weber EXM 715 Understøp Antifrost - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber EXM 715 Understøp Antifrost

weber EXM 715 Understøp Antifrost
weber EXM 715 Understøp Antifrost

Produktfordeler

  • Ekspanderende
  • God flyt
  • Tykkelse 15-300 mm
  • Kan pumpes

Ekspanderende flytende mørtel til bruk ved kuldegrader ned til -15˚C.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber EXM 715 Understøp Antifrost er et sertifisert produkt for vinterbruk. Blandes kun med vann for å få en ekspanderende mørtel. Mørtelen har egenskaper som sikrer ekspansjon, støpelighet og fasthetsutvikling også i minusgrader. Etter nedfrysing gjenopptas fasthetsutviklingen hurtig. Ved støping ekspanderer massen i fersk tilstand som eliminerer risikoen for mangelfull  utstøping. Ekspansjonen gir imidlertid ikke skadelige spenninger på konstruksjonen. Mørtelen er sertifisert etter BRO 2004 til -10oC.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0221

PR-nummer: 92626

EGENSKAPER
Minimum tykkelse 15 mm
Maksimum tykkelse 300 mm
Anbefalt tykkelse 15-300 mm
Vannbehov 3,55 l/25 kg
Vann/sement forhold 0,39
Tilslag Natursand 0-4 mm
Anbefalt vanninnhold 14,2%
Ekspansjon 0-2%
Begynner å herde Etter ca. 1 time
Brukstid Ca. 25 min
Vanntett Ja SS 137214
Vintertilsetningsstoff Ja
Luftinnhold Ca. 5%
Konsistens Lett flytende. 380-450 mm. SP-metode 1651
Frostbestandighet Ja. SS 13 72 44 1 A
Eksponeringsklasse X0, XC4, XC3, XF4, XA1. EN 206-1
Trykkfasthet 1 døgn:   > 30 MPa ved +20oC
7 døgn:   > 40 MPa ved +20oC
                 > 30 MPa ved -10oC (14 døgn)
28 døgn: > 55 MPa ved +20oC
                 > 45 MPa ved -10oC

 

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Rengjør støpestedet grundig. Opphugget støpeflate gir best heft. Forvann støpeflaten slik at vann ikke suges bort fra mørtelen (forvann ikke i minusgrader).  Ved støping skal fritt vann ikke forekomme på støpeflatene.

Blanding

weber EXM 715 Understøp Antifrost blandes maskinelt i minst 2 minutter med ca. 3,55 l vann pr. 25 kg sekk. Dette gir ca. 12 l ferdig masse med lettflytende konsistens. Temperatur i ferdig blandet masse på ca. +20oC gir beste resultat.  Blandeutstyr: Kraftig drill/visp eller hurtiggående tvangsblander.

Påføring

Massens konsistens tilpasses støpearbeidet. Pass på at ikke luftporer dannes ved å støpe fra en side. Kun lett vibrering eller staking i massen skal utføres. Bruk av forskaling med overhøyde  på en side er velegnet. weber EXM 715 Understøp Antifrost bør benyttes innen 25 minutter etter blanding. Ferdig utstøpt masse må beskyttes mot uttørking. weber EXM 715 Understøp Antifrost får en lettflytende konsistens egnet for pumping. Massen har forholdsvis kort brukstid, slik at pumpeutstyr må tilpasses.

Etterbehandling

Eksponerte flater (tidlig avformet) må beskyttes mot uttørking. Dekk til med plast og eventuelt vintermatter. Alternativt kan det påføres en membranherdner (type som kan påføres ved lav temperatur). Bruk ikke vann til etterbehandle  nar det er fare for minusgrader.

Vær oppmerksom på

Bruk ikke vann til etterbehandling når det er risiko for kuldegrader.

Praktiske råd

weber EXM 715 Understøp Antifrost bør ha en temperatur på +20oC og støpeflatene må være frie for is, snø og fritt vann ved støping.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.