunnmur av teglstein trekke kapillært vann i fuger.
Hvis fuktbelastningen skyldes problemer med dreneringen på utsiden av bygningen vil det være naturlig å utbedre dette først.

Dersom fuktinntrengingen ikke skyldes oppsug av vann fra grunden eller dersom det er vanskelig å gjøre utbedringer med drenering så finne det flere muligheter for utbedring av saltutslag. Weber dry renovation er en absorberende offerpuss til fuktige og saltholdige vegger. Takker vare en meget porøs porestruktur vil utkrystalliseringen av salter skje inne i pussjiktet.

  • Les mer om weber dry renovation her.

 

 

Leca produkter

Leca-blokken er for et norsk byggeikon å regne. Alle som har bygget kjenner den. Å bygge med Leca er som å bygge med byggeklosser. Ved å stable stein på stein kan du bygge nær sagt hva som helst. Og vakre, holdbare overflatebehandlinger gjør at stadig flere arkitekter, entreprenører og byggherrer benytter Leca i hele huset.

Kontakt oss for rådgivning

Yttervegg/fasade

Endelig kan murkvartalet på Torshov puste ut

Når en ærverdig murgård får forlenget liv, kjenner murmester Knut Guttorm på stolthet over å få være med på å rehabilitere dem.

Yttervegg/fasade

Trebygg med puss fikk fornyet ytterveggene

Da fasaden i Dalehaugen 2-4 ble revet, viste det seg at det var fuktgjennomtrengning i platene bak, og ytterveggene fikk en solid rehabilitering samtidig som fasaden.