weberfloor 4680N Marine Light - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4680N Marine Light

weberfloor 4680N Marine Light
weberfloor 4680N Marine Light

Produktfordeler

  • Low weight
  • Fine smoothing
  • Fast setting

For marine og offshore installasjoner innendørs i boligkvarter, våtrom og andre lett trafikkerte områder – hovedsakelig gangtrafikk.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.floor 4680 Marine Light er en lettvekt, polymermodifisert sementbasert avrettingsmasse/finsparkel for stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk for sjikttykkelser fra 0 til 20 mm. Materialet leveres som tørr pulver, vann tilsettes på byggeplass. Materialet kan håndlegges eller pumpes frem til leggingsstedet med Weber blandepumpe, og trenger kun lett bearbeiding med en stålsparkel, tannet sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate klar til gulvbelegg. Materialet oppnår raskt en høy overflatefasthet og er gangbar etter 2-4 timer. Beleggbar etter 1-3 dager, maksimum 7 dager. Merk at herdetiden er avhengig av temperaturen i underlaget og omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet samt relativ fuktighet. weber.floor 4680 tilfredsstiller alle branntekniske krav til undergulv for gulvbelegg ombord i skip- og offshoreinstallasjoner i henhold til IMO Res. A.687(16). Ved bruk i spesielle installasjoner som ikke er dekket i dette produktdatabladet, kontakt Weber for nærmere råd og veiledning. Henvis også til eksisterende nasjonal regulering.

Underlag

Stål, galvanisert stål, aluminium, betong/sementbasert, flis/klinker og finerplater. Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett og olje, løse partikler og andre forurensninger som kan redusere vedheften. Rester av gammel coating og forurensninger bør fjernes mekanisk, f.eks. ved blastring eller flammerensing. Underlagets overflatefasthet (strekkfasthet) bør overstige > 1,0 N/mm2 (MPa). Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0176

PR-nummer: 92611

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,9 kg/mm/m²
Påføringstemperatur Minimum 10°C
Herdetid før gangtrafikk 2-4 timer
Minimum tykkelse 0 mm
Maksimum tykkelse 20 mm
For utendørsbruk Nei
For innendørsbruk Ja
Vannbehov 5,2-5,8 liter pr 13 kg sekk (40-45%)
Brukstid Ca. 15-20 minutter etter blandet med vann
Heftfasthet til underlaget > 1,0 N/mm²
Trykkfasthet Klasse C16 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 21 MPa EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet Klasse F4 EN 13813
28 døgn: Middelverdi 4,5 MPa EN 13892-2
Svinn 28 døgn: <0,7 mm/m EN 13454-2
Flyt etter Weber standard 190-220 mm med Weber standard metode 99:03 (flytering68x35 mm)
Flyt etter SS 923519 115-140 mm (flytering 50x22 mm)
Fysiske egenskaper Brannklasse: A2fl-s1 A1301 Primary deck covering, Marine EN 13501-1, IMO FTPC Part 6 og IMO FTPC Annex 2, section 2.2
Kjemiske egenskaper Herdet material: pH 11
Slitasjemotstand RWFC 250 (ved tykkelse 10 mm)
EN 13892-7

 

Leveringsform

FORPAKNING
13 kg sekker på paller dekket med plast (40 sekker pr pall).

Bruksområde

weber.floor 4680 er designet for marine og offshore installasjoner innendørs i lett trafikkerte områder, hovedsakelig gangtrafikk, under gulvbelegg som PVC, vinyl, linoleum, flis/klinker, tepper osv. weber.floor 4680 oppfyller kravene til avrettingsmasser til dørk fra myndigheter og klassifiseringsselskap. weber.floor 4680 anbefales til avretting/finsparkling av stål-, galvanisert stål- og aluminiumsdørk med vedheft. weber.floor 4680 er beregnet for sjikttykkelser 0-20 mm. weber.floor 4680 leveres i to versjoner tilpasset lokale forhold og omgivende temperaturer: Vinter versjon (4680W) for legging i temperaturer +10-25°C, mens sommer versjon (4680S) for legging i høyere temperaturer fra +25°C og oppover.

