weberfloor 4665N Marine Fire - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4665N Marine Fire

weberfloor 4665N Marine Fire
weberfloor 4665N Marine Fire

Produktfordeler

  • For bruk i brannisolerende gulv som flytende konstruksjon på isolasjon
  • Hurtigtørkende og belegges raskt

For marine og offshore installasjoner innendørs i boligkvarter, våtrom og andre lett trafikkerte områder – hovedsakelig gangtrafikk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4665 Marine Fire er en sementbasert, pumpbar selvutjevnende avrettingsmasse for konstruksjoner med ikke-brennbare materialer som tilfredsstiller IMO Res. A.754 (18), for sjikttykkelser fra 25 til 50 mm. Materialet leveres som tørt pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 6-12 timer. Beleggbar etter 10 mm pr døgn, maksimum 7 døgn. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weber.floor 4665 tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner. Kornstørrelse < 1 mm. Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Underlag

Underlaget skal være brannhemmende mineralull isolasjon. Ikke-brennbar fiberduk skal legges oppå isolasjonen som delesjikt for å skille avrettingsmassen fra underliggende isolasjon. Se gjeldende sertifikater for godkjente isolasjonstyper og fiberduk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0174

PR-nummer: 85812

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,7 kg/mm/m² (0,9 kg/mm/m² med Leca lettklinker)
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Herdetid før gangtrafikk 6-12 timer
Minimum tykkelse 25 mm
Maksimum tykkelse 50 mm
For utendørsbruk Nei
For innendørsbruk Ja
Vannbehov 4,3 liter pr 25 kg sekk (17%)
Brukstid Ca. 15-20 minutter etter blandet med vann
Trykkfasthet Klasse C20 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 26,5 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse F6 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 7 MPa EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <0,5 mm/m EN 13454-2
Flyt etter Weber standard 205-220 mm med Weber standard metode 99:03 (flytering 68x35 mm)
Flyt etter SS 923519 130-140 mm  (flytering 50x22 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1, IMO FTPC Part 3
Kjemiske egenskaper Herdet material: pH 11
Slitasjemotstand RWFC 250 (ved tykkelse 2-30mm)
EN 13892-7

 

Leveringsform

25 kg sekker på paller dekket med plast (40 sekker pr pall)
1000 kg storsekk
Bulk (løst materiale)

Bruksområde

weber.floor 4665 er designet for marine- og offshoreinstallasjoner innendørs i lett trafikkerte områder som krever brannisolering og der materialet må være ubrennbart i henhold til IMO Res. A 754 (18). Materialet oppfyller alle tekniske krav som myndigheter og klassifiseringsselskap stiller til en A-60 dørk. weber.floor 4665 er beregnet for bruk i brannisolerende gulv og skal legges som en flytende konstruksjon på isolasjon i sjikttykkelser fra min. 25 mm til 50 mm. weber.floor 4665 er ikke egnet som et ferdig underlag for gulvbelegg, men bør toppes med weber.floor 4660 Marine Elastic. Det er ikke påkrevd for flis/klinker som kan legges direkte på weber.floor 4665. Kombinasjonen weber.floor 4665/weber.floor 4660 er egnet som et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. Eller alternativt kan weber.floor 4665 slipes for å oppnå en tilstrekkelig plan overflate klar til de fleste typer gulvbelegg.

weber.floor 4665 er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg i brannisolerende konstruksjoner og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weber.floor 4665 ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget når det skal legges.

Lagring

Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Legg isolasjonsplatene i forband. Legg fibertekstilen oppå isolasjonsplatene med ca. 200 mm overlapp. Alle skjøter/overlapper i fibertekstilen og til tilstøtende strukturer må tettes/tapes nøye. Stålarmeringsnett, Ø 5 mm og maskevidde 150 mm, legges oppå fibertekstilen med en maskevidde overlapp og festes nøye.

Underlagets temperatur skal overstige +10°C. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys.

Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weber.floor 4665 blandes med 4,3 liter rent vann pr 25 kg sekk (17% av tørrmaterialets vekt). Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyt etter Weber standard i tabell. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

BLANDING FOR HÅND
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter weber.floor 4665. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sek¬kene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri og lettflytende masse med drill og visp i min. 2 minutter.

MASKINELL BLANDING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 17% vanninnhold.
NB! Det er viktig at riktig vannmengde stilles inn og tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å oppnå et godt resultat.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel eller flatsparkel.

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles den ferdigblandede massen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides med en stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Den halvherdede avrettings¬massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Om overflaten skal toppes med weber.floor 4660 innen 2-3 dager skal overflaten primes med weber.floor 4716 to ganger, forutsatt at massen har tørket ut tilstrekkelig for at primeren kan trekke ned i massen og danne film. Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann.

MASKINELL PÅFØRING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges ut i de forrige så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en stålsparkel, tannet sparkel, eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk, hull osv. før legging for å unngå tiltetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettings¬massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Om overflaten skal toppes med weber.floor 4660 innen 2-3 dager skal overflaten primes med weber.floor 4716 to ganger, forutsatt at massen har tørket ut tilstrekkelig for at primeren kan trekke ned i massen og danne film. Første strøk utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann, og andre strøk utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann.

Etterbehandling

weber.floor 4665 er gangbar etter ca. 6-12 timer, men det anbefales å vente med å gå på gulvet til etter ca. 1 døgn for å redusere risikoen for sprekkdannelser i overflaten. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weber.floor 4665 er beleggbar 10 mm pr døgn etter legging, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer.

Avrettingsmassen skal ikke brukes som ferdig slitesjikt uten gulvbelegg. Belegg gulvet innen 7 dager. Hvis det ikke lar seg gjøre å belegge gulvet innen 7 dager, dekk til gulvet med midlertidig tildekning, som f.eks. plast folie, vokset papir, fiberduk med plast bakside osv. for å unngå at avrettingsmassen tørker ut for mye, noe som øker risikoen for svinnriss. Sørg for at alle overlapper i den midlertidige tildekningen er forseglet og at overganger gulv-til-vegg er tette. weber.floor 4665 er selvtørkende, og tørker ut og herder innenifra. Hvis ikke overflaten er tildekket i tide vil fukt som avrettingsmassen trenger selv internt for å herde tørke ut i luften. Overflaten kan primes med weber.floor 4716 utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann som uttørkingssperre for å forhindre for rask uttørking.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,0 N/mm2 (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.
 

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse.