weberfloor 110 Fine - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine
weberfloor 110 Fine

Produktfordeler

  • Pumpbar – rask og ergonomisk legging
  • Veldig bra flytegenskaper – muliggjør plane gulv i tynne sjikt
  • Høy overflatestyrke – egner seg til de fleste typer overgulv inkl. limt lamellparkett
  • Lave egenemisjoner
  • Lavalkalisk
  • Normaltørkende

Avretting av nye og gamle betongunderlag i boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller pumpebil.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 110 Fine er en pumpbar, normaltørkende selvutjevnende avrettingsmasse for gulv. Materialet leveres som tørt pulver bestående av bindemiddel, sand samt tilsetningsstoffer. Vann tilsettes på byggeplassen. Produktet er fuktskadestabilt, slagg- og kaseinfritt. weberfloor 110 Fine er P-merket.

Underlag

Betong/-elementer, Lettbetong (6-15 mm, flater større enn 10 m2 og tykkere enn 15 mm skal armeres med Weber stålnett eller tilsvarende), Flis/klinker og Gulvsponplate

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0274

PR-nr: 321504

PRODUKTEGENSKAPER
Materialforbruk 1 mm = 1,7 kg/m2
5 mm = 8,5 kg/m2
10 mm = 17 kg/m2

Forbrukstall (ifølge GBR målemetode)

Ekstern måling utført av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B

Påføringstemperatur +10-25°C  
Minimum tykkelse 4 mm 6 mm på lettbetong
Maksimum tykkelse 40 mm 15 mm på lettbetong På lettbetong: Ved sjikttykkelse over 15 mm eller flater større enn 10 m2 armeres avrettingsmassen med Weber stålnett eller tilsvarende.
For innendørs bruk Ja  
For utendørs bruk Nei  
Vannbehov 4,2 liter pr 20 kg sekk  
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer  
Herdetid innen belegging Ca. 1-4 uker Ved ca. 20°C og 50% relativ luftfuktighet
Trykkfasthet klasse C20 EN 13813
Trykkfasthet middelverdi 26 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet klasse F5 EN 13813
Bøyestrekkfasthet middelverdi 6 N/mm2 (MPa) EN 13892-2
Tverrgående overflatestrekkfasthet >1,5 N/mm2 (MPa) I henhold til GBR-bransjestandard
Svinn 28 døgn <0,4 mm/m EN 13454-2
Anbefalt vanninnhold 21%  
Utflytsverdi 240-250 mm Weber standard (ring 68x35 mm)
Utflytsverdi 155-160 mm Gamle SS 923519 (ring 50x22 mm)
Branntekniske egenskaper/brannklasse A2fl s1 EN 13501-1
Motstandsevne mot rullende kontorhjul, RWFC klasse RWFC 350 (ved tykkelse 4-40 mm) EN 13892-7
pH i herdet materiale ca. 11  
Densitet 1950 kg/m3 Herdet og uttørket produkt levert med Weber pumpebil
P-merking P2 I henhold til Sertifiseringsregel 002 "Avjämningsmassor"

Leveringsform

FORPAKNING
20 kg sekk, 48 sekker – 960 kg pr. pall
1000 kg storsekk
Bulk

Bruksområde

weberfloor 110 Fine er en finavretting som anbefales til bruk innendørs både ved nybygg og renovering av bruksområdene boliger, kontorer og offentlige forvaltning. Sjikttykkelse 4-40 mm.

Tørke-/herdetid

weber.floor 110 Fine er gangbar etter ca. 2-4 timer.

Før belegging skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som tommelfingerregel for bjelkelagets uttørking kan anbefalingen i Norsk Standard benyttes. På tørt underlag tar det ca. 1-4 uker for weberfloor 110 Fine å tørke ned til 85% RF og dermed bli beleggbar. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF samt et visst luftombytte. Tregulv og andre fuktømfintlige belegg bør som regel alltid belegges med en egnet fuktsperre, følg beleggleverandørens anvisninger.

Foreligger spesifikke krav til RF % i ferdig gulvkonstruksjon innen belegging skjer, kontakt Weber før materialvalg tas.

