weberfloor 4602 Industry Base Extra - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4602 Industry Base Extra

weberfloor 4602 Industry Base Extra
weberfloor 4602 Industry Base Extra

Produktfordeler

  • Til industribelastninger
  • Tidlig overflatefasthet
  • Underlag for ulike typer toppsjikt

Fiberforsterket, pumpbar sementbasert avrettingsmasse med høy fasthet.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4602 Industry Base Extra er en hurtigtørkende, pumpbar avrettingsmasse. Materialet leveres som tørt pulver bestående av spesialsement, sand, kompletterende bindemiddel, plast, polymerfibrer samt tilsettingsstoffer. Materialet oppnår høy overflatefasthet allerede etter 1 til 3 døgn. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Materialet kan såvel blandes og legges for hånd som blandes med Webers automatiske blandepumper og pumpes fram til leggingsplassen.

Til innvendig bruk.

Underlag

Betong/-elementer, flis/klinker. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere heftevnen. Det støvsugede underlaget primes alltid med weber.floor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut i forhold 1:5 (primer:vann), den andre 1:3 Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weber.floor 4602. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Herdetiden og uttørkingstid avhenger veldig mye av temperaturen. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weber.floor 4602 materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0167

PR-nummer: 85816

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR): 1 mm = 1,7 kg/m², 5 mm = 8,5 kg/m², 10 mm = 17,0 kg/m²
Minimum tykkelse 5 mm
Maksimum tykkelse 30 mm
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Fiber Ja
Vannbehov 4,25-4,5 liter pr 25 kg sekk (17-18%)
Tverrgående strekkfasthet > 2,0 N/mm² (MPa) etter 28 døgn
Frostbestandighet Kjemikaliebestandighet: Weber.floor 4602 har en lik kjemikaliebestandighet som tett betong. Gulv utsatt for konstant belastning av vanlige kjemikalier, oljer, skjærevæsker, rengjøringsmiddel med mer bør overflatebehandles. Næringsmiddelindustrier, slakterier, meierier, fiskeforedlingsindustrier og lignende er eksempel på slike virksomheter.
Trykkfasthet Klasse: C20 EN 13813
28 døgn:Middelverdi 28 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse: F7 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 10 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Svinn 28 døgn; < 0,70 mm/m EN 13454-2.
Flyt etter EN standard 115-125 mm EN 12706 (flytering 30x50 mm)
Flyt etter Weber standard 195-210 mm Weber standard metode
Flyt etter SS 923519 130-140 mm gamle SS 923519 (flytering50x22 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1.
Densitet Volumvekt: 1700 kg/m³.
Kjemiske egenskaper pH: Ca. 11.
Slitasjemotstand Stålhjul, Klasse: Holdfasthetsegenskaper etter lagring i klimarom, 23°C og 50% RF, ved 18% vanninnhold. Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR1.

Bruksområde

weber.floor 4602 er beregnet som toppsjikt for industrigulv med lett industribelastning. Industrigulv med hovedsaklig gang trafikk og rullende belastning i form av jekketraller samt enkle truckbevegelser. Materialet anbefales for avretting av gulv i industrilokaler som skal belegges med herdeplastbaserte belegg som epoxy- og akrylbelegg. Anbefales også som avretting og underlag for weber.floor 4610 Industry Top, weber.floor 4630 Industry Lit på gulv med ekstra høye belastninger. weber.floor 4602 anbefales fremst på underlag av betong som rengjøres fra løse partikler. Underlaget skal ha en overflatefasthet på 1,5 N/mm² (MPa). Svake og sviktende underlag, f.eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f.eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over- og underbetong.

Tørke-/herdetid

Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr 10 mm. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet.

• Gangbar etter 2-4 timer
• Tid før lett trafikk ca 1 døgn
• Tid før normal trafikk ca 1 uke

Lagring

Opptil 6 mnd i tørre rom. Kontrolleres etter 3 mnd.

Utførelse

Forbehandling av underlag

FORBEREDELSE
Temperaturen i arbeidslokalet bør være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. Før høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f.eks. at massen får en kortere bearbeidingstid og setter seg for tidlig.

GULVTOLERANSER
Ved legging på frie overflater i industrilokaler anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Gulvet bør "punktes opp" slik at massen pumpes mot gitte høyder. Ved omsorgsfullt utført høydemarkering kan gulv med ytterst små planhetsavvikelser oppnås.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). weber.floor 4602 blandes med ca. 4,25-4,5 liter vann pr 25 kg sekk (17-18%). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weber.floor 4602. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid ca. 2 minutter).

MASKINELL PÅFØRING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 17-18% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flyteprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 195-210 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytering) eller 130-140 mm (i henhold til gamle SS 923519, 50x22 mm flytering). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon. NB! tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en tannet sparkel for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel, metall- eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 8-10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes Weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Massens konsistens medfører også at gulvet kan legges i fall opp til ca. 1,5 cm/m. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Vær oppmerksom på

Ved legging på tørre underlag i miljø som medgir uttørking og hurtig gjennomherding av avrettingsmassen, ca. +20°C og 50% RF kan belegging av massen skje når overflatefastheten har steget til minst 1,5 N/mm² (MPa). Det bruker å ta 1-3 døgn. Viktig å notere er at weber.floor 4602 ikke kan kompensere for allerede fuktige underlag. Avrettingsmassens overflate blastres eller slipes med grovt sandpapir før belegging med herdeplastbelegg. Vannskadestabilitet: Det herdede materialet har ved vannskade god fuktstabilitet. Ved gjennomfuktning til vannmetning synker holdfastheten under normalverdien. Ved uttørking gjenopptar materialet full holdfasthet.

Praktiske råd

For å kontrollere at materialet håndteres riktig på byggeplassen kan man bestemme holdfastheten ved å teste og måle avrettingssjiktets tverrgående strekkfasthet. Få mer informasjon om test- og målemetode fra Weber. For avrettingssjikt som har herdet 28 døgn i romtemperatur (ca. +20°C) skal tverrgående strekkfasthet være >2 N/mm² (MPa). Ved måling etter kortere herdetid eller lavere herdetemperatur må verdien ifølge ovenfor reduseres. Belegg: Det herdede materialet utgjør, etter mekanisk bearbeiding i form av sletting av overflaten med tannet sparkel, ved leggingen ferdig gulv for industri med lett belastning og/eller ferdig undergulv for weber.floor 4610 og weber.floor 4650 eller for herdeplastbelegg. Minste sjikttykkelse for toppsjikt bør ikke understige 5 mm.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.