weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR

weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR
weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR

Produktfordeler

  • Tynne sjikt
  • Rask beleggbar
  • Pumpbar
  • God flyt

Støvredusert selvutjevnende finsparkel for betongunderlag og andre faste underlag. Legges i tynne sjikt.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4032 SuperFlow Rapid er en selvutjevnende, støvredusert finsparkel som herder raskt og som er spesielt egnet for håndlegging, men kan også med fordel pumpes. Brukstiden er kort. Produktet inneholder aluminatsement, som er lavalkalisk. Kornstørrelse < 0,5 mm.

 

Underlag

Betong, treunderlag/sponskiver, flis/klinker, Leca byggeplank og gulvgipsplater.  

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,8 N/mm² (MPa). Underlaget skal primes med weberfloor 4716 Primer. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.  

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0180

PR-nummer: 307704

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,6 kg/mm og m2
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Minimum tykkelse 1 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
Anbefalt tykkelse 10 mm
For utendørsbruk Nei
For innendørsbruk Ja
Støvredusert Ja
Vannbehov 4,8-5,0 liter per 20 kg
Trykkfasthet Klasse: C35 EN 13813. 28 døgn Middelverdi 44 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse: F10 EN 13813. 28 døgn Middelverdi 14 MPa EN 13892-2
Vedheft 28 døgn 1,5 MPa
EN 13813
Utflyt Utflyt 250-265 mm Weber standard metode (ring 35x68 mm)
Svinn 28 døgn <0,5 mm/m EN 13454-2
Branntekniske egenskaper 2fl-s1 EN 13501-1
Emmisjonsverdier Ammoniakk 28 døgn <5 µg/m2h
Formaldehyd 28 døgn <5 µg/m2h
TVOC 28 døgn <200 µg/m2h
Motstand mot rullende stolhjul RWFC 250, tidlig beleggning RWFC 450, uttørkning 1 uke for 10 mm EN 13892-7

Bruksområde

weberfloor 4032 SuperFlow Rapid anbefales til finsparkling. Produktet skal ikke brukes i lokaler med vedvarende relativ fuktighet over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget. Når den sparklede overflaten er herdet og eventuelt slipt utgjør den et ferdig undergulv til de fleste gulvbelegg.  

Lagring

12 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.  

Blanding

weberfloor 4032 DR blandes med ca. 4,8-5,0liter vann pr 20 kg sekk (24-25% av tørrmaterialets vekt). Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weberfloor 4032 DR. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Blendepumpe kan også benyttes. Massen skal da ha utflyt på 250-265 mm (Weber standard). Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 15 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Utførelse

Utflyt 250-265 mm Weber standard metode (ring 35x68 mm)  

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging fordeles massen ut i lengder parallellt med en kortvegg. I tynne sjikt, 0-2 mm, dras massen ut med en slett sparkel, mens 2-10 mm sjikt fordeles med tannsparkel og rulles over med en piggrulle.

MASKINELL PÅFØRING
Ved utlegging pumpes massen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så raskt som mulig. Lengden tilpasses blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Vær alltid nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk og liknende før legging for å unngå tetting av avløpsrør. Den halvherdede massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Enventuell finjustering i form av sliping eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4032 DR er gangbar etter ca 1-2 timer. Før belegging må man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkkelig uttørket. weber.floor 4032 DR er beleggbar etter ca 3 timer, følg beleggleverandørens anvisninger. Angitt tørketid forutsetter gode uttørkingsforhold med +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.