weber.floor 4680 er beregnet som et undergulv for de fleste typer belegg og skal ikke ligge som et ferdig slitesjikt. Belegget bør legges så snart forholdene ligger til rette. Produktet skal ikke brukes i fuktig miljø over 95% RF. Vær oppmerksom på spesielle krav for det aktuelle gulvbelegget, følg beleggleverandørens anvisninger. Når den sparklede overflaten har herdet og eventuelt slipt, utgjør den et ferdig undergulv for de fleste typer gulvbelegg. Dersom weber.floor 4680 ligger åpen, ikke tildekket med belegg, utover den nødvendige uttørkingstiden, eller benyttes som en arbeidsplattform eller transportsone under byggeprosessen, er riktig rengjøring spesielt viktig for å få et tilfredsstillende underlag for gulvbelegget.

Lagring

Når lagret i uåpnet og intakt emballasje, under tørre forhold, er lagringstiden min. 12 måneder fra produksjonsdato. Ukorrekt lagring kan ha en ugunstig effekt på produktegenskapene. Gammelt materiale bør testes, med anbefalt vannmengde i blandingen, for å vurdere om produktegenskapene er intakte og at materialet herder innen 1-2 timer etter legging. Lengre herdetid indikerer at produktegenskapene har blitt påvirket og materialet burde derfor ikke brukes. Unngå å tilsette mer vann enn anbefalt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget bør mekanisk rengjøres for å fjerne urenheter som kan redusere vedheften og deretter støvsuges. Underlaget må primes grundig. Sluk, avløp etc. må tildekkes og avgrenses med stengelist. Ståldørk primes med weber.floor 4716 Primer utspedd 5:1 med 5 deler primer og 1 del rent vann, påføres med gumminal, rull, kost eller primerpumpe på underlaget. Galvanisert stål- og aluminiumsdørk primes med weber.floor 4710N Epoxyprimer, påføres med gumminal eller rull til underlaget, og mens primeren fortsatt er fersk må den strøs av fullstendig med tørket quartz sand med kornstørrelse 1-2 mm. Etter at primeren har tørket og herdet, skal all resterende sand støvsuges opp og den sandede overflaten bør primes med weber.floor 4716 utspedd 1:3 med 1 del primer og 3 deler rent vann. Dersom det brukes en annen type epoxyprimer bør kompatibiliteten med weber.floor 4680 undersøkes i forkant. Se egne produktdatablader for weber.floor 4716 og weber.floor 4710N. Funksjonen til primeren er å forbedre vedheften til underlaget, forhindre luftbobler og hindre for rask uttørking av massen før herding. Underlagets temperatur skal overstige +10°C for at primeren skal danne film. For best arbeidsresultat bør omgivende lufttemperatur i arbeidslokalet være +10-25°C. Det er nødvendig med litt ventilasjon i arbeidslokalet, men vinduer og åpninger bør være tilstrekkelig lukket for å unngå trekk under og etter påføring. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsettingsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

Materialet kan brukes i høyere omgivende lufttemperaturer i arbeidslokalet opp mot ca. 40°C. Vær oppmerksom på bearbeideligheten og flytegenskapene til materialet under slike forhold siden brukstiden til produktet sterkt påvirkes av for høy temperatur, f.eks. at flytegenskapene endres og materialet setter seg og herder for raskt. For å kompensere mot for høy temperatur i arbeidslokalet og i underlaget anbefales det å kjøle ned blandevannet med is, men også unngå å bruke materialet i direkte sollys. Materialet i pulverform bør oppbevares i ventilerte rom, men ikke utsatt for direkte sollys.

Vær oppmerksom på sakte uttørking på grunn av lav temperatur og/eller dårlig filmdannelse på grunn av høy fuktighet siden det kan føre til luftporer i avrettingssjiktet.

Blanding

weber.floor 4680 blandes med 5,2-5,8 liter rent vann pr 13 kg sekk (40-45% av tørrmaterialets vekt). Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyt etter Weber standard i tabell. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Det er viktig å tilsette riktig vannmengde siden overdosering av vann vil redusere overflatefastheten, øke svinnet og fremme segregering. Omvendt så vil redusert vannmengde øke viskositeten. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-30°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 15-20 minutter under optimale arbeidsforhold, men ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur.

