weber Injeksjonsepoxy - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Injeksjonsepoxy

weber Injeksjonsepoxy
weber Injeksjonsepoxy

Produktfordeler

  • Tyntflytende
  • Til liming av sprekker i betong
  • Liming av bom i påstøp/fliser
  • Tetting av lekkasjer i betongkonstruksjoner som tunneler, dammer, bassenger etc.
  • Høy styrke

Lavviskøs, løsningsmiddelfri injeksjonsepoxy.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Injeksjonsepoxy er et to-komponent, løsningsmiddelfritt injiseringssystem basert på epoksyharpiks herdet med et polyamin.

weber Injeksjonsepoxy er meget lavviskøs(tyntflytende) og har derfor god inntregningsevne selv i svært tynne riss og sprekker. Betongen "sveises"/limes sammen slik at konstruksjonen for en stor del gjenvinner sine monolittiske egenskaper. Weber Injeksjonsepoxy har betydelig høyere mekanisk styrke enn sement med heftfasthet som overstiger en normal konstruksjonsbetongs strekkstyrke

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer
Komp. A 86054
Komp. B 8605

EGENSKAPER
Påføringstemperatur > 5oC
Brukstid Ved 20oC ca. 70 minutter
Ved 10oC ca. 160 minutter
Ved 5oC ca. 320 minutter
Densitet 1070 kg/m³
Konsistens Tyntflytende væske
PRnummer Komp. A 86054
Komp. B 8605
Blandingsforhold Vekt: Komp A: Komp B = 3,0 : 1,0
Volum: Komp. A: Komp. B = 3,0 : 1,0
Farge Komp. A: Grønn, transparent
Komp. B: Klar, transparent
Fysiske egenskaper Emodul: 2500 MPa NBI 66/73

Bruksområde

weber Injeksjonsepoxy er beregnet bruk ved reparasjon av betong/betongkonstruksjoner der hensikten med utbedringen enten er styrkegjenvinning (monolittisk konstruksjon), tetting eller korrosjonsbeskyttelse. 

• Riss/sprekkdannelser i betong/betongkonstruksjoner
• ”Bom”/svinnriss ved gulvpuss (påstøp)
• Brudd i prefabrikerte betongelementer
• Tetting av lekkasje/vanngjennomgang i betong/betongkonstruksjoner /tunneler, dammer, bassenger etc.

Tørke-/herdetid

Viskositet, brukstid og herdetid er sterkt avhengig av temperaturen.

 
Viskositet v/20oC: 100-150 mPas
v/10oC: 800-1000 mPas
v/5oC: 5000-6000 mPas
Brukstid/herdetid v/20oC: ca. 70 min.
v/10oC: ca 160 min.
v/5oC: ca 320 min.
Herdetid v/20oC: ca. 7 døgn
v/10oC: ca. 16 døgn
v/5oC: ca 28 døgn

 

Lagring

weber Injeksjonsepoxy kan lagres minst 24 måneder.

Utførelse

Utførelse

VURDERING AV SKADENE
Før injisering bør årsaken til sprekkdannelsene, ”bom” eller brudd klarlegges best mulig. Det bør tas hensyn til sprekkenes dybde, bredde, eventuelle bevegelser, betongens kvalitet, forurensninger, vanngjennomgang i sprekkdannelsen m.m. NB! Uten fastlegging av årsak vil ofte injiseringsarbeidet være forgjeves.

A. RISS OG SPREKKDANNELSER

1. Forarbeid/forsegling
Injeksjonsnipler limes på langs sprekkdannelsen med 20-60 cm avstand. (Kobberrør/plastslangebiter med diameter 5-6 mm kan også anvendes.) Det øvrige av sprekkdannelsen sparkles deretter omhyggelig igjen (langs sprekkene og rundt niplene) slik at betongflaten blir fullstendig forseglet.
NB! Sprekkdannelsen bør forsegles fra begge sider der dette er mulig da epoksyer har en svært god inntregningsevne (kapilær effekt) som gjør at injiseringsvæsken vil søke korteste vei ut. Ved tilfeller med dårlig betong eller der hvor høyt injiseringstrykk er nødvendig må det bores huller for niplene og skjæres et V-formet spor for sparkling av sprekkdannelsene. Sprekkdannnelsene støvsuges deretter grundig slik at boreslam ikke tetter finere riss og sprekker (hårrørs-sprekker). Som sparkel benyttes hurtigherdende sement.
NB! Sparkelen må være herdet natten over før injiseringsarbeidet igangsettes!

2. Blanding
Materialene bør ha en temperatur før blanding på min. 15oC. Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt (3-4 min.) i Komponent A (harpiks).
NB! Blanding foretas umiddelbart før bruk ved hjelp av mekanisk blanding, f.eks.drill påmontert røreverk. Ved større arbeider bør det benyttes to-komponent pumper som blander automatisk i takt med pumpingen.

3. Injisering
Ved injeksjon av riss og sprekkdannelser igangsettes pumpingen alltid ved laveste nippel. weber injeksjonsepoxy presses inn under trykk til den kommer ut ved nærmeste nippel. Injiseringen skjer så fortløpende fra denne nippel til neste osv. inntil hele sprekken er fylt med injiseringsvæske. Deretter settes væsken under trykk for å sikre at sprekken fylles/opprettholdes fylt. (Normalt opereres det med injiseringstrykk fra 1-5 bar, men det er heller ikke uvanlig med trykk opp mot 10-15.)

B. ”BOM” OG SVINNRISS I GULVPUSS/PÅSTØP

1. Forarbeid
Ved reparasjon av ”bom” og svinnriss i gulvpuss (påstøp) kan injiseringsarbeidet utføres uten feste av nipler og gjensparkling av sprekkdannelsene. Det må imidlertid bores en rekke hull (5-6 mm) i pussen slik at hele heftbruddet (”bom-arealet”) kan nås.

2. Blanding
Tilsvarende under pkt. A ”Riss og sprekkdannelser”.

3. Injisering
Injiseringsarbeidet utføres ved å holde et konisk munnstykke (tettsittende rør), alternativt en ekspanderende injeksjonsstav, tettsittende ned i hvert av borehullene. weber Injeksjonsepoxy pumpes deretter ned i et av borehullene til den kommer opp ved neste hull. Injiseringen skjer så fortløpende fra dette hull til nest osv. inntil hele heftbruddet (”bom-arealet”) er fylt med injiseringsvæske. Borehullene tettes med twist eller lignende etter hvert som arbeidet skrider frem.
NB! Ved injisering av ”bom” og svinnriss er det viktig at det ikke opereres med for stort pumpetrykk slik at heftbruddet sprer seg!

Praktiske råd

Pumper og utstyr rengjøres med tynner umiddelbart etter bruk. Pumpeutstyret bør gjennomspyles flere ganger.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber Injeksjonsepoxy inneholder epoksyharpiks. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. Weber Injeksjonsepoxy inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

VERNETILTAK
Det skal benyttes hansker, vernedress og briller ved arbeid med epoksyherdeplast. Ved eventuell hudkontakt vask med såpe og varmkt vann. Får man epoksy i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.