weber Lade grout - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Lade grout

weber Lade grout
weber Lade grout

Produktfordeler

  • Ferdig blandet tørrmørtel som kun skal blandes med vann
  • Til injisering av spennkabler
  • Til injisering og festing av bolter i fjell med lange forankringer
  • Testet ved SINTEF

Tørrmørtel for injisering av spennkabler.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Lade-grout er tørrmørtel som etter blanding med vann skaper gysemasser med forbedret flyt, stabilitet og pumpeegenskaper. Er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere og for å oppnå et betydelig forbedret sluttresultat. Er også velegnet og anvendes for annen gysing i fjell og løsemasse av forankringer, bolter og stag.

weber Lade-grout er sammensatt av sement og en avstemt mengde stabiliserende og organiske polymerer som normalt skal blandes kun med vann. weber Lade-grout øker kvaliteten og forbedrer sluttproduktet, spesielt fordi arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust, men med bedre kontroll og sikrere resultat. Dette gjelder særlig under blanding og fordi massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. weber Lade-grout gir masser med thixotropi, uten segregasjon, der spesielt vannseparasjon er eliminert. Dermed sikres massens stabilitet, i plastisk, herdnede og herdnet tilstand. Dette fortrinn er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. weber Lade-grout har betydelig øket evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann, spesielt når den blandes med mindre mengder vann.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 93561

Bruksområde

weber Lade-grout er spesielt tiltenkt:

• Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer
• Sikrer den beste beskyttelse mot korrosjon ved fullstendig fylling av kanalene med homogen og høyverdig gysemasse.

weber Lade-grout er også velegnet for å benyttes til:

• Thixotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner.
• All gysing av bolter. Spesielt stivere gysemasser som henger godt i vertikale hull blir også lett pumpbar.
• Gysemasser som gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i og under vann.

weber Lade-grout har gjennomgått omfattende testing ved og av SINTEF Trondheim, som dokumenterer at produktet og verifiserer at beskrevet anvendelse tilfredsstiller alle krav, med god margin. Det gjelder både gjeldende krav så vel som alle foreliggende forslag til nye skjerpede krav fra alle pågående revisjoner, av: NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter. og ved bestilling kan avtale inngås om bistand til utarbeiding av påkrevet dokumentasjon arbeidsprosedyrer spesielt.

Lagring

Kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring

Utførelse

Blanding

Egenskaper som fluiditet og konsistens tilpasses anvendelsen gjennom å variere mengden vann som generelt bør være minst mulig. Cement-groutKraftig ”colloidmixer” som effektivt knuser klumper og dispergerer cementpartiklene er mest effektivt for å oppnå en homogen masse. Spesielt viktig er å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølgen og tidspunkter for tilsetning i blanderen:

1. Riktig mengde vann måles ut og fylles i blanderen. Start blander, kontroller at vannet sirkuleres effektivt.
2. weber Lade grout drysses i uten å danne klumper. Når alt er tilsatt fortsetter blanding i ca. 1 minutt. Straks deretter overføres og holdes massen i langsom bevegelse i egnet kar, til og med mens den pumpes ut.

BLANDINGSFORHOLD

Sekkevekt 25 kg Sekker Vann Ltr masse
Kabelinjeksjon 1 stk 10,25 liter 18,75 liter
  5 stk 51,25 liter 93,75 liter
Bolting 1 stk 11,25-12,50 liter 20 liter

Utførelse

weber Lade-grout skal kun tilsettes vann under blanding, men mengden vann kan varieres og tilpasses ønskede egenskaper, i plastisk, herdende og herdnet tilstand.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se eget sikkerhetsdatablad for Norcem FA sement. weber Lade grout virker som for sement, før og etter blanding med vann, irriterende på hud, slimhinne, øyne, nese og svelg. Bruk derfor verneutstyr som støvmaske og briller der det er fare for sprut. Får man stoffet i øynene skylles straks med store mengder vann i minst 15 minutter og kontakt lege.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.