Weber radonsystem gir et sunt og godt inneklima - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber radonsystem gir et sunt og godt inneklima

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de flest tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi. 

Om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3 )

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. I en bygning som ikke er tett mot grunnen vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Mer informasjon om radon, radonmåling og tiltak mot radon finnes hos Statens strålevern på www.nrpa.no/radon.

Fordeler med Weber radonsystem

  • Gir et sunt og godt inneklima
  • Komplett løsning med både tett foliesystem og radonbrønnsystem
  • Utviklet spesielt for nordisk klima, tåler fukt og kulde svært godt
  • Meget robust folie som tåler mye strekk
  • Få komponenter og lett å legge
  • Tilpasset enkel transport og rasjonelt lagerhold
  • Systemet har SINTEF Teknisk Godkjenning
  • Tilpasset Bruksklasse B

En luft- og diffusjonstett barriere

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi.

Radonmembraner legges i gulvkonstruksjonen og deles inn i bruksgrupper etter hvor i konstruksjonen de er beregnet for å ligge. I tillegg til radonmembranen benytter man tilhørende produkter som for eksempel teip og tettemasse. Det er viktig at disse produktene hører til radonmembranen, da de til sammen utgjør en produktserie. SINTEF Byggforsk tester både radonmembran og tilhørende produkter som del av en teknisk godkjenning. Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Systemet er optimalisert for nordiske forhold med produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer.

Weber Radonsystem er godkjent av SINTEF Byggforsk. Godkjenningen omfatter en rekke tester som inkluderer radonsperren med tilhørende produkter.

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK10 § 13-5. Radon

1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3

2. Følgende skal minst være oppfylt:

  • a. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon- sperre mot grunnen.
  • b. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrette- legges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3

3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Kilde: Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no

 Radonsikring av bygg

No template defined