weber.tec Superflex 10 Bitumen - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex 10 Bitumen

weber.tec Superflex 10 Bitumen
weber.tec Superflex 10 Bitumen

Produktfordeler

  • Miljøvennlig og løsemiddelfri
  • Høyfleksibel, sprekkoverbyggende
  • Høyt tørrstoff innhold ca. 90%
  • Tåler regnpåkjenning raskt
  • For vegg og gulv

Miljøvennlig og løsemiddelfri, høyfleksibel 2-komponent bitumen tettemasse for permanent vanntetting under terrengnivå.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.tec Superflex 10 er en miljøvennlig og løsemiddelfri, høyfleksibel 2-komponent bitumen tettemasse for permanent vanntetting av bygninger under terrengnivå. Bestående av bitumen, kunststoff og fyllstoff av EPS. Offisielt testsertifikat for vanntetting under bakken, fra MPA. CE merket etter DIN EN 15814.

BRUKSOMRÅDER
• Vanntetting av bygninger I grunnen
• Vanntetting under støp i andre konstruksjoner

PRODUKTEGENSKAPER
• 1.1 mm våtfilm tykkelse gir ca 1 mm tørrfilm tykkelse
• Egnet for mineralske underlag som f.eks. kalkstein, teglstein, betongstein, betong, porebetong, puss og støp, eventuelt pusslag før påføring på murverk er ikke nødvendig
• Regnbestandig etter ca 2,5-3 timer ved 4 mm tykkelse
• Bestandig mot aggressive stoffer i bakken som aggressivt vann for betong, sulfatbestandig etter DIN 4030
• Bestandig mot veisalt og frost i herdet tilstand
• Radontett

GENERELL INFORMASJON
• For stående og trykkende sigevann må den armerte betongkonstruksjonen tilfredsstille NS EN 206 og NS EN 1045
• Ved sterk sol, ta forhåndsregler for å unngå for hurtig uttørking. Arbeid i skyggen eller sette opp presenning for å lage skygge
• Ikke lim isolasjonsplater eller fyll inntil muren før materialet har tørket
• For beskyttelse av vanntettingen anbefales det å påføre en drenerende og beskyttende folie/duk/plate
• Standarden DIN EN 18195 del 1-10 skal følges
• All data er basert på +20°C og 70% RF, hvis annet ikke er angitt
• Ved vanntetting av plasstøpt vanntett betong i skjøter og ender skal eventuelle retningslinjer for vanntett betong følges
• Produktet skal ikke blandes med annet bygningsmateriale

Underlag

Underlaget skal være fast, frostfritt og jevnt, fritt for rester av kull og tjære og andre forurensninger, samt være fritt for store sprekker, og åpne kratre. Kanter og hjørner skal være avfaset, innvendig hjørner og hulkiler skal være avrundet. Konstruksjoner av vanntett betong eller murverk og utsatt for stående vanntrykk skal ikke ha sprekker som overskrider 1 mm bredde. Påføring kan gjøres på tørt eller lett fuktig underlag, men underlaget må fortsatt være sugende. Merk at et fuktig underlag vil forlenge tørketiden noe. Eksisterende bitumentetting (påført enten kaldt eller varmt) kan benyttes som underlag, så lenge dennes vedheft er like god til underlaget som den nye massen som skal påføres. Kontroller at også vedheften mellom ny og gammel tettemasse er tilfredstillende. Underlag med katodisk bitumenemulsjon, eller maling av lateksbasert bitumen er ikke egnet for Superflex 10.
Ujevnheter/ krater over 5 mm jevnes ut med f.eks weber.rep 25 eller Weber Slemmemørtel. Et jevnt underlag gir mindre forbruk.

Glattebrett

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: Komp. B: 92963. Komp. A er ikke merkepliktig

EGENSKAPER
Materialforbruk Materialforbruk varierer mellom ca. 3,5 til 4,5 ltr/m2, avhengig av konstruksjon og vanntrykkspåkjenning.
Jordfuktig/ikke stående vanntilsig 3,5 ltr/m2
Vannpåkjenning uten stående vanntrykk 3,5 ltr/m2
Stående vann fra vanntilsig 4,5 ltr/m2
Konstant vanntrykk (f.eks. grunnvann, konstruksjon nedsenket dybde < 3,0 m) 4,5 ltr/m2
Lim av isolasjonsplater ved jordfukt/ikke stående vanntilsig 2 ltr/m2
Lim av isolasjonsplater ved stående vanntilsig/ konstant vanntrykk 4 ltr/m2
Påføringstemperatur Temperaturområde under utførelse (luft- og objekttemperatur) +1°C til + 35°C.
Materialtemperatur ved utførelse: +3°C til +30°C
Blandingsforhold 4,45 : 1 (komp. A : B)
Åpentid/bearbeidelsestid ved +20°C 1 til 2 timer
Tørketid +20 °C og 70% RF 3 døgn. Temperatur og luftfuktighet kan forkorte og forlenge tørketiden
Verktøy Tannet og glatt stålbrett, kost, sprøyte
Rengjøring I fersk tilstand: vann
I her det tilstand: Tynner
Base Kunststoff, Bitumenemulsjon, fyllstoff
Farge Svart
Densitet Ferdig blandet: 0,7 kg/dm3
Konsistens Pastøs
Temperaturbestandighet Omtrent 130°C
Løsemiddel Ingen
Tørrstoffinnhold ca 90% vol.
Trykkfasthet Ca. 0,6 MN/m2 C2A etter DIN EN 15814