BLANDING FOR HÅND
Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-4 sekker (passelig volum 60-80 liter). Hell først i en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter weber.floor 4680. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sek¬kene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell deretter i resten av blandevannet og bland massen sammen til en homogen, klumpfri og lettflytende masse med drill og visp i min. 2 minutter.

MASKINELL BLANDING
Ved maskinell påføring brukes Webers automatiske blandepumper. Vannmengden stilles inn på 40-45% vanninnhold.
NB! Det er viktig at riktig vannmengde stilles inn og tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å oppnå et godt resultat.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med en slett stålsparkel, tannet sparkel, flat sparkel og/eller piggrulle.

HÅNDLEGGING
Ved utlegging helles den ferdigblandede massen over i mindre blandebøtter. Deretter fordeles massen ut i lengder parallelt med en kortvegg og bearbeides med en stålsparkel, tannet sparkel, flat sparkel eller piggrulle for å oppnå en plan overflate. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

MASKINELL PÅFØRING
Avrettingsmassen pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges ut i de forrige så raskt som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt. Under legging bearbeides overflaten lett med en stålsparkel, tannet sparkel, eller piggrulle for å oppnå en plan overflate og unngå eventuelt skum i overflaten og render fra slangeføringen. Lengdebredden avpasses etter blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse. Lengden bør normalt ikke overstige 6-8 meter uten særskilt avgrensning. Ønsker man å få et gulv som er ekstremt plant er det spesielt viktig at lengdebredden er liten. Som avgrensere brukes weber.floor 4965 Stengelist. Snorslå alltid en rett linje ved montering av stengelist. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk, hull osv. før legging for å unngå tiltetting av sluk og avløpsrør. Den halvherdede avrettingsmassen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige finjusteringer. Etterjusteringer etter at massen har herdet krever avansert slipeutstyr.

Etterbehandling

weber.floor 4680 er gangbar etter ca. 2-4 timer. Før gulvlegging skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. weber.floor 4680 er beleggbar 1-3 døgn etter legging, forutsatt at gulvbelegget tåler minst 85% RF, følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Overflaten kan belegges med flis/klinker i tørre rom etter 4 timer.

Avrettingsmassen skal ikke brukes som ferdig slitesjikt uten gulvbelegg. Belegg gulvet innen 7 dager. Hvis det ikke lar seg gjøre å belegge gulvet innen 7 dager, dekk til gulvet med midlertidig tildekning, som f.eks. plast folie, vokset papir, fiberduk med plast bakside osv. for å unngå at avrettingsmassen tørker ut for mye, noe som øker risikoen for svinnriss. Sørg for at alle overlapper i den midlertidige tildekningen er forseglet og at overganger gulv-til-vegg er tette. weber.floor 4680 er selvtørkende, og tørker ut og herder innenifra, hvilket innebærer at det oppnås en tidlig overflatefasthet og at overskuddsvann bindes kjemisk over tid. Hvis ikke overflaten er tildekket i tide vil fukt som avrettingsmassen trenger selv internt for å herde tørke ut i luften. Overflaten kan primes med weber.floor 4716 utspedd 1:5 med 1 del primer og 5 deler rent vann som uttørkingssperre for å forhindre for rask uttørking.

Praktiske råd

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.
For å kontrollere at materialet har blitt installert i henhold til produsentens anvisninger, er det mulig å måle overflatefastheten. Etter 28 døgns herding skal verdien være > 1,0 N/mm2 (MPa). Kontakt Weber for ytterligere detaljer om målemetode. Avfuktere bør ikke brukes de to første dagene etter legging. Gassfyring bør heller ikke brukes før priming og legging. Vær oppmerksom på sakte uttørking ved lave temperaturer som kan påvirke mørtelens bearbeidelighet.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Da det ved hvert tilfelle er ulike forhold og forutsetninger som gjelder, kan Saint-Gobain Byggevarer AS ikke være ansvarlig for annet enn den informasjonen som gis i dette produktdatabladet. Eksempel på informasjon og forhold som ligger utenfor Saint-Gobain Byggevarer AS sitt ansvar (være seg dette særskilt påpekes eller ikke), innebærer lagring, konstruksjon, bearbeidelse, samvirkeeffekt med andre produkter, arbeidsutførelse og lokale forhold. Informasjonen som er gitt i dette produktdatablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre mottak- og egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse.