Weber V-ga - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber V-ga

Weber V-ga
Weber V-ga

Produktfordeler

  • Til injisering og festing av bolter i fjell med lange forankringer
  • Testet ved SINTEF

Tilsetningsstoff til sement som gir spesielt egnet masse for injisering av spennkabler.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber V-ga er et tilsetningsstoff i pulverform sammensatt av stabiliserende og organiske polymerer som tilsatt i sement, mørtel og betong i blanding med vann skaper masse med betydelig forbedring av flyt og pumpeegenskaper. V-ga er utviklet spesielt for å gjøre arbeidsutførelsen med gysing (grouting) av kabelkanaler enklere, sikrere med korrekt sluttresultat.

V-ga er også velegnet til annen gysing av forankringer, bolter og stag i fjell og løsmasser.
Arbeidsutførelsen blir enklere, kan utføres mer robust som gir bedre kontroll og sikrere resultat. Massen beholder fluiditet og pumpbarhet godt over tid, både med økende pumpetrykk og under varierende temperaturforhold. weber V-ga bidrar til en meget god dispergering, partikkelfordeling, tiksotropi og eliminierer vannseparasjon. Dette sikrer massenes stabilitet i plastisk og herdet tilstand. Disse egenskapene er spesielt viktig under gysing av lange horisontale og spesielt vertikale kabelkanaler. Weber V-ga gir betydelig økning av massenes evne til å motstå utvasking ved arbeider i vann, spesielt ved høyere dosering.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

FDV

Ytelseserklæring (DoP)

Sikkerhetsdatablad

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Bruksområde

Weber V-ga er spesielt tiltenkt:

• Gysing av kanaler etter oppspenning av kablene i etterspente betongkonstruksjoner og andre kabelforankringer.
• Sikker beskyttelse mot korrosjon ved fullstending fylling av kanaler med homogen og høyverdig gysemasse.
• V-ga er også velegnet for å tilvirke tiksotrope gysemasser, spesielt for lange fjell og løsemasseforankringer og kontaktinjeksjoner.

V-ga er spesielt tilpasset Norcem FA sement, men andre typer sement kan brukes, om nødvendig med mindre justeringer. V-ga har gjennomgått omfattende testing ved SINTEF hvor det dokumenteres at produktet med beskrevet anvendelse tilfredsstiller gjeldende krav i NS EN 9344, NS EN 445, NS EN 446, NS EN 447 samt NB Publ 14. På forespørsel kan denne dokumentasjon fremlegges, samlet eller som delrapporter.

Lagring

Kan lagres i 12 måneder forutsatt tørr lagring.

Utførelse

Blanding

Egenskaper som fluiditet og konsistens tilpasses anvendelsen gjennom å variere mengden vann som generelt bør være minst mulig. Ved anvendelse av Weber V-ga i mørtel og betong anbefales en dosering på 15 kg pr. m3.

Ved framstilling av sementgrout anbefales kraftig ”colloidmixer” som effektivt knuser klumper og dispergerer sementpartiklene for å oppnå en homogen masse.

Det er viktig å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølgen og tidspunkter for tilsetting i blanderen:
1. Riktig mengde vann måles ut og fylles i blanderen. Start blander og kontroller at vannet sirkuleres effektivt.
2. Halv mengde sement drysses i uten å danne klumper.
3. V-ga tilsettes langsom for sikker, jevn fordeling i massen.
4. Resten av sementen drysses i uten å danne klumper.

Etter at alle komponenter er tilsatt, fortsettes blanding i ca 1 minutt. Straks deretter overføres og holdes massen i langsom bevegelse i egnet kar, til og med mens den pumpes ut. Mengden weber V-ga som tilsettes under blanding kan varieres og tilpasses ønskede egenskaper, i plastisk, herdende og herdet tilstand. Slik blir normal blandetid 2-3 minutter og forhindrer rask og ukontrollert tilstivning når blandetiden blir for lang.

MØRTEL/BETONG
Weber V-ga kan tilsettes mørtel og betong under blanding i alle typer mørtel- og betongblandere eller direkte i automixer, før eller etter transport til støpested. Det er spesielt viktig å opprettholde en fast blandesyklus, rekkefølge og tidspunkter for tilsetning:

• Finfordelt over og i tilslaget før det tilføres blanderen.
• Etter ferdigblanding, direkte i blander eller automixer og da langsom for sikker, jevn fordeling i massen.

BLANDINGSFORHOLD

Vekt sement Vekt V-ga Vann Volum ferdig grout
1 x 40 kg 1 kg 16,8 ltr 30 ltr
2 x 40 kg (80 kg) 2 kg 33,6 ltr 60 ltr
1 x 25 kg 0,6 kg 10,5 ltr 18,75 ltr
4 x 25 kg (100 kg) 2,5 kg 42 ltr 75 ltr

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Weber V-ga er ikke merkepliktig, se sikkerhetsdatablad. Bruk derfor verneutstyr som støvmaske og briller der det er fare for sprut. Får man stoffet i øynene skylles straks med store mengder vann i minst 15 min. og kontakt lege.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.