weberfloor 4040 Combi Rapid DR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4040 Combi Rapid DR

weberfloor 4040 Combi Rapid DR
weberfloor 4040 Combi Rapid DR

Produktfordeler

  • Støvredusert
  • Både fin- og byggsparkling, og fallbygging
  • Til reparasjoner og flekking før belegging av gulv, vegg og tak
  • Raskt beleggbar
  • Synker ikke

Kombinert fin-/byggsparkel til finsparkling og fallbygging. Støvredusert! Til større reparasjoner og flekking før belegging av gulv, vegg og tak

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4040 Combi Rapid DR er en fin- og byggsparkel med pastakonsistens. Produktet inneholder aluminatsement som er lavalkalisk. Produktets konsistens kan varieres med vanntilsetningen. Kornstørrelse < 0,5 mm. weberfloor 4040 Combi Rapid DR er tredjepartskontrollert av SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt, P-merket og CE-merket. weberfloor 4040 Combi Rapid DR er karakterisert som polymermodifisert: CT-C25-F7 i henhold til NS-EN 13813.

Underlag

• Betong
• Treunderlag/sponplater
• Flis/klinker
• Gulvgipsplater

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0182

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,55 kg/mm og m²  
Påføringstemperatur Minimum 10 °C  
Herdetid
Før gangtrafikk 30-60 min.  
Før belegg 2-8 timer  
Minimum tykkelse 0,5 mm  
Maksimum tykkelse 50 mm  
Anbefalt tykkelse 0,5-50 mm  
Bruksområde
For utendøsbruk Nei  
For innenddørsbruk Ja  
Støvredusert Ja  
Vannbehov 3,3-3,6 liter per 15 kg sekk ved byggsparkling
3,6-4,2 liter pr 15 kg sekk ved finsparkling
 
Trykkfasthet
Trykkholdfasthetsklasse C25  NS-EN 13813
28 døgn Middelverdi 34 MPa NS-EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet
Bøyestrekkfasthetsklasse F7 NS-EN 13813
28 døgn Middelverdi 9 N/mm² (MPa) NS-EN 13892-2
Svinn
28 døgn  <1,0 mm/ NS-EN 13454-2
Fysiske egenskaper
Anbefalt vannmengde 22-28%  
Brukstid Ca. 5-15 minutter  
Slitasjemotstand
Motstandsevne mot rullende stolhjul, RWFC-klasse RWFC 250 (ved tykkelse 1-50 mm) NS-EN 13892-7
Tekniske godkjenninger
P-merking P3  

Bruksområde

weberfloor 4040 Combi Rapid DR anbefales for fallbygging og finsparkling innendørs på mindre arealer. Den kan også brukes for reparasjon av vegger, tak og trapper innendørs. Produktene skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg.

Lagring

24 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/- slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa) ved finsparkling og 0,8 N/mm² (MPa) ved tykkere sjikt. På underlag av ny betong og avrettingsmasse kan det med fordel primes med weberfloor 4716, men det er ikke et absolutt krav. På andre typer underlag anbefales det å prime med weberfloor 4716. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716. Temperaturen i underlag og arbeidslokalet skal være mellom +10°C og +25°C.

Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt materiale medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Blanding

weberfloor 4040 Combi Rapid DR blandes med 22-24% vann (3,3-3,6 liter vann pr. 15 kg sekk) av tørrmaterialets vekt ved byggsparkling og 24-28% vann (3,6-4,2 liter vann pr. 15 kg sekk) ved finsparkling (0,5-1 mm).

Hell først i en del av vannet i blandebøtten. Tilsett deretter weberfloor 4040. Hell i resten av blandevannet og bland massen sammen til en pastalignende konsistens. Blanding skjer med drill og visp (blandetid min. 2 minutter). Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 5-15 minutter avhengig av tiltenkt bruk. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Etterbehandling

weberfloor 4040 er gangbar etter ca. 30-60 minutter. Før gulvbelegging skal man alltid forsikre seg om at selve bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. weberfloor 4040 er beleggbar etter ca. 2-8 timer, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet kan virke irriterende på hud og øyne. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Kvalitetskontroll

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

• Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
• Lukttest med krav til opplevd lukt
• Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekkfasthet
• Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
• Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.