weber EXM OS - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber EXM OS

weber EXM OS
weber EXM OS

Produktfordeler

  • Ekspanderende
  • Meget god flyt
  • Meget høy fasthet
  • 30-300 mm tykkelser

Ekspanderende tørrmørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber EXM OS er en ekspanderende mørtel med kornstørrelse 4 mm, sammensatt av sement, sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar mørtel. Mørtelen ekspanderer 0,5-2 % før avbinding. weber EXM OS har høy fasthet og har meget god frostbestandighet. Produktet er basert på lavalkali og sulfatresistent sement.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 312159

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk weber EXM OS gir ca. 12 liter ferdig masse
Påføringstemperatur > 2oC
Vannbehov 2,75-3 (11-12 %)
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-4 mm
Ekspansjon 0,5-2 %
Begynner å herde Ca. 7 timer ved +20oC
Brukstid Ca. 45 minutter
Trykkfasthet
40 mm terning
1 døgn:   +20oC: > 35 MPa
3 døgn    +20oC: > 60 MPa
7 døgn:   +20oC: > 75 MPa
28 døgn: +20oC: > 90 MPa
Trykkfasthet
75 mm terning
28 døgn: +20oC: > 90 MPa
Trykkfasthet
100 mm terning
1 døgn:   +20oC: > 40 MPa
7 døgn:   +20oC: > 75 MPa
28 døgn: +20oC: > 90 MPa
Trykkfasthet
Ø150/300 mm sylinder
3 døgn    +20oC: > 50 MPa
                 +  1oC: > 15 MPa
7 døgn:   +20oC: > 65 MPa
                 +  1oC: > 40 MPa
28 døgn: +20oC: > 90 MPa
                 +  1oC: > 60 MPa
Bøyestrekkfasthet 1 døgn:   +20oC: > 6 MPa
3 døgn    +20oC: > 8 MPa
7 døgn:   +20oC: > 10 MPa
28 døgn: +20oC: > 11 MPa
                 +  1oC: > 7,5 MPa
Strekkfasthet 28 døgn: +20oC: > 6 MPa
E-modul Ca. 30000 MPa

Bruksområde

Anbefales i sjikttykkelser 30-300 mm spesielt der det er krav til total utfylling og ekstra høy fasthet ønskes.

• Innstøping og faststøping av betong- og stålkonstruksjoner.
• Understøping av maskiner, skinner, brufundamenter, prefabrikkerte elementer og andre konstruksjoner.
• Tetting av større sprekker.
• Reparasjon av betongskader ved bruk av forskaling.
• Faststøping av bolter og rekkverk.

weber EXM OS kan også brukes til andre støpearbeider når det er krav til god vanntetthet og ekstra høy fasthet er beskrevet.

Anbefalt brukstemperatur enn +2 - +30 oC.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongoverflaten være ru og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Borehull må blåses rene for boreslam, vann og eventuell annen forurensing. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Et alternativ til forfukting for å oppnå god vedheft, er å prime underlaget med en egnet akryllateks (f. eks. weber.floor 4716 Primer). Lateksen skal danne film før utstøping av mørtelen. Ved spesielle krav til god vedheft anbefales liming med epoksy f. eks. Weber Epoxylim. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (f. eks NS 3420). Hvis rengjort armering og metallflater blir stående ubeskyttet over lengre tid, anbefales en påføring med weber REP 05 Betoheft. Riss og sprekker må utbedres.

Blanding

En 25 kg sekk weber EXM OS helles i et kar med 2,75-3 liter (11-12 %) vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen. For å få optimal flyt, kan massen (ved blanding med drill og visp) med fordel stå i ro 2-3 minutter for deretter og blandes opp igjen. Det tar litt lenger tid å blande massen enn vanlige mørtler, så ikke tilsett mer vann enn det som er anbefalt. Etter en blandetid på 3-5 min vil massen oppnå en lettflytende tilstand.
For mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårligere resultat.

Påføring

Før utstøpning lages en form som festes godt og bør ha en overhøyde på ca. 50 mm. Formen bør også ha en klaring på øvrige sider på ca. 20 mm for å ha skikkelig kontroll på utstøpningen samtidig som en får en utlufting. Massen helles/pumpes inn fra en side. En kan med fordel banke lett på form/forskalingssidene for å sikre god utfylling av massen. Blanding og utstøpning bør gå i ett uten avbrudd. Ved større arbeider benyttes pumpe. Ved innfesting av bolter fylles massen i borehullet og bolten føres inn i massen. Temperaturen må være minst +2oC både konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10oC.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller weber Krympsperre påføres.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.