Leveringsform

Leveres i 30 ltr spann, inneholdende flytende masse og pulver. 18 spann pr pall.

Bruksområde

For utvendig vanntetting av konstruksjoner i kontakt med jord, som kjellervegger, gulv, fundamenter, garasjedekker og garasjehus under bakken. Vanntettingssystemet kan også brukes under påstøper som mellomliggende vanntetting av bad og våtrom, balkonger og terrasser uten oppvarmet rom under. Produktet kan også brukes til punkt- og helliming av EPS, XPS og mineralullioslasjon for isolering i grunnen, som f.eks. Perimate DI, Perimate DS eller Roofmate SL-A.

Lagring

Kan lagres i minst 12 måneder ved tørr og frostfri lagring i uåpnet originalemballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må alltid kontrolleres før arbeidene iverksettes. Mørtelkanter skal fjernes og krater, hull o.l. skal fylles. Overflaten må være fri for støv, jord, mørtelrester og andre stoffer som kan bidra til å forringe vedheften mellom underlag og Superflex 10 ( som f.eks: sementhinne, membranherder etc). Hvis nødvendig skal underlaget rengjøres, eventuelt sandblåses.

PRIMER
Som primer brukes weber.tec 901 blandet med vann (1 volumdel bitumen tec 901 og 10 volumdeler vann). Superflex 10 kan også blandes ut med vann og brukes som primer (1 volumdel bitumen Superflex 10 og 10 volumdeler vann). Forbruk ca. 50-80ml/m2. Porebetong og sandete underlag primes med den løsningsmiddelfrie primeren weber.prim 801. Forbruk ca. 250 ml/m2. Etter at primeren har tørket kan påføring av skraplag med Superflex 10 iverksettes.

SKRAPLAG/PORETETTINGSLAG
Porøse underlag (f.eks. poret betong, murverk med ru overflate og med synlige porer, veldig tørt murverk) skal behandles med et tynt skraplag for å unngå, eller utjevne porer og luftbobler i mur- eller betongoverflaten. Skraplaget skal ha tørket før det første sjiktet med Superflex 10 påføres. Dette er viktig for ikke å ødelegge skrapelagets funksjon, som vil gi bedre heft og mindre sjanse for luftporer i vanntettingssjiktet. Ved ubehandlet (ikke pusset eller slemmet) overflate av murblokker skal åpne sprekker på inntil 5 mm bredde tettes med Superflex 10. Ved større sprekker enn 5 mm, skal sprekkene først tettes med for eksempel weber.rep 25 eller Weber Slemmemørtel. Ved bruk av Leca eller lettbetongblokker med veldig ru overflate, bør overflaten først pusses, slemmes eller skrapsparkles med en sementbasert mørtel for å oppnå en fin og glatt overflate. Spesielt i områder påkjent av konstant vanntrykk er dette viktig.

Blanding

Før påføring skal Superflex 10-væsken blandes med pulverkomponenten med en elektrisk drill og blandevisp eller annet egnet utstyr til en får en homogen masse uten klumper. I forpakningen er tørrstoffs- og væskemengden ferdig oppmålt fra produsent og skal ikke endres uten etter bestemte retningslinjer. Ved delblandinger skal blandingsforhold som står på etiketten på emballasjen følges nøye.

Utførelse

FASTSETTELSE AV FUKTPÅKJENNING
I forkant av utførelsen bør det alltid undersøkes hvilken form for fuktpåkjenning konstruksjonen som skal tettes antas å bli utsatt for, slik at alle nødvendige forholdsregler kan vurderes og evt. iverksettes. Valg av løsning og utførelse vil avhenge av den prosjekterte fuktpåkjenningen.

A) VANNTETTING MOT FUKTIGE MASSER UTEN STÅENDE VANNTRYKK
Dette vil gjelde konstruksjoner under terrengnivå påkjent av godt drenerende masser i hele vegghøyden utsatt for moderat fuktpåkjenning. Tilbakefylte masser kan være sand, pukk eller løs Leca. Underlaget bør primes før Superflex 10 påføres. Superflex 10 påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 3 mm (3,5 ltr/m2).

