weberexm 731 Elementfugemørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberexm 731 Elementfugemørtel

weberexm 731 Elementfugemørtel
weberexm 731 Elementfugemørtel

Produktfordeler

  • Pumpbar
  • Tixotrop
  • Ekspanderende
  • Komplette fuger i én operasjon
  • God vedheft til godt rengjort betong og stein
  • Frostbestandig
  • Understøpsarbeider og forankring av bolter

Tixotrop ekspanderende mørtel/elementfugemørtel for fylling av betongelementfuger, steinmursfuger fra 10 mm og større.

Generelt

Produktbeskrivelse

Tixotrop ekspanderende mørtel/elementfugemørtel for fylling av betongelementfuger, steinmursfuger fra 10 mm og større. Som tixotropisk ekspanderende mørtel for understøpsarbeider og forankring av bolter. Exm 731 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å få en bruksklar tixotropisk, ekspanderende, frostbestandig og pumpbar mørtel. Trykkfasthet >40 MPa. Exm 731 finnes også i en vintervariant, Exm 741 som kan benyttes ned til -10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 321416

Definisjon Verdi/enhet Referanse
Forbruk Ca 12 ltr/25 kg. Ca 2,1 kg/mm/m2  
Bruksområde Utvendig bruk  
Vannbehov Maks 4,3 ltr/25 kg  
V/C tall < 0,5  
Trykkfasthet
1 døgn > 20 MPa SS-EN 196-1
7 døgn > 30 MPa SS-EN 196-1
28 døgn > 40 MPa SS-EN 196-1
Krymping (40x40x160 mm)
28 døgn < 1,5 0/00 SS 137215
231 døgn < 2,0 0/00 SS 137215
Bindemiddel Hurtig sement  
Sementtype og klasse CEM I 52,5R EN 197-1
Kloridinnhold < 0,1 % av sement SP-metode 0433
Tilsetning Heftforbedrende stoff
Konsistensforbedrende stoff
 
Ballast/D-maks Natursand 0-1 mm  
Fiber Nei  
Ekspansjon Maks 4% SS-EN 445
Vannseparasjon Ingen separasjon SS-EN 445
Brukstid + 20 oC 30 minutter  
Begynner å herde Ca 4 timer  
Begynner å stivne Ca 40 minutter SS 13 71 26
Vanntett Ja SS 137214
Luftinnhold 5-10% SS-EN 1015-7
Konsistens Tixotrop SS-EN 1015-3
Frostbestandig Meget god SS 137244 1A
Eksponeringsklasse X0, XC4, XS1, XD2, XF3, XA1 EN 206-1
Resistivitet 6000Ωcm Våtlagret
Teknisk godkjenning
CR 059 Cert nr. 125703/SP  
Cert 1002 SP/Certifiering  
CE-merking
EN 1504-6

DoP-SE 0226

SP/Cert 0402

Leveringsform

25 kg sekk
1000 kg storsekk

Bruksområde

Bruksområde er stort ettersom vedheft og pumpbarhet er bra. Exm 731 benyttes til fuging mellom betongelement med fuger fra ca 10 mm der en god vedheft og tetthet er ønskelig. Exm 731 kan også benyttes til forsterkning og fuging av gamle steinbroer og kaier, fuging av betong og steinmurer, større sprekker i betong og hulrom mellom f.eks vegg og balkongplater, understøpsarbeider og forankring av bolter mm. Den tixotropiske konsistensen gjør Exm 731 meget godt egnet til vertikale fuger og arbeid der forskaling er vanskelig.

Lagring

Lagringstiden for sekker på innplastet pall er ca 12 måneder. Lagres tørt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Ved fuging mot eller på gammel betong skal følgende iaktas: Betong med sprekker, overflatebehandling og maling fjernes med fres el.lignende. Stålglattet og andre glatte overflater rues opp. Senest dagen før fuging forvannes overflaten. Sterkt sugende underlag kan også kreve forvanning samme dag som arbeidet gjøres. Underlaget skal ved fuging være svakt sugende. Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje og membranherder samt løse partikler, slam og støv må fjernes med egnet rengjøringsmetode. Metallflater må være fri for rust og slagg. Fett og olje må fjernes.

Blanding

Blanding kan gjøres med Weber blanderpumper. Exm 731 kan også blandes i tvangsblander eller med drill/visp i ca 3-5 minutt med maks 4,3 ltr vann pr 25 kg pulver for å få en tixotrop masse uten klumper. Ingen ekstra tilsetning er nødvendig.

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Påføring

Fuging med Exm 731 gjøres oftest med pumpe. Mørtelen kan også påføres for hånd. Den blandede mørtelen pumpes inn i fugen og jevnes ut med en stålsparkel. Ved vertikal sammenføyning skal massen aldri vibreres. Massen siger ikke i fugen når man bruker riktig vannmengde.
Hvis fugen er åpen på begge sider, plasseres en forskaling på en av sidene før fylling. Eller man pumper fra begge sider. Etter en tid (avhengig av temperatur, luftfuktighet og andre faktorer som påvirker herdingen) fjernes forskalingen. Glatt ut massen på denne siden også enten med en stålsparkel eller filsebrett. Det er viktig at arbeidet utføres svært omhyggelig for å sikre at fugen blir fullstendig fylt og dermed unngå fare for oppsprekking.

Observer
Fasthetsutvikling er langsom ved temperatur under 10° C. Ved lavere temperatur enn +5° C begynner herdeprosessen å stoppe opp. Fuging mot kalde betongoverflater skal hensyntas. Bruk oppvarmet masse og eventuelt temperert vann og beskytt fugene mot avkjøling. Mørtelen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 Mpa etter ca 1-3 døgn. Ved bruk i temperatur under 0° C anbefaler vi bruk av Exm 741 ved arbeid ned til -10°C.
 

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.
 

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes/ coates.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres. 
 

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.