Weber Radon Multitape - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radon Multitape

Weber Radon Multitape
Weber Radon Multitape

Produktfordeler

  • Svært god heft til de fleste typer materialer i et bredt temperaturområde og i våte miljøer
  • Meget tøyelig
  • Kan strekkes for å tette rundt gjennomføringer

Benyttes til tetting av overlappende skjøter og ved gjennomføringer på Weber Radonsperre.

Generelt

Produktbeskrivelse

Ensidig butylbasert forseglingstape laminert med polyetylenfolie, beregnet til forsegling av hjørner, skjøter og rørgjennomføringer ved montering av Weber Radonsperre. Tapen har svært god heft i et bredt temperaturområde og i våte miljøer, og danner samtidig en sterk og gasstett forsegling.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Ca 0,6 lm pr m2 totalareal
Temperaturbestandighet -40 oC til +90 oC
Densitet 1,1 g/cm3
Vanndampsmotstand 0,14 g/m2/24 timer/ mm
Mål 60 mm x 20 lm
Material Butyl med tynn LDPE folie
Brukstemperatur -30 oC til +45 oC
Emballasje 20 lm rull, 6 stk ruller pr eske, 60 esker pr pall

Bruksområde

Weber Multitape benyttes ved tetting av overlappende skjøter av Weber Radonsperre og ved gjennomføringer. Tapen kan strekkes i alle retninger for å tette godt rundt gjennomføringer. Tåler å stå utsatt for UV i kortere perioder før tildekking.

Lagring

Minimum 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret liggende, tørt, kjølig og mørkt.

Utførelse

Utførelse

For optimalt tetthet og tidsforbruk anbefales det å følge leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film som du finner på www.weber-norge.no. Underlaget må være rent, fritt for frost, olje, støv og andre forurensende partikler.

Ved eventuell rengjøring av radonsperren, anbefales propan-2-ol (IPA). Vi anbefaler å lagre Multitape varmt før påføring for best mulig limeffekt.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Tapen består av en blanding av gummi og polybuten med uorganisk fyllstoff, myknere og flytmodifiserende stoffer. Produktet er laminert med en tynn polyetylenfilm.

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.