weber.rep 931 Reparasjonsmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 931 Reparasjonsmørtel

weber.rep 931 Reparasjonsmørtel
weber.rep 931 Reparasjonsmørtel

Produktfordeler

  • For tynne påstøper (30-300 mm)
  • Høy styrke/bestandighet
  • For innvendig og utvendig bruk

Flytende pumpbar reparasjonsmørtel til tynne påstøper.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.rep 931 er en tørrbetong. Blandes kun med vann for å oppnå en bruksferdig pumpbar betong. I herdet tilstand har betongen god bestandighet mot blant annet salter. Trykkfasthet >50 Mpa, klasse C40/50 ved lettflytende konsistens. Rep 931 oppfyller EN 1504 – 3 Reparasjonsklasse R4.

Rep 931 har lav resistivitet, noe som gjør den egnet som underlag eller som innstøpingsmasse for katodisk beskyttelse.

Rep 931 kan leveres med PP fiber. Fiber påvirker reologien positivt og minsker eventuelle problem med plastiske krymp sprekker.
 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer.: 321858

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk weber.rep 931 gir ca. 13 liter ferdig masse.
Ca 2 kg/m2/mm
Påføringstemperatur > 5oC
Vannbehov Ca 3,6 l/ 25 kg
V/C tall 0,4
Vedheft > 2 Mpa etter 28 døgn, EN 1542
Densitet 2000 kg/m3
Bindemiddel Anleggssement
Sementtype CemI 42,5N MH/S3R/LA, EN 197-1
Tilslag Natursand 0-4 mm
Begynner å herde Ca. 4 timer ved +20oC
Brukstid Ca. 30 minutter
Eksponeringsklasse XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2, EN 206-1
Reparasjonsklasse R4
E-Modul > 20 Gpa, EN 13412
Vanntett Ja, SS 137214
Luftinnhold Ca 7%, EN 1510-7
Frostsikker Ja, SS 13 72 44 (salt miljø)
Resistivitet Ca 408 Ohm, 9970 Ωcm, Våtlagret
Trykkfasthetsklasse
C40/50/ Trykkfasthet
 
1 døgn: +20oC: > 20 Mpa
7 døgn: +20oC: > 40 Mpa
28 døgn: +20oC: > 50 Mpa
Målt ved kuber 150 mm, vannlagret, EN 206

Leveringsform

25 kg sekk
1000 kg storsekk

Bruksområde

Rep 931 benyttes til betongstøping og påstøper der det er ønskelig å bruke en flytende, pumpbar, høyfast betong med god bestandighet. Rep 931 benyttes ved støping av konstruksjoner fra normalt 30 mm tykkelse. Rep 931 er spesielt egnet som utfylling eller avrettingsbetong der en rask uttørking er ønskelig (Baderomsgulv, avretting av mindre gulvarealer mm). Der Rep 931 legges med forankring til underliggende betong bør denne ha tilsvarende fasthet som B35. Rep 931 er spesielt egnet for å pumpes med en skrue eller stempelpumpe.

Betongen er også godt egnet for støping av benkeplater, dekor og bruksgjenstander der det ønskes en jevn, glatt og hard betongoverflate når det støpes mot en glatt forskaling. Betongen fyller ut formen meget godt og gir en jevn fin overflate ved litt vibrering. Viktig med tildekking for å hindre kantreisning eller svinnriss.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongoverflaten være ru og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Fett og olje må fjernes. Tilpass konsistens til støpearbeidet. Rep 931 skal benyttes innen 30 min.

Blanding

En sekk 25 kg weber.rep 931 helles i et kar med ca. 3,6 liter vann og blandes maskinelt i 5 minutter enten ved saktegående drill med egnet mørtelvisp eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende masse fri for klumper. For mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårligere resultat.

Påføring

STØPING I FORSKALING
Fyll formene. Ved større tykkelser bør det komprimeres med vibrator for hvert sjikt på ca 30 cm. For horisontal støp anvendes vibrobrygge.

GULVAVRETTING/PÅSTØP
Påfør weber.rep 05 Betoheft på en oppruet forvannet overflate. Rep 931 påføres vått-i-vått med Rep 05 Betoheft. Ved spesielle krav til god vedheft og ved slette betongoverflater anbefales liming med epoksy f. eks. weber Epoxylim. I forbindelse med betongskader/reparasjon må svak, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes ut fra gjeldende regler (f. eks NS 3420). Hvis rengjort armering og metallflater blir stående ubeskyttet over lengre tid, anbefales en påføring med weber.rep 05 Heftbro. Riss og sprekker må utbedres.

Rep 931 kan også legges uten vedheft til underlaget. Da må betongen armeres. Sjikttykkelse bør være over 50 mm. Viktig med rask egnet etterbehandling/tildekking av støpemassen for å hindre kantreisning og rissdannelse.

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5oC stopper fasthetsutviklingen. Støp mot kalde betongoverflater må kontrolleres. Benytt varm betong og tildekk mot kulde. Betongen får ikke utsettes for frost innen en fasthet på 5 MPa er oppnådd, normalt innne 1-3 dager avhengig av temperatur.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.