weberfloor 450 Light - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 450 Light

weberfloor 450 Light
weberfloor 450 Light

Produktfordeler

  • Lav densitet - sparer vekt
  • Isolerende - mulighet å redusere energiforbruk
  • Håndblanding - for mindre volumer
  • Pumpbar - rasjonell påføring ved større volumer
  • Selvtørkende - muliggjør korte byggetider

weberfloor 450 Light er en lettfyllingsmasse for gulvoppfylling i tykke sjikt som består av EPS-kuler og sement. Den kan påføres for hånd og med pumpe. weberfloor 450 Light skal alltid toppes med minst 20 mm Weber avrettingsmasse før man kan legge belegg.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 450 Light er en lettfyllingsmasse for gulvoppfylling i tykke sjikt som består av EPS-kuler og sement. Den kan påføres for hånd og med pumpe. weberfloor 450 Light skal alltid toppes med minst 20 mm Weber avrettingsmasse før man kan legge belegg.

Underlag

Betong
Lettbetong
Tregulv
Bjelkelag av Leca® Byggeplank
Flis/naturstein
Flytende gulvkonstruksjoner

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 608374

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall: 45 liter tørrpulver = 45 mm/m³
Volumvekt tørr 380 kg pr. m³
Vannbehov maks. 6,4 liter pr. sekk
Herdet densitet 550 kg pr. m³
Forpakning 45 liter sekk veier 17 kg
Minimum tykkelse 30 mm (50 mm i flytende konstruksjon)
Maksimum tykkelse 600 mm
Til innvendig bruk Ja
Gangbar ca. 12 timer
Påstøpningsbar 12 timer - 7 døgn
Minste tykkelse på påstøp 20 mm Weber avrettingsmasse eller 30 mm Weber Støpemørtel Bad
Armering Ved flater større enn 10 m² armeres avrettingssjiktet med stålarmeringsnett
Trykkfasthet >2 N/mm² (MPa)
Varmeledningsevne 0,1 W/mK
Bærende konstruksjon Nei

FORPAKNING
45 liter sekk
21 sekker pr. pall = 945 liter pr. pall

Bruksområde

weberfloor 450 Light anbefales for bruk i boliger, kontor og offentlige bygg. Produktet kan legges med vedheft til underlag og som flytende konstruksjon. Sjikttykkelse 30-600mm. I flytende konstruksjon 50-600 mm. weberfloor 450 Light skal alltid toppes med minimum 20 mm Weber avrettingsmasse.

Lagring

6 måneder i tørre rom og ubrutt forpakning.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSER
Nivellering av gulvet bør gjøres før støping. Høydemarkører monteres som støtte for lirer. Avtrekkingslirer legges med den tettheten som kreves for støtte til rettholten.

Underlaget skal være tørt, rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan forhindre vedheften. Sugende underlag primes med weberfloor 4716 Primer i henhold til anvisningene i produktdatabladet. Unngå dammer. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter støping. For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom +10°C og +25°C. Ikke homogene underlag og underlag av tre belegges med aldersbestandig plastfolie.
Sekkede materialer bør før leggingstidspunktet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur forandrer massens flytegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Ved håndblanding brukes en løftende blandevisp. Blanding skjer i 100 liters blandekar. For å redusere støvdannelsen ved håndblanding utføres følgende steg:

1. Åpne sekken ved å rive i stykker den sydde enden.
2. Lukk ved å rulle sammen åpningen.
3. Hold i åpningen og plasser den delen mot bunnen av blandekaret.
4. Skjær opp bunnen på sekken og hell sakte 6,4 liter vann gjennom sekken.
5. Løft forsiktig opp sekken.

Bland ca. 2 minutter til vannet er jevnt fordelt og materialet har en homogen konsistens. Kan også blandes i planblander/tvangsblander.

MASKINELL PÅFØRING
Ved pumping skal kun anbefalt Weber blandepumpe brukes. Slangelengde maks. 40 m med 38 mm indre diameter. Før pumpestart skal slangen smøres med f.eks. Weber Tørrlesket hydratkalk som helles direkte i slangen. Start pumpingen med innstillingsverdi 600 på pumpens vanninnstilling, justeres deretter ned til 550-500. Blanding skjer med maks. 6,4 liter vann per 45 liter sekk.

Påføring

Materialet legges ut jevnt fordelt i nivå rett ovenfor lirene. Produktet dras ut med rettholt og overflaten finjusteres med pussebrett. weberfloor 450 Light skal ikke komprimeres eller pakkes. Materialet skal bearbeides ferdig innen 30 minutter etter blanding. Produktet er gangbart etter ca. 12 timer ved romstemperatur.

Vær oppmerksom på

Anbefalt blanding innebærer at produktet blir selvtørkende til en RF under 85% etter ca. 28 døgn ved +20°C. Utførelse og andre omstendigheter på arbeidsplassen kan påvirke materialet og dets uttørking. Ved bruk av høyere vannmengde enn anbefalt oppfyller ikke produktet angitt uttørkning. Før legging av belegg skal man alltid forsikre seg om at bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som en retningslinje for bjelkelagets uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard benyttes. Merk at ulike overflatebelegg stiller ulike krav til uttørkning. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF og et visst luftutbytte.
Ved pumping med gjennomstrømmingsblander kan materialkonsistensen variere noe. Konsistensen skal være treg, lignende konsistensen som ved satsblanding med anbefalt vannmengde.

Praktiske råd

Når produktet har herdet, etter ca. 12 timer, skal det toppes med minimum 20 mm Weber gulvavretting, f.eks. Weber Gulvavretting Normal eller weberfloor 140 Nova, eller på flater opp til 10m² minimum 30 mm støpemasse, f.eks. Weber Støpemørtel Bad innen 7 døgn. Overflater som beregnes å ligge åpne lenger enn 7 døgn kan primes med weberfloor 4716 Primer innen 5 døgn etter legging eller belegges med plastfolie for å redusere risikoen for sprekker og kantreising. Ta av plastfolien før avretting av weberfloor 450 Light skjer.

Flater større enn 10 m² skal armeres med Weber Stålnett eller likeverdig. Armeringen plasseres i avrettingssjiktet.

weberfloor 450 Light skal ikke belastes innen avrettingen har blitt påført.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.