close-pop-up.svg

Forankring av bolter

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av forankring med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Understøp/ekspanderende mørtler

Egnede produkter for forankring er følgende:
Tixotrope ekspanderende mørtler: Boltemørtel, Bolt Zink, EXM 731, EXM 741.
Flytende ekspanderende mørtler: Weber Understøp/EXM 702, EXM 4, EXM 703, EXM 711, EXM 715, EXM OS, Boltemørtel Hurtig.

Blanding

Mørtel blandes maskinelt i ca 3-10 minutt (se aktuelt produktblad for respektive produkt). Blanding gjøres med tvangsblander, hurtigblander, bormaskin/visp alt. blandepumpe. Vannkvalitet skal være av drikkevannskvalitet. Anbefalt temperatur etter blanding er +20 °C.

Temperatur

Temperaturen bør være minst +5 °C både i konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10 °C.

Forbehandling og arbeidsbeskrivelse

  1. Betong, fjell og stål-overflater skal være rene og fri for støv, smuss, olje, fett og andre forurensninger. Borhull blåses rene for boreslam, vann og eventuell annen forurensing.
  2. Borehull bør være ru. Ved glatte hull som kjerneboret hull kan dette rues opp ved å bore med vanlig bor.
  3. Ved innfesting av bolter fylles massen normalt i borehullet fra bunn og bolten føres inn i massen. Unntak av CT og PC bolt eller tilsvarende hvor bolten føres inn i borhullet og gysemassen pumpes inn i ettertid og fyller hulrommet i bolten og rundt  beskyttelseskappen.
  4. NB: Ved gysing på vinteren i kuldegrader, se avsnitt om vinterhåndtering. Det må ikke gyses direkte på snø eller is.

Vinterhåndtering

Uten vintertilsetning i produktet:

Forbehandling og arbeidsbeskrivelse kan benyttes hvis det settes inn tiltak for å håndtere kulde. Mørtel bør oppbevares varmt, eventuelt blandes med lunket vann for å oppnå en temperatur på ca + 15- 20° C. Underlag og bolt som skal forankres bør holdes varmt. Forvarming av borhull kan utføres. Tildekking og ettervarming må gjøres. Det må holdes varmt til gysemassen har en fasthet over minst 5 MPa før den utsettes for frost.

Med vintertilsetning i produktet:

Gjelder produktene: Weber EXM 711, EXM 715, EXM 741

  1. Det må ikke gyses direkte på snø eller is.
  2. Temperatur i blandingen bør være ca +15-20 °C. Dette kan justeres ved å lagre material/ objekt oppvarmet eller ved bruk av lunket vann i blandingen. Fasthetsutvikling er tregere ved temperaturer under + 10 °C.

Maskin og utstyr

Utførelse av støping kan gjøres med enten bøtte/kanne eller mest egnet med pumpe. Bruk utstyr som er egnet for pumping av understøpsmasser. Gysepumpe med blander og pumpe er godt egnet, automixer pumper kan også være et alternativ. Viktig at massen blir godt blandet og at det ikke blir blandet inn for mye luft. Pumpelengde og pumpehøyde avhenger av type produkt og pumpeutstyr som benyttes.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen