Weber Radonsperre - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radonsperre

Weber Radonsperre
Weber Radonsperre

Produktfordeler

  • Robust folie
  • Lett å legge
  • Minimal krymp ved temperaturforandringer

Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Generelt

Produktbeskrivelse

0,3 mm tykk radon- og fuktsperre av polyetylen med teknisk godkjenning fra SINTEF (TG 20438). Radonsperren er meget sterk og har høy slitestyrke samtidig som den er enkel og fleksibel å montere. Den er svært dimensjonsstabil, noe som gjør den godt tilpasset nordisk klima med store temperaturvariasjoner. For optimal kvalitetssikring av monteringen er radonsperren svakt transparent.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Ca 1,1m2/m2. Vekt 27,9 g/m2
Vekt 27,9 g/m2
Temperaturbestandighet - 30 oC til +90 oC
Brukstemperatur -30 oC til +45 oC
Radongjennomgang
Radonmotstand
< 2 · 108 m/s
≥ 5 · 107 s/m
Lufttetthet - konstruksjon 0,7 l/min
Kuldemykhet -30 oC
Dimensjonsstabilitet
- langs
- tvers

≤ 0,4 %
≤ 0,2 %
Rivestyrke
- langs
- tvers

≥ 60 N
≥ 60 N
Strekkstyrke
- langs
- tvers

≥ 400 N/ 50 mm
≥ 400 N/ 50 mm
Vanndampmotstand 834 x 109        m²sPa/kg
170                    m ekv. luftlag

Punktering
- slag, hardt underlag
- slag, mykt underlag
- statisk last, mykt underlag


≥ 850 mm diameter
≥ 1650 mm
≥ 10 kg
Emballasje 2x15 meter rull, 33 ruller pr pall
4x25 meter rull, 12 ruller pr pall
6x25 meter rull, 33 ruller pr pall
0,25x25 meter rulle, 45 ruller pall

Bruksområde

Weber Radonsperre benyttes til beskyttelse mot radon. Sperren er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Radonsperren er optimalisert for nordiske forhold med tilhørende produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Lagring

Minimum 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret liggende, tørt, kjølig og mørkt.

Utførelse

Utførelse

For optimalt tetthet og tidsforbruk anbefales det å følge leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film som du finner på www.weber-norge.no. Underlaget må være rent, fritt for frost, olje, støv og andre forurensende partikler.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet er basert på en polyetylenfolie.

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.