Weber Gulvavretting Ute - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Gulvavretting Ute

Weber Gulvavretting Ute
Weber Gulvavretting Ute

Produktfordeler

  • Pumpbar – rask og ergonomisk legging
  • Ferdig betongoverflate med minimal arbeidsinnsats
  • Meget velegnet for inn- og utvendig bruk, ideelt for garasjer, terrasser, svalganger, kjellergulv mm.
  • Fukt- og frostbestandig
  • Holdfasthetsklasse C50
  • Oppfylte eksponeringsklasser X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2

Avretting og rehabilitering av betongunderlag og andre faste underlag utendørs. Kan legges for hånd, evt. med blandepumpe.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Gulvavretting Ute er en pumpbar flytende finbetong som gir en slitasjebestandig ferdig betongoverflate. Gulvavretting Ute er basert på portlandsement, sand og tilsetningsstoffer for å oppnå gode flytegenskaper, lavt svinn, god vedheft til underlaget og god frostbestandighet. Kornstørrelse < 2 mm.

Materialet kan blandes og legges for hånd eller med Webers automatiske blandepumper og pumpebiler.

Produktet er frostsikkert og egnet for både utvendig og innvendig bruk.

Underlag

BETONG
Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere vedheften. Overflatefastheten skal være minst 1 N/mm² (MPa) på underliggende betong.

FLYTENDE GULV
Weber Gulvavretting Ute lagt på ikke bærende underlag, isolasjon eller lignende, skal armeringsberegnes og utføres som en vanlig påstøp. Benytt armeringsstoler for at armeringsnettet holdes i riktig posisjon. Minimum sjikttykkelse for et armert flytende gulv er 40 mm. Armeringstype bør være min. 5 mm diameter og 150 mm maskevidde (K-131) eller mer. Rådfør med Weber før valget av flytende konstruksjon.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0286

PR-nr: 321159

Definisjon Verdi/enhet Referanse
Egenskaper
Materialforbruk 2 kg/m²/mm 10 mm = 20 kg/m²
80 mm = 160 kg/m²
Påføringstemperatur +8-25°C  
Anbefalt tykkelse  10-80 mm  
Minimum tykkelse  10 mm  
Maksimum tykkelse  80 mm  
Vannbehov Ca. 3,0 liter/20 kg sekk  
Flyt etter Weber standard 160-190 mm Flytring 68x35 mm
Vannsementtall Ca. 0,44 (vct)
Brukstid Ca. 20 min.  
Trykkfasthet
Trykkfasthet klasse C50 NS-EN 13813
1 døgn > 20 N/mm² (MPa) Kube 150 mm vannlagret
7 døgn > 40 N/mm² (MPa) Kube 150 mm vannlagret
28 døgn > 40 N/mm² (MPa) Kube 150 mm vannlagret
Bøyestrekkfasthet klasse F7 NS-EN 13813
Svinn 28 døgn < 0,50 mm/m NS-EN 13454-2
Fysiske egenskaper
Bindemiddel Portlandsement  
Sementtype og
sementklasse
Cem I 42,5N MH/SR3/LA
Cem I 52,5 R
NS-EN 197-1
Fiberforsterket Ja Polypropylenfiber
Tilslag Natursand 0-2 mm  
Densitet Ca. 2050 kg/m³  
Gangbar 8-12 timer 20°C
Lett trafikk 1 døgn 20°C
Normal trafikk 7 døgn 20°C
Frostbestandig Ja (meget bra) SS 13 72 44 IIA
Eksponeringsklasse X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA1 NS-EN 206-1
Kjemiske egenskaper pH > 12  

Bruksområde

Weber Gulvavretting Ute er en flytbetong som anbefales å brukes inne- og utendørs til både nybygg og rehabilitering der man krever slitesterke, fukt- og frostbestandige gulv. Weber Gulvavretting Ute er beregnet for gulv med middels- og tung rullende trafikkbelastning og høye krav til planhet. Anbefalt sjikttykkelse er 10-80 mm.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 8-12 timer
Tid før lett trafikk ca. 1 døgn
Tid før normal trafikk ca. 1 uke

Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med Weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. Weber Krympsperre påføres når massen er gangbar.

