weber.floor 4095 Plan Fine - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4095 Plan Fine

weber.floor 4095 Plan Fine
weber.floor 4095 Plan Fine

Produktfordeler

  • Gipsbasert
  • Pumpbar
  • Selvutjevnende

Selvutjevnende gipsbasert sparkelmasse til reparasjoner av undergulv av varierende karakter.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4095 Plan Fine er en spenningsfri, selvutjevnende, hurtigherdende fabrikkfremstilt tørrsparkelmasse basert på gips og mineralske fyllstoffer. Vann tilsettes på arbeidsplassen. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd, i sjikttykkelser fra 0-10 mm, som blandes med Webers automatiske blandepumper 860 og 852 og pumpes fram til leggingsplassen i sjikttykkelser fra 3-10 mm. Produktet er fri for slagg og kasein.

Underlag

Betong, tjærepapp/-lim, flis/klinker, ullpapp, asfalt og anhydrit. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige < 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget primes med weber.floor 4716 Primer utspedd 5:1. Se eget produktdatablad for weber.floor 4716 Primer. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Weber.floor 4095. Med hensyn til primerens filmdannelse og temperatur skal underlagets temperatur overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor Plan Fine materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,5 kg/mm og m²
Påføringstemperatur Temperatur i lokalet og underlaget skal være+10-25°C.
Åpentid 10-30 minutter
Minimum tykkelse 2 mm
Maksimum tykkelse 10 mm
Anbefalt tykkelse 2–10 mm
Vannbehov 6,5 liter vann pr 25 kg sekk
Heftfasthet Heft: >1,5 N/mm² (MPa).
Trykkfasthet 28 døgn: >25 N/mm² (MPa)
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: Ca. 8 N/mm² (MPa).
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: <0,2 mm/m ‰.
Kjemiske egenskaper pH: Ca. 9.

Bruksområde

weber.floor 4095  anbefales som avrettingssjikt og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institusjoner, der det stilles store krav til styrke og rask uttørking. weber.floor 4095 er også egnet til gulv med el- eller sentralvarme, men ikke i våtrom. Weber.floor 4095 kan såvel legges manuelt for hånd som med Webers automatiske blandepumper.

Tørke-/herdetid

Før legging av belegg skal man alltid sikre seg at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. På tørt underlag er Weber.floor 4095 klar til belegging ca. 1 døgn etter utlegging, avhengig av sjikttykkelse. Overflaten er da herdet tilstrekkelig til at belegget kan limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter gode uttørkingsforhold med +20°C, 55% RF og jevn luftutskifting. For fuktømfintlige belegg, f. eks. tregulv, bør beleggleverandørens anvisninger følges.

Gangbar etter ca. 3 timer.

Lagring

Opptil 3 mnd. i tørre rom

Utførelse

Forbehandling av underlag

For beste arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). weber.floor 4095 blandes med ca. 6,5 liter vann pr 25 kg sekk. Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter Weber.floor 4095. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandebøtten. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri, lettflytende masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid min. 2 minutter).

MASKINELL PÅFØRING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper eller turboblander. Vannmengden stilles inn på 26% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flytepøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 240-260 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytering). Kontroller ved flyteprøven at massen henger godt sammen og er fri fra separasjon. Ved innstilling av vannflyten skal dette innstilles på laveste mulige uten men for massens flyteevne og pumpbarhet. Det må ikke tilsettes ytterligere vann i ferdigblandet masse.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallellt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en tannet sparkel eller piggrulle. Ved romtemperatur må massen brukes innen ca. 30 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Ved utlegging pumpes avrettingsmassen ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så raskt som mulig. Under leggingen slettes overflaten lett med en tannet sparkel eller piggrulle. Lengden tilpasses blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Passelig lengde er ca. 10 m uten særskilte avgrensere. Som avgrensere brukes weber.floor 4965 Stengelist. Vær alltid nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk og liknende før legging for å unngå tetting av avløpsrør. Den halvherdede massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer.

Praktiske råd

NIVELLERING
Ved pumpeoppgaver i faste felt samt til oppretting av undergulv anbefales nivellering med avsetting av arbeidsfelt i modulnett på ca. 2x2 meter. Rågulvets høye- (kuler) og lavpunkter (svanker) synliggjøres på denne måte.

RENGJØRING AV UTSTYR
Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet kan virke irriterende på hud og øyne. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.htm

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.