B) VANNTETTING MOT IKKE-STÅENDE VANNTRYKK
Dette tilfellet vil en møte i områder som er utsatt for moderat vannpåkjenning (balkonger og lignende områder i bolighus) også for gulv og vegg (til tetting under armert påstøp i våtrom). Påkjenning fra kloakk eller avløpsvann bør ikke gi en hydrostatisk påkjenning på vanntettingen. Underlaget bør primes før Superflex 10 påføres. Superflex 10 påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortes mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 3 mm (3,5 ltr/m2). I tillegg skal alle hjørner, kanter og overganger armeres med et alkaliebestandig glassfibernett weber.therm 117 lagt i det våte siste strøket.

C) VANNTETTING AV OMRÅDER SOM ER UTSATT FOR STÅENDE VANN ETTER TILSIG
Dette gjelder for tilfeller der konstruksjonen strekker seg ned til 3 m under terrengnivå og utsettes for fukt med lite vanntrykk. Tilbakefylte masser er ikke selvdrenerende. Grunnvannstanden forventes å være minst 3 m under laveste betongplatekonstruksjon. Underlaget bør primes før Superflex 10 påføres. Superflex 10 påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 4 mm (4,5 ltr/m2). I tillegg skal det bakes inn i det første våte sjiktet et alkaliebestandig glassfibernett weber.therm 117 som dekkes helt av det andre (siste) sjiktet.

D) VANNTETTING MOT STÅENDE VANNTRYKK (f.eks. maks. 3 m grunnvannstand opp på veggkonstruksjon)
Dette gjelder for tilfeller hvor grunnvannstanden er over laveste nivå i byggegropen, og maks. 3 m over laveste bygningskonstruksjonsdel. Denne løsningen anbefales også ved tetting av f.eks. parkeringsanlegg under terrengnivå, selv om konstruksjonen ligger over registrert grunnvannstand. Underlaget bør primes før Superflex 10 påføres. Superflex 10 påføres i minimum to sjikt. Tidsintervallet mellom påføringene må være kortest mulig og bør ikke overstige 24 timer. Ferdig tørr, total sjikttykkelse skal være minimum 4 mm. I tillegg skal det bakes inn i det første våte sjiktet et alkaliebestandig glassfibernett weber.therm 117 som dekkes helt av det andre (siste) sjiktet.

Påføring

VANNTETTING AV VERTIKALE OVERFLATER
Superflex 10 påføres med et stålbrett/glattebrett/sprøyte eller egnet verktøy i minst to sjikt. Det andre sjiktet bør påføres så fort det har tørket og en ikke lenger kan skade første sjikt. Ved trykkende vann og kloakkvann bør fibernettet bakes inn i andre sjikt. Etter full utherding og tørking har Superflex 10 styrken som skal til for å stå imot alle påkjenningen det er beregnet for. Og kun etter dette kan beskyttelseslag, isolasjonsmateriell påføres, og masser kan fylles inntil igjen. Forhåndsregler må tas for å hindre at regn kan komme til på baksiden av tettemassen og at massen ikke står ubeskyttet mot vinterelementene. Leire, bygningssøppel og annet skarpt materiale skal ikke fylles direkte inntil den herdede massen. Ved sterkt sollys anbefaler vi å jobbe etter sola, eller kun utføre vanntettingsarbeidet på morgen og kveld. Ellers bør en sørge for skygge.

VANNTETTING AV HORISONTALE OVERFLATER
Superflex 10 påføres med et stålbrett/glattebrett/sprøyte eller egnet verktøy i minst to sjikt. Det andre sjiktet bør påføres så fort det har tørket og første sjikt ikke kan skades. Vanntetting av fukt fra bakken gjøres med Superflex 10 i to sjikt etter at primeren har tørket. Etter at vanntettingen har herdet tilstrekkelig, bør det legges et beskyttelseslag og glidesjikt med to lag av plastfolie (polyethylenplast) før det støpes med betong over. Ved vanntetting av områder med trykkende vann, foretas vanntettingen på et stabilt og jevnt underlag som f.eks grovstøpen under den armerte støpen. Grovstøpen bør armeres i kantene. Vanntetting kan også foretas på en fiberduk på et stabilt og jevnt underlag. Ved vanntetting av balkonger og terrasser skal Superflex 10 påføres litt høyere enn støpen som legges over vanntettingen. Med hensyn til overgang gulv/vegg og hjørner, skal fibernettet bakes inn i andre sjikt med Superflex 10.

