Pussføljetongen Sesong 2. Episode 8 Rehabilitering med riktige produkter! - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Sesong 2. Episode 8 Rehabilitering med riktige produkter!

Hva hadde våre byer vært uten de gamle murgårdene? For å bevare disse er det utrolig viktig å ta hensyn til det opprinnelige. De ulike bygningskonstruksjonene og de opprinnelige materialene avgjør hvilke produkter som kan benyttes for å oppnå et godt resultat. Dette gjelder også for pussete murfasader, et område hvor det er gjort mye feil de siste tiårene. Fasader som burde stått i minimum 30 år, må restaureres på nytt fordi pussen sprekker og skaller av.

Lokale materialer og varierende kvalitet

Teglsteinsgårder fra tidsrommet 1865 til 1920 finnes i mangfold i våre byer. De ble oppført i en periode med stor teknologisk utvikling, byfortetting og befolkningsvekst. De murte bygårdene ble bygget med lokal teglstein og ofte kalkmørtler med bindemiddel fra nærmeste kalkovn og lokale natursandsforekomster. Et fåtall hadde spesifikke krav til egenskaper ved bindemiddelet, og kalken ble blandet etter rommål uavhengig av styrke. Forskjellige blandinger og kornstørrelse ble benyttet avhengig av mørtelens funksjon. Dette resulterte ofte i varierende, men fullt ut tilfredsstillende egenskaper. Lange tradisjoner med bruk av kalkmørtler har gitt fasader som har stått i over 100 år uten behov for full ompussing.

Bybrann og murtvang

Bybrannen i Ålesund 1904 fortærte mesteparten av trehusbebyggelsen i byen, og over 10 000 mennesker ble hjemløse. Som en følge av dette ble det innført murtvang i flere norske byer. I Ålesund var det behov for rask oppbygging, og den nye byen ble gjenreist i Jugend-stil på 3 år. Lokale produkter ble brukt i kombinasjon med nye produkter innført av utenlandsk arbeidskraft som kom fra Mellom-Europa.

Sement ble for alvor innført i murverk i denne perioden, og medførte endringer i oppføring og bruk av mørtelprodukter. Sement hadde tidligere vært brukt i rundt 50 år til større rikmanns- og prestisjeprosjekter, men nå var endelig sement industrielt tilgjengelig fra lokal produksjon i Norge. Omfattende produktfremstilling med lesking og blanding av kalk til murverket ble erstattet av hurtigere herdende og sterkere sementmørtler. Over de neste 60 år ble kalkmørtel helt skjøvet ut og erstattet av betong og sterke sementrike mørtler.

Valg av produkt - lytt til bygningen

Underveis i denne prosessen mistet man mye av kunnskapen om kalkmørtler og fordelene med denne svake, men fleksible mørtelen. Når en bygning etter 50-70 år trengte rehabilitering, brukte man datidens høyteknologiske og sterke produkter, i form av sementrike sterke pussmørtler og plastbaserte malinger. På 60 til 80-tallet var dette svært vanlig. Resultatet ender ofte med et større skadebilde, oppsprekking og nedfall av puss, avskalling av maling, fuktlekkasjer og behov for et stort økonomisk løft for å bringe fasaden og bygningen opp på et normalt vedlikeholdsnivå.

Lærdommen her er at ny teknologi ikke alltid er sammenfallende med eldre bygningers behov, og at det å forstå og akseptere en bygnings behov er vesentlig for at en rehabilitering skal bli vellykket og varig.

 

I tillegg til disse fysiske behovene, så vil det ofte på eldre bygninger være et behov for autentisitet i materialvalget for å ta vare på de antikvariske prinsippene. Fjern minst mulig, unngå inngrep som endrer og bruk autentiske materialer og metoder.

Tidlig bruk av sement har endelig fått internasjonal oppmerksomhet

I en forskningsartikkel fra 2013 blir spesielt bygningene hvor sement ble introdusert (fra 1830-tallet) omhandlet. I.M.Griffin oppsummerer dette på følgende måte, hvor hun påpeker at utbedringsmåter for disse tidlige sementbygningene er mangelfull. Det er i dag mye forskning på dette temaet og mange prosjekter- også i Norge - som får denne problemstillingen i årene som kommer.

 

«Since the introduction of Portland cement in the early nineteenth century the number of buildings constructed from concrete or using cement mortars and renders has grown exponentially, and cement is one of the most common building materials in use today. Consequently a significant proportion of the built heritage contains cementitious materials. The relative youth of these buildings means that less research has been undertaken to understand how and why they deteriorate than for traditional buildings, and that the development of appropriate conservation methods and techniques is less advanced.»

Riktig løsning

Det er allikevel ikke galt å bruke moderne teknologi på disse eldre fasadene, bare den brukes med omhu. Ferdigblandete mørtelprodukter er fremstilt for å samvirke med bygningenes fysikk. Det benyttes nå blant annet pussmørtler basert på naturlige hydrauliske kalker, som er svakere og mer fleksible enn sementmørtler, men allikevel sterke nok til å innfri kravene til styrke, holdbarhet og brukervennlighet. I andre tilfeller kan det være helt greit å benytte standard KC-mørtler fordi underlaget er sterkt. Valget av type mørtel og omfanget av rehabiliteringen må gjøres basert på kunnskap om bygningen og produktenes egenskaper. Ikke minst må årsaker til skader avklares og utbedres.

 

 

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Til grunning ved rehabilitering og pussing av svake underlag.

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

Fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og med fingradert knust dolomitt samt natursand. Mørtelen har høyere try...

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Tynnpuss av hydraulisk kalkmørtel der det kreves en slett og jevn overflate.

webercal 246 Kalkmaling Våt

webercal 246 Kalkmaling Våt

Meget godt egnet maling til mineralske fasader og innervegger.

Rødvig Kulekalk

Rødvig Kulekalk

Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.

weber REP 05 Betoheft

weber REP 05 Betoheft

Heftforbedrende, korrosjonsbeskyttende mørtel.