weber.floor 4033 SuperFlow Fibre - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4033 SuperFlow Fibre

weber.floor 4033 SuperFlow Fibre
weber.floor 4033 SuperFlow Fibre

Produktfordeler

  • Fiberforsterket
  • Belegges raskt
  • Rask gangbar

weber.floor 4033 er en sementbasert, selvutjevnende fiberarmert sparkelmasse. Den er spesielt egnet til manuell utlegging i sjikttykkelse 0-10 mm. Kan også med fordel pumpes, sjikttykkelse 2-10 mm.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4033 er en sementbasert, selvutjevnende fiberarmert sparkelmasse. Den er spesielt egnet til manuell utlegging i sjikttykkelse 0-10 mm. Kan også med fordel pumpes, sjikttykkelse 2-10 mm.

Til innvendig bruk.

Vannbehov 24-26%

Underlag

weber.floor 4033 kan brukes på følgende underlag; sementbaserte avrettingsmasser, ny og svak betong, kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser, magnesittmasser, fliser og tregulv. Før påføring på tregulv må eventuelle løse bord festes med skruer eller spiker og alle sprekker og hull >2 mm må forsegles.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0181

PR-nummer: 94161

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca 1.5 kg/m² pr mm sjikttykkelse
Påføringstemperatur Underlag: 10-25°C, Omgivelsesluft: 10-30°C
Minimum tykkelse 1 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
Vannbehov 24-26 %
Fiber Ja
Brukstid 15-20 minutter ved 20°C og 50% relativ luftfuktighet. Forkortes ved høyere temperatur, forlenges ved lavere temperatur.
Trykkfasthet Klasse: C 25 NS-EN 138922
28 døgn: > 25 N/mm² NS-EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse: F 7 NS-EN 13892-2
28 døgn: > 7 N/mm² NS_EN 13892-2
Flyt etter Weber standard 240-260 mm
Fiber Ja

Bruksområde

weber.floor 4033 er utviklet for renovering av gulv innendørs. Egnete underlag er tregulv, svak betong, gipsplater og keramiske fliser. Ved utlegging på tregulv skal avrettingslaget ha en tykkelse på ca. en tredjedel av tregulvet. weber.floor 4033 danner et fast underlag som er egnet til alle typer belegg (unntatt epoksy). Produktet må alltid belegges. Kun til bruk innendørs.

 

Tørke-/herdetid

Gangbar etter 2-4 timer.

Lagring

Kan lagres i 6 måneder etter produksjonsdato i tørt miljø.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være fast, tørt og fritt for støv og forurensninger som forringer vedheft. Glasserte fliser må alltid slipes med finkornet slipeskive. Underlaget skal ha en overflatefasthet på minst 1.0 N/mm². Overflaten skal primes i henhold til Webers anvisninger med enten weber.floor 4716 Primer, weber.floor 4710N Epoksyprimer eller weber.prim 803, i de to siste i kombinasjon med avstrøing med tørr sand. For sterkt sugende underlag kan det være nødvendig å prime to ganger. For ytterligere opplysninger, se Produktdatablad for gjeldende primer. Dersom det er tilsig av fukt i konstruksjonen må alternativ fuktsikring brukes. Temperatur i luft og undergulv skal være mellom 10 og 25 ºC.

Blanding

Ved maskinell legging må Weber.floor 4033 blandes med en av Webers blandepumper. Ved bruk av blandepumpe kontrolleres vanntilsetningen jevnlig ved kontroll av utflyt med Webers utflytsring.

Manuell blanding utføres med drill og visp i minimum 2 minutter. En 25 kg sekk blandes med omtrent 6.0-6.5 liter vann. Ved bruk av for mye vann vil massens egenskaper forringes, styrken vil reduseres og faren for svinn og sprekker økes. Massen er beiarbeidbar i ca 20 minutter etter blanding.

Utstyr rengjøres med vann.

Påføring

Dersom materialet pumpes er maksimumbredden på arbeidsområdet 10-12 meter. Dersom arbeidsområdet overskrider dette må gulvflaten oppdeles med stengelist. Etter utlegging må overflaten glattes med en stål- eller tannsparkel, eventuelt med piggrulle.

Etterbehandling

Nylagte sparkelmasse må beskyttes mot trekk, direkte sollys og varme. Når overflaten er klar for gangtrafikk må lokalet ventileres. Temperaturen i underlaget og i lufta må ikke understige 10°C under legging og den påfølgende uka. Det må ikke benyttes luftavfuktere de to første dagene etter legging.

Vær oppmerksom på

weber.floor 4033 må tildekkes med belegg.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.