weberfloor 4650 Design Colour - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour
weberfloor 4650 Design Colour

Produktfordeler

  • Ferdig slitesjikt
  • Gjennomfarget
  • Jevn overflate

Selvutjevnende, pumpbar sementbasert gjennomfarget avrettingsmasse. Ferdig slitesjikt. For profesjonelt bruk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weberfloor 4650 Design Colour er en gjennomfarget sementbasert slitesjiktsmasse oppbygget av aluminatsement, sand og kompletterende bindemiddel. Materialet er en pumpbar selvuttørkende selvutjevnende avrettingsmasse. Produktet finnes i 10 standardfarger laget med alkaliebestandig pigment. Fargeprøver kan aldri sammenlignes med den utlagte massen. Fargevariasjoner kan oppstå på den herdede overflaten avhengig av om produktene er oppbygget av mineralske sementbindemiddel og klimaforhold ved legging. Ved eventuelle fremtidige legginger må man regne med forskjell i farge og overflatestruktur. Materialets fukttilstand påvirker også massens utseende.

Til innvendig bruk.

Underlag

Holdfast betong eller weber.floor 4310 FibreFlow. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere heftevnen. Underlaget primes alltid med weberfloor 4716 Primer. Primingen utføres i to omganger. Den første primingen spes ut i forhold 1:5, den andre 1:3. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av weberfloor 4650 Design Colour. Underlagets temperatur ved legging skal overstige +10°C. Overflaten på underlaget skal være tørr og luftfuktigheten skal gi god uttørking i lokalene, da det ellers foreligger risiko for luftporer i weberfloor 4650 materialet. Tar det mer enn tre til fire timer for primeren å tørke og danne film kan det være risiko for dårlig uttørking. Svake og sviktende underlag, f. eks. type asfaltgulv som ikke kan forankre toppsjiktets svinnbevegelser, må fjernes. Temperaturen i underlaget skal overstige +10°C før og etter avretting.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0171

PR-nummer: 92612

EGENSKAPER
Materialforbruk Forbrukstall (ifølge GBR): 1 mm = 1,7 kg/m² 5 mm = 8,5 kg/m² 10 mm = 17,0 kg/m²
Påføringstemperatur +10-25°C
Minimum tykkelse 4 mm
Maksimum tykkelse 15 mm
Anbefalt tykkelse 6-8 mm
Vannbehov Ca. 5,0-5,25 liter pr 25 kg (20-21%
Fiber Nei
Anbefalt vanninnhold 20-21%
Trykkfasthet Klasse C25 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 32,5 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse F7 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 11 N/mm² (MPa) EN 13892-2
Svinn 28 døgn: < 0,40 mm/m EN 13454-2
Flyt etter EN 12706 135-145 mm EN 12706 (flytring 30x50 mm)
Flyt etter Weber standard 230-245 mm Weber standard metode 99:03 (flytering 35x68 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse A2fl-s1
Densitet Volumvekt: Ca. 1600 kg/m³
Kjemiske egenskaper pH: Ca. 11,0
Slitasjemotstand Stålhjul, Klasse: Motstandsdyktig mot rullende stålhjul i henhold til BCA klasse AR1 EN 13892-4

Bruksområde

weberfloor 4650 Design Colour brukes i boliger, kontorer, overflater i butikker, gallerier. Gulvet kan fåes i ulike naturbaserte farger og kan derfor utgjøre et element i rommets fargesammensetting, men etterbehandlingsmetode og tillhørende vedlikeholdsmetode må tilpasses aktuell virksomhet. Overflaten er gangbar etter 35 timer avhengig av temperatur. Forsiktig gang trafikk etter ca. 1 døgn. Full trafikk kan skje etter ca. 1 uke ved normale temperaturforhold. Materialet anbefales fremst på underlag av betong. Overflatefasthet på underlaget bør være minst 1,5 N/mm² (MPa). Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over. Avrettingsjiktet overbygger ikke bevegelser i underlaget ved f. eks. ekspansjonsfuger eller andre bevegelsesfuger. Ved tosjikts betongunderlag kontroller vedheften mellom over og underbetong.

