Weber Betongflyt - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Betongflyt

Weber Betongflyt
Weber Betongflyt

Produktfordeler

  • Slitesterk
  • Ferdig slitesjikt
  • Utvendig og innvendig bruk

Pumpbar sementbasert avrettingsmasse med høy holdfasthet.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Betongflyt er en pumpbar flytende finbetong som gir et ferdig slitesjikt. Den er basert på spesialsement, sand og tilsetningsstoffer for å oppnå gode flytegenskaper, lavt svinn og god vedheft. Kornstørrelse < 2 mm.

Materialet kan blandes og legges både for hånd og med Webers automatiske blandepumper og pumpebiler.

Produktet er frostsikkert og egnet for både utvendig og innvendig bruk.

Underlag

BETONG
Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere heftevnen. Overflatefasthet på underlaget bør være minst 1 MPa.

FLYTENDE GULV
Weber Betongflyt lagt på isolasjon eller ikke-bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Benytt armeringsstoler så nettet holdes i riktig posisjon.

Minimum sjikttykkelse for armert flytende gulv er 40 mm.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0280

PR-nummer: 319870

EGENSKAPER
Materialforbruk 10 mm = 20 kg/m², 50 mm = 100 kg/m²
Påføringstemperatur +8-25°C
Anbefalt tykkelse  10-50 mm
Minimum tykkelse  10 mm
Maksimum tykkelse  80 mm
Vannbehov 3,5-3,75 liter pr. 25 kg (14-15 %)
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0 – 2 mm
Fiber Ja
Frostbestandig Ja
Eksponeringsklasse XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 i ht EN 206-1
Trykkfasthet Klasse: C50 – NS-EN 13813
Bøyestrekkfasthet Klasse: F7 – NS-EN 13813
Svinn 28 døgn: < 0,50 mm/m – NS-EN 134542
Flyt etter Weber standard 160-190 mm
Weber standard metode 99:03 (flytering 35x68 mm)
Densitet Ca. 2050 kg/m³
Kjemiske egenskaper pH: > 12

Bruksområde

Weber Betongflyt er beregnet for gulv med trafikk med middels og tung rullende belastning og høye krav til planhet.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 8-12 timer
Tid før lett trafikk ca. 1 døgn
Tid før normal trafikk ca. 1 uke

Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. Weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.

Lagring

Lagres tørt. Lagringstid i uåpnet emballasje inntil 12 måneder fra produksjonsdato.

Sterkt nedkjølt material kan medføre fare for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

For høy temperatur i materialet, forandrer massens flyteegenskaper, f. eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Utførelse

Forbehandling av underlag

SUGENDE UNDERLAG
Underlaget skal primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut i forhold primer:vann = 1:5, den andre primer:vann = 1:4. Første omgang priming bør utføres med kost og arbeides godt inn i underlaget. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weber Betongflyt. Underlagets temperatur ved legging bør overstige +8°C.

GLATTE OG TETTE UNDERLAG
På glatte og harde underlag anbefales mekanisk forbehandling, f. eks. blastring, sliping etc., før priming.
Et alternativ til primeren er å gyse overflaten med weber REP 05. Betongunderlaget forvannes og gyses med weber REP 05. weber Betongflyt påføres vått i våt med gysingen. Denne løsningen er et godt alternativ, spesielt utendørs.

Temperaturen i lokalet og underlaget bør være +8 - 25 °C. Unngå trekk og direkte sollys.

Ved utendørs bruk bør overflaten beskyttes mot direkte solskinn. Overflaten må beskyttes mot regn det første døgnet etter utlegging.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). Weber Betongflyt blandes med 3,5-3,75 liter vann pr. 25 kg sekk (14-15 %). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weber Betongflyt. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet, og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid 3-4 minutter).

MASKINELL PÅFØRING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 14-15 % vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flyteprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 160-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og ikke separerer.

NB! Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat!

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles Weber Betongflyt over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallelt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en wobbler for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Weber Betongflyt pumpes ut på underlaget i lengder på maksimum 10 meter. Hver ny lengde legges i den foregående vått i vått med en overlapp på ca. 5 cm så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten med en wobbler for å oppnå en plan overflate. Bruk wobbleren i samme retning som slangeføringen for å unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen.

Utleggingsbredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Bredden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv med stor planhet, er det spesielt viktig at utleggingsbredden er liten og at det benyttes weber Høydemarkører. Som avgrensing brukes weber.floor 4965 Stengelist.

Etterbehandling

BELEGG
Weber Betongflyt er ferdig for trafikkbelasting uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller lakk/malingsystem. Ved bruk av vannbaserte systemer, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.