Lagring

6 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSER
Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med hensyn til ujevnheter (2 m målelengde) og helning fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet ”punktes opp” og høydene markeres med f.eks. Weber Nivåpinner. Forbered underlaget med mekanisk rengjøring, støvsuging og tetting. Avgrens leggingsetapper med Weber Stengelist. Sluk og avløp må tildekkes og avgrenses. Vær nøye med å tette underlaget før legging av weberfloor 110 Fine. Tetting kan skje med f.eks. weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Tetting av gjennomføringer og langs vegger kan skje med f.eks. akryl-/lateksmasse.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG
Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, olje og fett, løse partikler eller andre forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør være >1,0 N/mm2 (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre avrettingssjiktets svinnbevegelser, må fjernes i sin helhet. Betongunderlag primes med weberfloor 4716 utspedd med 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet for primeren. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 110 Fine. Med hensyn til primerens filmdannelse og avrettingsmassens herding skal underlagets temperatur ikke understige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. For beste arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk og direkte sollys under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-5 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 110 Fine blandes med 4,2 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter.

MASKINLEGGING
Ved maskinlegging brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på maks. 21% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytering 68x35 mm) være 230-245 mm eller 150-160 mm ifølge gamle SS 923519 (flytering 50x22 mm). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon.

Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles den ut på underlaget i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides lett med stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Ved romtemperatur kan avrettingsmassen bearbeides i ca. 20 minutter.

MASKINELL LEGGING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten lett med stålsparkel, tannet sparkel eller disser for å oppnå en plan overflate. Lengdebredden tilpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Til avgrensing benyttes Webers stengelister. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Vær oppmerksom på

Betongunderlag bør alltid avrettes innen gulvbelegging skjer for å forsikre at liming skjer mot et lavalkalisk
underlag. På nystøpt betong som ofte er tett anbefaler vi minst 10 mm avretting for å skape et lavalkalisk
underlag som kan absorbere limets fukt. På gammel betong anbefales et sjikt på minst 5 mm.

Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys i 3 dager etter legging.

weberfloor 110 Fine er brannklasset som ubrennbar, A2fl-s1 i henhold til euroclass-systemet for byggematerialers branntekniske egenskaper, der A2 innebærerr at produktet er ubrennbart, fl at produktet er for gulv og s1 at den oppfyller høyeste kravet for begrenset røykutvikling. Avrettingsmasser klasses ikke i henhold til brannteknisk klasse for et byggs konstruksjonsdeler, f.eks. EI 60.

weberfloor 110 Fine er beregnet som underlag for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Før belegging skal avrettingssjiktet forbehandles (ved f.eks. lettsliping, rengjøring, priming) i henhold til beleggleverandørens anvisninger. Dersom weberfloor 110 Fine ligger åpen, uten belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for belegget.

weberfloor 110 Fine anbefales ikke som underlag for herdeplastbelegginger. Som underlag for herdeplastbelegginger anbefales noen av weberfloor Industrigulvsprodukter, weberfloor 4655 Industry Flow Rapid eller weberfloor 4602 Industry Base Extra.
weberfloor 110 Fine anbefales som underlag til vanlige limte lamellparkettgulv og limte laminatgulv
der kravet på underlagets overflateholdfasthet er minst 1,5 N/mm2 (MPa). For andra typer av tregulv, eksempelvis homogene tregulv inklusive kubbegulv kan større krav enn 1,5 N/mm2 (MPa) overflateholdfasthet stilles på underlaget. I sånne fall anbefales normalt weberfloor industriprodukter med en minsta sjikttykkelse på 8-10 mm.

Praktiske råd

Ved flersjiktslegging skal priming utføres mellom respektive sjikt. Vent minst 24 timer (+20°C, 50% RF) innen priming skjer og kontroller at overflaten er så tørr at primeren suges inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: weberfloor 4716 Primer utspedd med 5 deler vann.

Flis/klinker: For fuktømfintlige flis/klinker, type naturstein bør RF i underlaget og weberfloor 110 Fine være under 90% innen belegging skjer.

Omkringliggende fukt: Ved omkringliggende fukt eller der materialet vil bli langvarig utsatt for høye fuktverdier, kontakt Weber før materialvalg tas.

Angitt minste sjikttykkelse 4 mm refererer til lokale høypunkter (mindre topper). Ved legging av større flater som er nogenlunde plane anbefales en sjikttykkelse på ca. 10 mm for å oppnå et optimalt resultat.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

EPD og ECOproduct (MAT1):
EPD registreringsnummer: S-P-00651.
Det er utarbeidet en ECOproduct rapport for produktet.
www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/epd-og-ecoproduct.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.