close-pop-up.svg

Leca® Venti Pipe toløps

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Leca Venti Pipe er pipen for TEK10-, lavenergi- og passivhusboliger. Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring. Pipen sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner også ildstedet med frisk luft til forbrenningen.

Fordeler

 • Pipe med egen tilluftskanal
 • Pipe med isolert innerør for optimal trekk
 • Tett overflate for å sikre tetthetskravet i nye boliger

Produktbeskrivelse

Leca Venti Pipe toløps er en elementpipe for muring med ytterelementer i dimensjon 20 x 48 x 82 cm (HxBxL). Røykrøret er rundt, har innvendig diameter 18 cm og leveres i høyde 25 og 50 cm. Pipa er ventilert og skaffer selv forbrenningsluften.

Råmaterialer

Leca Venti Pipe fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann.

Dokumentasjon og hjelpemidler for Leca Venti Pipe

Brosjyrer Leca Venti Pipe, Leca Byggebok og Weber Proffhåndbok.
Produktdatablad for Leca Venti Pipe toløps
Produktdokumentasjon fra SP Fire Research AS
FDV for Leca Venti Pipe.
Sjekkliste for utførelse av Leca Venti Pipe.
Datablader for andre produkter til Leca Venti Pipe.
NS 3420 beskrivelser for Leca Venti Pipe.
Detaljtegninger for Leca Venti pipe.
Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning av Leca Venti Pipe.
Tilluftsareal i Leca Venti Pipe 48x48 cm

Egenskaper ved Leca Venti Pipe toløps

Leca Venti Pipe har

 • tettere porestruktur enn vanlig Leca blokker
 • gode varmeisolerende egenskaper
 • god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
 • styrke, frostsikkerhet
 • relativ lav vekt
 • kun uorganiske bestanddeler
 • god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

Spesifikasjoner

Ytelseserklæring/DoP: DoP-NO-PE-01

Styrke og romvekt

Leca Venti Pipe har en trykkfasthet på minimum 3N/mm2 og en romvekt på 950 kg/m3.

Dimensjon og toleranser

Leca Venti ytterelement har dimensjoner BxLxH 480x820x200 mm. Geometritoleranse er i henhold til standard NS-EN 12446.

Egenlast

Leca Venti Pipe (upusset) har en egenlast på ca 300 kg pr. m. Inkluderer innerrør i begge løp.

Bestandighet

Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

Inneklimapåvirkning

Leca Venti Pipe er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leveringsform

Leca Venti Pipe leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Pipene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

1 pall Leca Vent toløps ytterelement inneholder 10 stk

Bruksområde

Leca Venti Pipe brukes i boliger, fritidsboliger og leilighetsbygg. Leca Venti Pipe forsyner ildsteder med forbrenningsluft og sørger for at røykgasser fra ildstedet føres trygt over tak.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Venti Pipe planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

Lagring

Når Leca Venti Pipe oppbevares utendørs på pall, anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at pipeelementene beskyttes mot nedbør. Dersom pipeelementene blir våte etter regnvær på byggeplass, anbefaler vi at de får tørke opp før man murer med dem. Innerrørene må lagres under tak når plasthetten er fjernet fra pallen.

Utførelse

Oppmuring av Leca Venti Pipe

For at Leca Venti Pipe skal fungere etter forskriften i det ferdige bygget, er det viktig at arbeidet utføres i henhold til monteringsveiledningen.

Weber Murmørtel M5 legges ut mellom hvert ytterelement. Vær påpasselig med at mørtelsøl ikke kommer inn i luftespalten. Det brukes Leca Ildfast masse mellom hvert innerør.

Innvendig puss

Innvendig pusses de synlige sidene på pipen med weberbase KC 50/50 eller Weber M5 Murmørtel. Dette er viktig for at tetting mot luftlekkasjer skal tilfredsstilles.

Utvendig puss

Utvendig kan pipen pusses og da skal pussbehandlingen være minimum 2 sjikt. Vi anbefaler enten 2 ganger slemming med Weber Grå eller Hvit Slemming eller oppbygging av 3 sjikts puss (f.eks weberbase 261 Fiberpuss). Dersom pipen skal forblendes over tak, må overflaten enten slemmes eller pusses før forblendingen mures opp.

Toppbeslag og pipehatt

Monter toppbeslaget (se egen monteringsanvisning som følger med). Vær nøye med å sette det sentrisk. Det er viktig å få riktig luftmengde inn til pipenes luftespalter på alle 4 sider. Til slutt monteres pipehatten (se egen monteringsanvisning som følger med).

Forsterkning over tak

Piper i værharde strøk og alle piper med høyde over tak > 0,8 m, skal avstives ved å armere og istøpe alle hjørnehullene (Ø40 mm) i ytterelementet. I hullene stikkes ned 10 eller 12 mm kamstål. Deretter fylles de med tyntflytende mørtel.  Armeringen/ utstøpingen bør gå min. 1,5 m nedenfor fastholdningspunktet i takverket, og hele pipelengden over tak. Piper som står langt ned mot takfoten og kan være utsatt for snøbelastning må alltid armeres, og bør i tillegg beskyttes med snøfangere.

Montering av ildsteder

Det skal alltid benyttes en røykrørinnføring når man monterer ildsteder. Vi anbefaler generelt at vedfyrt lukket ildsted blir toppmontert til pipa. Dette er svært energisparende, ettersom ovnsrøret avgir varme til rommet som ellers bare blir sluppet ut i pipa. En annen fordel med toppmontering er god fleksibilitet dersom man senere skulle ønske å bytte ildsted.

Tilluft til ildstedet

I det 30 cm høye sokkelelementet er det på forhånd satt inn en stuss med diameter 11 cm for tilkobling av ildstedets tilluftskanal. Ved oppmuring må man derfor sørge for at sokkelelemetet plasseres riktig vei ifht. ildstedet. Tilluftskanalen fra ildstedet (normalt 10 cm flexirør) skyves 7,5 cm inn i tilluftsstussen, inntil den støter mot stoppeknasten i bakkant. Spalten mellom tilluftskanalen og stuss tettes grundig med elastisk fugemasse.

Andre produkter til Leca Venti Pipe

 • Innerrør med røykinnføring
 • Røykinnføringer Ø125 og Ø150 mm
 • Feieluke loft
 • Tilluftsstuss
 • Røykrørsoverganger Ø125-180 og Ø150-Ø180 mm
 • Toppbeslag Leca Venti
 • Pipehatt Leca Venti
 • Sotlukestein Leca Venti

Vær oppmerksom på

Frost

Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca piper kan fryse i stykker hvis de utsettes for frost helt eller delvis neddykket i vann.

Generelt

For at Leca Venti Pipe skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer, forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Miljø & sikkerhet

Kvalitets- og miljøsertifisering

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel
interne som eksterne.

Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Avfallshåndtering og gjenbruk

Leca Venti Pipe kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Pipene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

Beskyttelse ved håndtering av Leca pipe

Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca Pipe. Når Leca piper kappes, både ytterelement og innerrør, med ulike typer kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles, anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca Piper. Vi anbefaler også at støv fra Leca piper ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca piper inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen