weberfloor 110 Fine - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine
weberfloor 110 Fine

Produktfordeler

  • Miljøvennlig. Lavere CO2-avtrykk
  • Pumpbar – rask og ergonomisk legging
  • God flyteevne, muliggjør plane gulv i tynne sjikt
  • Høy overflatestyrke, passer til de fleste typer belegg inkl. limt parkett
  • Lav egenemisjon
  • Lavalkalisk
  • Normaltørkende, selvutjevnende

Avretting av nye og gamle betongunderlag i boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 110 Fine er en pumpbar, normaltørkende selvutjevnende avrettingsmasse for gulv. Materialet leveres som tørt pulver bestående av aluminatsement, sand, kompletterende bindemiddel samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, slagg- og kaseinfritt. weber.floor 110 Fine er P-merket.

Underlag

Betong/-elementer
Lettbetong (6-15 mm, overflater større enn 10 m2 og tykkere enn 15 mm skal armeres)
Flis/klinker
Gulvspon
Leca Byggeplank

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør være >1,0 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0274

PR-nr: 321504

EGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm = 1,7 kg/m2
5 mm = 8,5 kg/m2
10 mm = 17 kg/m2
Forbrukstall (ifølge GBR målemetode)
 
Påføringstemperatur +10-25°C  
Herdetid
For gangtrafikk 2-4 timer  
Beleggbar Ca. 1-4 uker  
Minimum tykkelse 4 mm 6 mm på lettbetong
Maksimum tykkelse 40 mm 15 mm på lettbetong (flater >10 m2 og tykkere enn 15mm armeres)
Bruksområde
For innendørs bruk Ja  
For utendørs bruk Nei  
Trykkfasthet
Trykkfasthet klasse C20 EN 13813
Middelverdi 26 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet
Bøyestrekkfasthet klasse F5 EN 13813
Middelverdi 6 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Svinn
28 døgn <0,4 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Vanninnhold 4,2 liter pr. 20 kg sekk 21%
Flyteevne 240-250 mm Weber standard (ring 68x35 mm)
Flyteevne 155-160 mm Gamle SS 923519 (ring 50x22 mm)
Tverrgående strekkfasthet >1,5 N/mm2 (MPa) Se Weber manual for feltmålinger
Fysiske egenskaper
Densitet 1950 kg/m3 Ferdig uttørket produkt levert med Weber FBG pumpebil
Branntekniske egenskaper/brannklasse A2fl s1 EN 13501-1
Kjemiske egenskaper
pH i herdet materiale ca. 11  
Anbefalt vanninnhold 21% 4,2 liter pr. 20kg sekk
Slitasjemotstand
Motstandsevne mot rullende kontorhjul, RWFC klasse RWFC 350 (ved tykkelse 4-40 mm) EN 13892-7

Leveringsform

FORPAKNING
20 kg sekker på plastdekte paller (48 sekker pr. pall – 960 kg pr. pall)
1000 kg storsekk
Bulk (løst materiale)

Bruksområde

weber.floor110 Fine er en finavretting som anbefales til innendørs bruk på nybygg og renovering til bruksområdene boliger, kontorer og offentlige forvaltning. Sjikttykkelse 4-40 mm.

weber.floor110 Fine er beregnet som underlag for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. sliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weber.floor110 Fine ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.

Tørke-/herdetid

weber.floor 110 Fine er gangbar etter ca. 2-4 timer. Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag er weber.floor 110 Fine beleggbar ca. 1-4 uker etter legging, se Weber fukthåndbok. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og en god luftutskiftning. For fuktømfintlige belegg som f.eks. tregulv følg beleggleverandørens anvisninger.

Lagring

6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet, bør gulvet ”punktes opp” på egnet måte, f.eks. med Weber Høydemarkører.

Vær nøye med å tette sprekker i underlaget, ved gjennomføringer, ved overganger gulv/vegg mm. Tetting kan skje med f.eks. weber.floor 4040 Combi Rapid DR eller lateksmasse.

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Betongunderlag primes med weber.floor 4716 Primer, utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann, påføres med rull, kost eller primerpumpe på underlaget. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for weber.floor 4716 Primer. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weber.floor 110 Fine. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

Ved legging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 21% vanninnhold, som motsvarer 4,2 liter vann pr. 20kg sekk. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 240-250 mm eller 155-160 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon.

Ved mindre flater blandes weber.floor 110 Fine for hånd med drill og visp. Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blandingstiden er min. 2 minutter.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Påføring

Avrettingsmassen pumpes eller helles ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. I romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Til avgrensing benyttes weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Praktiske råd

Ved legging av flere sjikt, skal priming alltid utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer innen priming foretas, og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold weber.floor 4716 Primer ved priming på nylagt avrettingsmasse: Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler vann og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler vann. Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

EPD og ECOproduct (MAT1):
EPD registreringsnummer: S-P-00651.
Det er utarbeidet en ECOproduct rapport for produktet.
www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/epd-og-ecoproduct.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.