Tørke-/herdetid

Produktet kan overflatebehandles etter 1 døgn pr 10 mm. For optimalt uttørkingsklima kreves en temperatur i lokalet på +20°C og 50% RF, og en god luftomveksling i lokalet.

Gangbar etter 3-5 timer
Tid før lett trafikk ca 1 døgn
Tid før normal trafikk ca 1 uke

Lagring

3 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning i tørre rom.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Temperaturen i arbeidslokalet bør være +10-25°C. Unngå trekk og direkte sollys. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen som vil medføre separasjon i massen og løs overflate. For høy temperatur i materialet forandrer massens flyteegenskaper, f. eks. at massen får en kortere bearbeidningstid og setter seg for tidlig.

AVRETTING
Som regel anbefales en nivellering av gulvet før avrettingsarbeidet gjennomføres. Avviker gulvtoleransene med henhold til ujevnheter (2 m målelengde) fra foreskrevne toleranser for det ferdige undergulvet bør gulvet "punktes opp" på egnet måte. Ekstreme lav- og høydepunkter markeres. For å ved leggingsarbeidet kompensere for lav- og høydepunktene passerer man med slangen langsommere eller raskere ved de respektive ujevnhetene.

Blanding

Instilling av rett konsistens (rett vanninnhold) må være gjort før leggingen startes. weberfloor 4650 blandes med rent vann, 20-21%. Ha alltid tilstrekkelig med deponeringskar tilgjengelig ved oppstart (min 150-200 liter). Bruk en statisk etterblander på slangeenden. Massen legges ut i render på samme måte som ved legging av avrettingsmasse. Temperaturen i lokalet skal ved legging ikke understige 10ºC og ikke overstige 25ºC. Massen skal ha en flyt tilsvarende 230-240 mm (35 x 68 mm i henhold til Weber standard). Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri fra seperasjon.

NB! Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å få et godt resultat.

For blanding og pumping brukes mtec Duomix 2000 med minst 40 m slangelengde, slangediameter 32 mm. Slangeenden skal være utstyrt med en statisk etterblander. Slangens kal alltid smøres godt før pumping og man skal alltid bruke en rengjøringsball når man presser ut restmassen av slangen.

Påføring

Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i de gamle så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en tannet sparkel eller wobbler for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 10 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weberfloor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging for å unngå tetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr. Sørg for god ventilasjon og unngå trekk og direkte sollys på massen da dette vil gi sjatteringer i fargen.

Praktiske råd

BELEGG
weberfloor 4650 Design Colour er ferdig for trafikkbelasting uten belegg, men kan med hensyn til estetiske formål eller kjemisk belastning tildekkes med passende overflatebehandling. Kontakt Weber for nærmere informasjon.

GULVTOLERANSER
Som regel anbefales en avveiing av gulvet før beslutning angående avrettingsbehov samt markering av nivå for ferdig gulv før avrettingsarbeidet påbegynnes. For å oppnå anbefalte/foreskrevne gulvtoleranser bør underlaget nivelleres og kontrolleres i henold til NS 3420 for å oppfylle foreskrevne gulvtoleranser. Ved store sprang og ujevnheter og høydeforskjeller (svanker og bulninger) må alltid først underlaget avrettes. For ekstremt plane gulv bør nivellering settes i et rutemønster med avstand 1 m. Lengden begrenses enklest til truckgangens bredde. Materialet kan legges i tykkelser 4-15 mm. Normal sjikttykkelse er 6-8 mm. Svinnbevegelser i nystøpt betong bør ha stanset da riss gjennom avrettingssjiktet ellers kan oppstå. Riss bør freses om de avrettes over.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:
www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.