close-pop-up.svg

Fundamentering av Leca®

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Alle vet vel hvor viktig fundamenteringen er for grunnmuren og dermed huset. Men fundamentet er like viktig for mindre konstruksjoner, enten det er utepeisen, støttemuren, garasjen eller tilbygget på hytta. Leca Blokker er spesielt godt egnet til fundamentering ettersom produktene ikke har kapillærsug (fukt suges ikke opp i materialet) og samtidig isolerer.

Fordeler

  • Enkel og rasjonell utførelse
  • Tåler fukt
  • Tilpasningsvennlig

Fundamenter etter forholdene

En peis eller annen frittliggende konstruksjon kan til en viss grad bevege seg litt i grunnen uten at den blir skadet. Forutsetningen er at konstruksjonen er såpass liten at den henger sammen uten å sprekke, selv om den løftes av telehiv. En større konstruksjon må ha et solid fundament som holder seg stivt og i ro. Gjør det ikke det, har fundamentet liten hensikt. Og er det snakk om tilbygg, er regelen den at tilbygget skal fundamenteres på samme måte som det opprinnelige. Står huset eller hytta på fjell, bør også tilbygget stå på fjell! Det er viktig å velge fundamentering etter grunnforholdene på stedet. Det fundamenteringen skal gjøre, er å sørge for å fordele trykket slik at grunnen bærer og nøytralisere kreftene fra eventuell tele.

God drenering

Terrenget bør hvis mulig helle vekk fra fundamentene, gjerne ved å bygge det opp. Det er viktig å hindre at vannet blir stående i bakken. Da fryser det i kuldeperioder, og fundamentet kan bevege seg eller sprekke. Er det fare for tele, må vannspeilet senkes, noe du gjør ved å drenere - såfremt du kommer dypt nok! Den må ledes til et lavereliggende uttrekk eller drenskum som ikke kan fryse. Det er viktig at ledningen har svakt fall, og legges i drenerende masser. Løs Leca er ypperlig til dette, også fordi det varmeisolerer. I humusholdige jordarter, for eksempel myrjord, vil det sure vannet kunne bryte ned sementen i Leca blokkene (aktuelt for f.eks. hytte-pilarer). I slike tilfeller må grunnen dreneres. Overflaten pusses og påføres asfaltemulsjon.

Først sjekker du grunnforholdene

Før du begynner fundamenteringsarbeidet, må du vite hva slags grunnforhold du har. Dette er de tre hovedtypene du må skille mellom:

  • FJELL. Det sier seg vel selv hva dette er.
  • TØRR OG TELEFRI GRUNN. Dette er sand, grus og steinfylling.
  • USIKKER OG TELEFARLIG JORD. Dette er fin sand, leire og sammensatte jordarter, alt fra fin leire til stein og gjerne kalt morene.

Det er den sammensatte jordarten – morene – som er den usikre av disse. Den kan bestå av alt fra stor stein, grus, sand og ned til den fineste leire. Når du vurderer hagejorden din, er det viktig å se om jorden inneholder mye fin og gjerne litt klinete jord. Det er nemlig jord mellom fin sand og leire som kan suge vann, og dermed være telefarlig fordi den fryser. Altså; jo mer fine jordarter, desto «farligere» med hensyn til fundamentering.

Deretter velger du type fundament

Når du vet hva slags grunnforhold du har, så kan du velge fundamenteringsmetode. På de følgende sidene ser du hvilke metoder som egner seg i forskjellige grunnforhold. Men først noen ord om hva slags byggverk de forskjellige fundamenteringsmetodene egner seg for.

Ringmur:

Dette tilsvarer grunnmur i et hus og brukes først og fremst til garasjer, tilbygg, boder, hagestuer etc. Konstruksjoner som ikke skal oppvarmes.

Arealer for varig opphold skal isoleres i ht gjeldende regelverk

Platefundament:

Dette er en helstøpt plate som ligger under hele byggverket – godt egnet til peis/grill, trapper etc.

Pilar:

Dette er fundamentering for en punktstøtte, for eksempel en søyle – den er fin til terrasser, små boder/dukkestuer, pergola etc. Mens mange fundamenter får tyngden rett ovenfra, vil enkelte stativer i tillegg få store belastninger fra siden. Dette gjelder for eksempel både tørkestativer og flaggstenger. I så tilfelle må fundamentet lages så stort og tungt som mulig. I jord er det nødvendig å grave ned til stor dybde, 160 cm er vanlig for flaggstang. På skrått fjell må du enten hugge en hylle i fjellet og sette pilaren oppå denne, eller du må bore ned armering i fjellet som du støper inn i pilaren.

Frostsikring

I hovedsak er det to prinsipper for fundamentering i fht frostsikring.

  • FROSTFRI FUNDAMENTERING. Denne metoden innebærer at fundamentet er plassert under frostutsatt dybde. Med denne metoden er det vanligvis ikke behov for frostsikring rundt fundamentet.
  • GRUNN FUNDAMENTERING. Dette er den vanligste fundamenteringsmetoden for mindre konstruksjoner. Metoden krever at det frostsikres også på kald side av fundamentet for å hindre frostsprengning/telehiv. For kalde konstruksjoner er det normalt tilstrekkelig med ca. 30 cm løs Leca eller ca. 10 cm plastisolasjon. Hvor langt ut fra konstruksjonen det må isoleres avhenger av frostmengden i området. Normalt vil det være tilstrekkelig med 1 m ut fra konstruksjonen.

Utførelse

Se pdf av løsningen under fanen Dokumentasjon.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen