close-pop-up.svg

EnveoVent Flex

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Ventilert fasadesystem tilpasset det norske klima

Egenskaper og fordeler

  • To-trinnstetting sikrer slagregntett fasade
  • Svært effektiv montering med få komponenter
  • Lav platevekt og enkel tilpassing gir god ergonomi
  • Slank og fleksibel konstruksjon
  • Strukturert sluttpuss
  • Slagfast og ubrennbar (A2-s1, d0)

Bruksområder

  • Nybygg
  • Rehabilitering med og uten etterisolering
  • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
  • Hele Norge

Fasadesystemet kan benyttes på alle bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3.

 

Montering og innfesting

Fasadesystemet skal monteres på vertikale lekter som sikrer lufting og drenering. Lekteavstanden skal generelt være maksimum c/c 600 mm, men må vurderes redusert i veggfelt med ekstra stor vindlast- og eller mekanisk påkjenning. Luftespalten skal minimum være 23 mm. Aktuelle standardiserte dimensjoner for trelekter er 23x73, 28x73, 28x95 eller 36x73.

I slagregnsutsatte områder anbefales det å bruke minimum 28 mm lektetykkelse.

Varmeisolasjon på innsiden av fasadesystemet skal være beskyttet av en vindsperre med brannteknisk klasse A2-s1, d0 eller bedre.

Platene monteres liggende i forbandt med minimum. 200 mm overlapp. Plateskjøter settes tett
mot hverandre, sentrisk på lektene. Platene festes til lektene med QU 32 EnveoVent skrue. Avstand fra senter skruehode til platekanten skal være minimum 20 mm og minimum 50 mm fra hjørnet i vertikalretningen.

Antall festepunkter skal være kontrollert og dimensjonert i forhold til aktuell vindlast, lektenes senteravstand og innfesting i underlaget og motstand mot gjennomlokking av i platene. Maksimal avstand mellom skruer er 175 mm, noe som gir minimum 15 skruer pr. plate.

Bevegelsesfuger

Forutsatt en stabil bakvegg monteres fasadesystemet normalt uten spesielle bevegelsesfuger, men for store veggflater (≥ 15 m) og/eller ugunstig geometri bør behovet vurderes i samråd med leverandør og byggets ansvarlig prosjekterende.
Der bakenforliggende konstruksjon har bevegelsesfuger må disse videreføres i fasadesystemet

Puss og overflatebehandling

Til pussing benyttes weberpas FlexiGuard som påføres i ett sjikt, 4 mm. Forsterkninger ved hjørner og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. webertherm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen.

Til sluttbehandling benyttes enten weber silco render eller weber topdry render. Sluttpuss kan påføres ca. tre dager etter grunnpussen. Planlegg arbeidet og unngå skjøter på store flater.

Webers standardfarger finnes i 99 kulører. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.

Spesielle konstruksjonsdetaljer

EnveoVent Flex fasadesystem skal utføres i henhold til Standard konstruksjonsdetaljer for EnveoVent Flex fasadesystem utarbeidet av Saint- Gobain Byggevarer AS, samt prinsippløsninger for luftede kledninger som vist i
Byggforskserien 542.003 Totrinnstetting mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger.

Tekniske egenskaper

Fasadesystemet har tilfredsstillende styrke og stivhet for alle relevante vindbelastninger når kapasiteten kontrolleres og platene monteres som angitt i pkt.Montering og Innfesting.

Karakteristisk gjennomtrekkingsmotstand til skruehodet for QU 32 EnveoVent skrue festet i WP plate er 0,41 kN inne på platen og 0,32 kN langsetter en kant. Dimensjonerende uttrekkskapasitet pr. skrue ved sikkerhetsfaktor 2,5 er da 0,16 kN og 0,13 kN for henholdsvis innvendig- og kantfestet skrue. Dimensjonerende vindlastkapasitet med angitt minimum skrueantall er da 2,2 kN/m2.

NOEN SENTRALE PRODUKTEGENSKAPER TIL WP PLATE ER GITT I TABELL 1. under.

enveo-event-flex-tabell.jpg

Egenskaper ved brannpåvirkning

EnveoVent Flex fasadesystem, som beskrevet ovenfor, har brannteknisk klasse A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1, ved mekanisk montering til tre- eller metallekter og luftespalte mellom bakvegg og fasadeplate.
Den branntekniske klassen gjelder for montering på veggkonstruksjon med utvendig overflate bestående av ubrennbart underlag med brannteknisk klasse A1 eller A2-s1, d0, eller ubrennbare, mineralske underlag som for eksempel betong og murverk.

Bestandighet

Fasadesystemets bestandighet mot klimapåkjenninger er vurdert ut fra tidligere klima- og aldringstester samt langtidserfaringer ved vårt fasadessystem weber VentiGuard med samme puss- og overflatebehandling. I tillegg er det ved
vårt laboratorium gjennomført en rekke supplerende mekaniske-, klima- og aldringstester på EnveoVent Flex som understøtter at fasadesystemets
bestandighet mot klimapåkjenninger er tilfredsstillende.

Miljø og Avfall

HELSE OG MILJØ
EnveoVent Flex inneholder ingen stoffer på den Norske Prioritetslisten, REACH Kandidatlisten, REACH Vedlegg XVII Restriksjoner eller REACH
Vedlegg XIV Autorisasjon. Systemet har ingen emisjoner som overstiger grenseverdiene i BREEAM-NOR.

AVFALLSHÅNDTERING
EnveoVent Flex skal sorteres som metall eller restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan materialgjenvinnes, energigjenvinnes eller deponeres.

Dokumentasjon

For EnveoVent Flex gjelder tilhørende dokumenter; Systembeskrivelse, Monteringsanvisning og detaljtegninger samt gjeldende produktdatablader for hvert produkt. Utførelse og tekniske detaljløsninger er vurdert på grunnlag av blant annet anbefalinger gitt i Byggforskserien.

Kvalitet og miljøstyring

Saint-Gobain Byggevarer AS har et kvalitets- og miljøstyringssystem som er sertifisert av DNV i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015,
sertifikat nr. C638116.

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen