Demex Sprengmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Demex Sprengmørtel

Demex Sprengmørtel
Demex Sprengmørtel

Produktfordeler

  • Sprengning uten rystelser
  • Til innen-/ utendørs bruk
  • Kan brukes under vann

For oppsprekking av stein, fjell og betong både innendørs og utendørs.

Generelt

Produktfordeler

• Sprengning uten rystelser
• Til innen-/ utendørs bruk
• Kan brukes under vann

Emisjonsdokumentasjon (HEA9): produktnavnnavn
EPD (MAT1): EPD for produktnavn
ECO product (MAT 1): produktnavn
Miljøgifter A20 (MAT 1) produktnavn inneholder ingen miljøgifter på BREEAM's A20-liste datert 01.04.2013
Ansvarlig innkjøp (MAT 5): ISO 14001-sertifikat

Produktbeskrivelse

Demex Sprengmørtel er en tørrmørtel som, når den tilsettes vann, utvikler et trykk som er kraftig nok til å sprekke opp fjell, stein og betong.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 16766

EGENSKAPER
Materialforbruk Hulldiameter kg/ løpemeter
Steinblokk: 25–30 mm 0,8– 1,1
Uarm. betong: 30–35 mm 1,1– 1,5
Fast fjell granitt: 35–40 mm 1,5– 2,0
Arm. betong: 40–45 mm 2,0– 2,7
Påføringstemperatur Demex brukes i temperaturer fra 0°C - +20°C i det objektet som skal sprekkes opp. Demex fungerer ikke i minusgrader, og over 20°C er det fare for “blowout”
Vannbehov Demex Sprengmørtel blandes med 23 % vann. 0,23 liter vann/kg pulver
Bindemiddel Ulesket kalk
Anbefalt vanninnhold 23%
Brukstid Ca. 20 min

Bruksområde

Demex Sprengmørtel brukes til oppsprekking av fjell, stein og betong. Dette skjer langsomt, uten rystelser. Det utvikles ingen skytegasser og det forekommer ingen splinter, slik at Demex Sprengmørtel kan benyttes såvel innendørs som utendørs. Demex Sprengmørtel kan også brukes under vann.

Lagring

Lagres tørt. Uåpnet emballasje kan lagres i 2 år.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Objektet bores med minimum 30 cm dybde. Avstanden mellom hullene skal ikke være større enn 10 ganger borediameteren. (Eks. diameter 25 mm, maks. avstand 25 cm)

Frittliggende stein og blokker: Bor loddrett til 70 % av objektets høyde.

Fast fjell og grøftesprenging: Bor med stor vinkel (skråboring), slik at sprengkraften får størst virkning. Dybden av borehullene må være minst 10 % under ønsket nivå.

I tørr betong fylles borehullene med vann som får trekke i 1-2 timer. Vannet fjernes deretter.

Ved sprenging under vann brukes en tynn plastpose tilpasset borediameteren. Posen tettes i den ene enden, og føres ned i borehullet. Ferdigblandet Demex Sprengmørtel fylles i posen ved hjelp av en trakt. Den frie enden tettes. I objekter med store sprekker kan samme fremgangsmåte med fordel benyttes.

Blanding

Demex Sprengmørtel skal blandes med angitte vannmengde.

1. Demex blandes med 23 % vann. Det vil si 0,23 liter vann pr. kg Demex Sprengmørtel.
2. For mye vann reduserer ekspansjonskraften.
3. Tilsett Demex Sprengmørtel pulveret forsiktig i vannet og bland dette til lettflytende konsistens.
4. Hvis blandingen virker for tørr, fortsett å blande til riktig konsistens oppnås. Tilsett aldri mer vann enn angitt. Blandingen bør skje med langsomtgående drill og visp.
5. La blandingen stå og trekke i 5 minutter før omrøring for hånd.

Demex Sprengmørtel skal blandes med kaldt vann, slik at temperaturen på den ferdige blandingen ikke overstiger +20°C. Dersom temperaturen i sprengningsobjektet ligger under +10°C, kan vanntemperaturen økes til ca +20°C. Ønskes kun mindre mengder av massen benyttet, utveies beregnet forbruk, hvoretter plastposen tettes og legges snarest tilbake i spannet.

Påføring

Massen helles i hullene ved hjelp av trakt, eller direkte fra blandekaret. Hullene fylles. Objektet dekkes med plast for å forhindre uttørking, og at massen utvannes i regnvær.

Vær oppmerksom på

Utblåsning kan inntreffe hvis egenvarmen som utvikles under herdeprosessen overstiger +90°C. Dette kan f.eks. skje dersom objektet er utsatt for direkte solstråling. Objektet bør i disse tilfellene skjermes. Utblåsning kan også skje dersom objektet er så sterkt sugende at vanninnholdet i Demex Sprengmørtel blir for lavt. Borehullene bør i disse tilfellene forvannes.

For å beskytte mot «blow-out» skal borehullene som er fylt med Demex Sprengmørtel straks tildekkes med våte sekker eller tilsvarende. Disse holdes våte i minimum 24 timer pga. brannfaren. Ved høye temperaturer og store hulldiametere er risikoen for «blow-out» større. For å minske risikoen bør temperaturen i objektet, lik som i blandingen, holdes under +20 °C.

• Demex Sprengmørtel inneholder kalsiumoksyd, CaO som ved tilføring av vann er etsende.
• Objektstemperaturen må aldri overstige +20 °C. Objektet må da kjøles med kaldt vann.
• Stå aldri over hullene under fyllingen. Se ikke ned i hullene før etter 8 timer. Ved for høy varmeutvikling, kan «blow-out» forekomme.

Praktiske råd

Oppsprekking vil alltid skje raskere for frittliggende stein og blokker enn for fast fjell.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker pulveret aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre kalkbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.