VANNTETTING UNDER VEGGER FOR Å HINDRE OPPSTIGENDE FUKT OG KAPILLÆRT OPPSUG
Hvis en bitumenmasse er benyttet som horisontal tetting på gulvet, må den føres utenfor vegglivet i minst 10 cm for å sikre heft og en kontinuerlig vanntetting videre. Hvis det ikke skal benyttes en bitumenmasse, skal smøremembranen Superflex D 2 smøres under alle innvendige og utvendige vegger, etter at grovstøpen har herdet og før veggene settes opp. Superflex D 2 påføres med murkost i 2 strøk som krysskostes før første skift med murblokker mures opp. Innvendig overlapp bør være minst 10 cm, det samme gjelder utvendig og ned på betongsålen. Innvendige vegger bør ha en overlapp på 10 cm på hver side ut på gulvet. Forbruk Superflex D2: ca 2,5 kg/m2.

DILATASJONSFUGER
Dilatasjonsfuger mellom bygninger og bygningsdeler blir vanntettet med det vanntette og fleksible gummibåndet Superflex B 240 med tilhørende endedeler B 240 eller B 400. Disse båndene limes mot Superflex 10 med den hvite siden, og bakes inn i vanntettingen på resten av veggen og den horisontale støpen.
Konstruksjonsfuger som ikke er beregnet for bevegelse kan tettes med weber.tec 982 på samme måte som over.

RØRGJENNOMFØRINGER
Ved tetting av gjennomføringer skal Superflex 10 påføres som en hulkil rundt gjennomføringer. Ved tetting i områder med ikke-trykkende vann, påføres Superflex 10 med fibernettet rundt gjennomføringer, eller ved bruk av gjennomføringer med klemring. Ved trykkende vann anbefaler vi å benytte gjennomføringer som har klemring. Tetningsmansjetten Superflex B bakes inn i Superflex 10. Tettinger mot grunnvann skal alltid ha et klemringsystem.

TETTING MOT NYE/ANDRE BYGNINGSDELER
Det svarte laget med Superflex 10 bør ikke være synlig etter tilbakefylling. Når en skal koble sammen vanntettingen på veggen sammen med vanntettingen på gulvet bør laget med Superflex 10 føres ned på sålekanten og ha et overlapp på minst 10 cm. Superflex D2 kan benyttes som heftlag mot andre materialer med et overlapp på ca 20 cm.

HULKIL
Superflex 10 gjør det mulig å få en jevn vanntetting uten skjøter mellom gulv og vegg (overgangen fra vanntettingen av sålen og opp på veggen). Vanntettingen av vertikale overflater bør påføres minst 10 cm ned på sålekanten. Vanntetting på sålekanten skal gjøres med en avrundet skje for å forme en fin bue på hulkilen. Radiusen på rundskjeen bør ikke overstige 2 cm.

VEDHEFTSLAG MOT EKSISTERENDE BITUMENLAG/BITUMENMALING UNDER GRUNNIVÅ
Eksisterende bitumenlag eller bitumenmaling må være fast nok til at et nytt lag kan påføres utenpå. Mykt og tykt bitumenlag som katodisk bitumen emulsjoner og bitumen lateksmalinger er ikke egnet som underlag. Fjern alt av løse partikler og andre lag som hindrer god vedheft, inklusive lag i hulkilområdet, med en høytrykkspyler til et rent mineralsk underlag fremtrer. Forvann underlag og påfør Superflex D2. Forbruk ca. 2,5 kg/m2. Påfør områder med gjensittende bitumenlag weber.tec Superflex D2 i et skraplag. Forbruk ca. 0,7 kg/m2. Etter at Superflex D 2 har tørket, kan ny vanntetting på overflaten gjøres med Superflex 10/100 S.

Praktiske råd

KONTROLL AV FERDIG TYKKELSE
Forskjeller i tykkelse på produktet vil kunne variere så lenge påføringen skjer manuelt, og kan ikke utelukkes. Påse at det gjøres en tykkelseskontroll for ca hver 100 m2. Sjekk minst 20 punkter i det våte vanntettesjiktet ved bruk av en tykkelsesmåler/ våtfilmmåler.

KONTROLL AV TØRKET MATERIALE
For å kontrollere at materialet er fullstendig herdet, kan det lages en prøve parallelt med den øvrige utførelsen. Påfør Superflex 10 på en tilliggende flate eller platebit, med samme tykkelse som der Superflex 10 påføres. La prøvebiten tørke på samme sted, og under samme herde- og tørkeforhold som den øvrige flaten. Når massen anses tørr, kan en skjære en liten bit av prøvebiten og måletykkelsen for å se om anbefalt tykkelse er oppnådd. Oppbevar prøvebiten eller ta bilder til eventuelle senere kontroller.

Sikkerhet/miljø

Merknader

Observer at gjeldende retningslinjer ved uhell og helseskader er angitt i produktets Sikkerhetsdatablad og merket på produktets emballasje. Superflex 10 må ikke benyttes på underlag av sink eller aluminium. Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklarerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

Kvalitetskontroll

Produktet underligger konstant kvalitetskontroll.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.