Lagring

Lagres tørt. Lagringstid er 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning.
Sterkt nedkjølt material kan medføre fare for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet, forandrer massens flyteegenskaper, f. eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Utførelse

Forbehandling av underlag

SUGENDE UNDERLAG
Underlaget skal primes med weber.floor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen blandes ut i forholdet 1:5 (1 del primer og 5 deler vann) og arbeides godt ned i underlaget med kost. Den andre primingen blandes ut i forholdet 1:4. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Weber Gulvavretting Ute. Underlagets temperatur ved priming bør overstige +8°C.

JEVNE OG SVAKT SUGENDE UNDERLAG
På jevne og harde betongunderlag anbefales mekanisk forbehandling (f. eks. blastring, grovsliping eller lignende) før priming. Et alternativ til priming er å gyse overflaten med Weber REP 05 Betoheft. Betongunderlaget forvannes først til en matt fuktig overflate (ikke stående vann) og gyses deretter med Weber REP 05 Betoheft. Weber Gulvavretting Ute påføres vått i vått med gysingen. Denne løsningen er et godt alternativ, spesielt utendørs.

Temperaturen i lokalet og underlaget bør være +8 - 25°C.

 

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). Weber Gulvavretting Ute blandes med 3,0 liter vann pr. 20 kg sekk (15 %). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri masse. Bland med drill og visp i 2-3 minutter. Etterstreb et utflytsmål på 160-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Blandingen skal være homogen og får ikke separere.

MASKINELL PÅFØRING
Bruk Webers tilpassede blandepumper ABS 852 eller Duomix 2000 med hvit respektive gul mantel. Vannmengden stilles inn på ca. 625 liter/time og ca. 800 liter/time for Duomix 2000 (15 % vanninnhold). Riktig innstilling kontrolleres med flytprøve og justeres i ettertid. Riktig vanninnstilling skal gi en flyteprøv på 160-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytring). Ved flytprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og ikke separerer. Slangedimensjon til pumpene bør være 38 mm i diameter. Maks. slangelengde er 40 meter og mottrykk på 15-20 bar. Bruk av etterblander anbefales for optimal blanding av materialet.

NB!
Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat! Kaldt respektive varmt vann og material påvirker den ferdigblandede betongmassens bearbeidelighet. Ferdigblandet betongmasse bør holde temperaturen 10-25°C på leggetidspunktet.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles Weber Gulvavretting Ute over i mindre blandebøtter. Massen fordeles ut i lengder parallelt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en wobbler eller lignende for å oppnå en plan overflate. Bearbeidningstiden på massen ved 20°C er ca. 20 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Weber Gulvavretting Ute pumpes ut på underlaget i lengder på maks. 10 meter. Hver ny lengde legges i den foregående vått i vått med en overlapp på ca. 5 cm så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten med en wobbler i samme retning som slangeføringen for å unngå eventuelt skum og render fra slangeføringen i overflaten. Utleggingsbredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Bredden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv stor planhet er det spesielt viktig at utleggingsbredden er liten og at det benyttes Weber høydemarkører. Som avgrensing brukes weber.floor 4965 Stengelist. Statisk etterblander anbefales for å forsikre betongmassens homogenitet.

Etterbehandling

BELEGG
Weber Gulvavretting Ute er ferdig for lett trafikkbelasting etter ca. 1 døgn (20°C) uten at ytterligere behandling eller belegg behøver å legges. Overflaten kan om ønskelig, med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning, males, impregneres eller belegges med valgfritt materiale (tilpasset for direktekontakt med betong). Ved bruk av vannbaserte systemer, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring. Rådfør med Weber om overflatebehandling og belegg.

Vær oppmerksom på

Ved utendørs bruk bør overflaten beskyttes mot direkte solskinn.
Ved lavere temperaturer enn +5°C avtar holdfasthetsutviklingen. Ved støping mot kalde betongoverflater må dette beaktes og om mulig også varme opp materialet/underlaget før støping. Tildekk deretter utført påstøp mot nedkjøling. Overflaten må beskyttes mot regn det første døgnet etter utlegging. Betongen får ikke utsettes for frost før holdfasthet på 5 N/mm² (MPa) oppnås. Dette skjer normalt etter 1-3 døgn avhengig av omgivende temperatur og værforhold.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.