weberfloor 4630 Industry Lit - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4630 Industry Lit

weberfloor 4630 Industry Lit
weberfloor 4630 Industry Lit

Produktfordeler

  • Slitesterke
  • Ferdig slitesjikt
  • Pumpbar

Selvutjevnende, pumpbar sementbasert avrettingsmasse i områder med ekstra stor belastning. Ferdig slitesjikt. For profesjonelt bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4630 DuroLit er en pumpbar avrettingsmasse med høy slitestyrke. Materialet inneholder spesialsement, sand, ekstra hard ballast, kompletterende bindemiddel samt tilsettingsstoffer. Gjennom å redusere vannmengden kan en hardere overflate oppnås på det ferdige gulvet. Den ferdige overflaten varierer i overflatestruktur og farge avhengig av aktuelle råvarer, blandings- og leggingsforhold. Kontakt Weber før bruk av produktet utendørs.

Til utvendig og innvendig bruk.

Underlag

Holdfast betong, weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere heftevnen. Underlaget primes alltid med weberfloor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut 1:5, den andre 1:3 (på weberfloor 4600 Industry Base, 1:10, 1:3). Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 4630. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor 4630 materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0169

PR-nummer: 85814

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR): 1 mm = 1,9 kg/m², 5 mm = 9,5 kg/m², 10 mm = 19,0 kg/m²
Påføringstemperatur +10-25°C
Minimum tykkelse 5 mm
Maksimum tykkelse 15 mm
Anbefalt tykkelse 8-10 mm
Tverrgående strekkfasthet > 3,0 N/mm² (MPa) etter 28 døgn
Anbefalt vanninnhold 15-16%
Frostbestandighet weberfloor 4630 har en lik kjemikaliebestandighet som tett betong. Gulv utsatt for konstant belastning av vanlige kjemikalier, oljer, skjærevæsker, rengjøringsmiddel med mer bør overflatebehandles. Næringsmiddelindustrier, slakterier, meierier, fiskeforedlingsindustrier og lignende er eksempel på slike virksomheter.
Frostbestandighet Ja: Bronorm 8
Trykkfasthet Klasse: C25 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 27 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse :F7 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 10 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Svinn 28 døgn: < 0,70 mm/m EN 134542.
Flyt etter Weber standard 180-190 mm Weber standard metode 99:03 (ring 35x68 mm)
Flyt etter SS 923519 120-125 mm gamle SS 923519 (ring50x22 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1
Densitet Volumvekt: Ca. 1900 kg/m³
Slitasjemotstand Stålhjul, Klasse: Holdfasthetsegenskaper etter lagring i klimarom, 23°C og 50% RF, ved 16% vanninnhold. Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR0,5.

Bruksområde

weberfloor 4630 er beregnet til industrigulv med tung og intensiv trafikk. Under tak kan materialet brukes på lastekaier, garasje, og balkonger. På gulv der det stilles høye krav til jevnhet og planhet, anbefales weberfloor 4610 Industry Top. Flaten trenger normalt ikke støvbindes. Materialet er beregnet til avretting av betong. Underlagets overflatefasthet bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastede gulv.

Tørke-/herdetid

Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr 10 mm. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet.

Gangbar etter 3-5 timer
Tid før lett trafikk ca 1 døgn
Tid før normal trafikk ca 1 uke

Lagring

Opptil 6 mnd. i tørre rom

Utførelse

Forbehandling av underlag

Temperaturen i arbeidslokalet bør være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f. eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

NIVELLERING
Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med henhold til ujevnheter (2 m målelengde) fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene.

Blanding

HÅNDLEGGING
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 4630 blandes med ca. 3,8-4,0 liter vann pr 25 kg sekk (15-16%). Hell først i en del av vannet i blandekaret. Tilsett deretter weber.floor 4630. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret. Dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av vannet og bland massen sammen til en homogen og klumpfri masse. Blanding skjer med drill og propellvisp (blandetid ca. 2 minutter).

MASKINELL PÅFØRING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 15-16% vanninnhold. Massen har i fersk tilstand en tyktflytende konsistens. Riktig vanninnblanding kontrolleres med flyteprøve. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ligge i intervallet 180-190 mm (i henhold til Weber standard, 68x35 mm flytering) eller 120-125 mm (i henhold til gamle SS 923519, 50x22 mm flytering). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon.

NB! Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

Påføring

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder med blandebøtten parallellt med en kortvegg, og bearbeides og jevnes med en tannet sparkel for å oppnå en plan overflate. I romtemperatur kan massen bearbeides i ca. 20 minutter.

MASKINELL PÅFØRING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel, metall- eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 5-8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Praktiske råd

BELEGG
weberfloor 4630 er ferdig for trafikkbelasting uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende impregnerings- eller lakksystem. Ved impregnering eller lakkering med vannbasert lakksystem, som er avhengig av uttørking, må overflaten være godt uttørket før påføring.

GULVTOLERANSER
Som regel anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Ved store sprang og ujevnheter og høydeforskjeller (svanker og bulninger) må alltid først underlaget avrettes med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra. For ekstremt plane gulv bør nivellering settes i et rutemønster med avstand 1 m. Lengden begrenses enklest til truckgangens bredde. Materialet kan legges i tykkelser 5-15 mm. Normal sjikttykkelse er 8-10 mm. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Underlag med svakheter og større ujevnheter bør avrettes opp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base Extra ved hardt belastede gulv. At det herdede materialet er korrekt påført, kan kontrolleres med måling av overflatefastheten.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.