weberfloor 4031 Super Flow DR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4031 Super Flow DR

weberfloor 4031 Super Flow DR
weberfloor 4031 Super Flow DR

Produktfordeler

  • Lang åpentid
  • Håndlegges
  • Veldig gode flytegenskaper

Støvredusert selvutjevnende finsparkel for betongunderlag og andre faste underlag. Legges i tynne sjikt.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4031 SuperFlow DR er en selvutjevnende, støvredusert finsparkel med lang åpentid som er spesielt egnet for håndlegging, men kan også med fordel pumpes. Brukstiden er kort. Produktet inneholder aluminatsement, som er lavalkalisk. Kornstørrelse < 0,5 mm.

Underlag

Betong, treunderlag/sponskiver, flis/klinker, Leca byggeplank og gulvgipsplater.

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget skal primes med Weber.floor 4716 Primer. Se eget produktdatablad for Weber.floor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0179

PR-nummer: 307695

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,6 kg/mm og m2
Påføringstemperatur Minimum 10 °C
Minimum tykkelse 1 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
For utendørsbruk Nei
For innendørsbruk Ja
Støvredusert Ja
Vannbehov 4,8-5,2 liter per 20 kg
Trykkholdfasthetsklasse C20
EN 13913
28 døgn Middelverdi 35 MPa
EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet F6
EN 13813
28 døgn Middelverdi 7,5 MPa
EN 13892-2
Svinn 28 døgn <0,5 mm/m
EN 13454-2
Utflyt Utflyt 250-265 mm
Weber standard metode (ring 35x68 mm)
Motstand mot rullende stolhjul RWFC 250 (ved tykkelse 1-10 mm)
EN 13892-7

Bruksområde

weber.floor 4031 SuperFlow DR anbefales til finsparkling. Produktet skal ikke brukes i lokaler med vedvarende relativ fuktighet over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget. Når den sparklede overflaten er herdet og eventuelt slipt utgjør den et ferdig undergulv til de fleste gulvbelegg.

Lagring

6 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weber.floor 4031 DR blandes med ca. 4,8-5,2 liter vann pr 20 kg sekk (24-26% av tørrmaterialets vekt). Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weber.floor 4031 DR. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Blendepumpe kan også benyttes. Massen skal da ha utflyt på 250-265 mm (Weber standard). Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 20 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Utflyt:

Utflyt 250-265 mm
Weber standard metode (ring 35x68 mm)

Påføring

Ved sjikt på 1-2 mm brukes en slett stålsparkel. Ved sjikt på 2-10 mm brukes en tannet sparkel eller en piggrull. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weber.floor 4031 DR er gangbar etter ca 2-3 timer. Før belegging må man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weber.floor 4031 DR er beleggbar etter ca 1 døgn, følg beleggleverandørens anvisninger. Angitt tørketid forutsetter gode uttørkingsforhold med +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.
 

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.