close-pop-up.svg

Weber Industrielt Designgulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Overflate- behandling weberfloor 774 Matt Sealer EP (transparent sealer - 2 strøk)
Toppsjikt 8-15 mm
Alt 1) weberfloor 4650 Design Colour 5 fargevarianter), Alt 2) weberfloor 4635 Design Grinded Stone (3 fargevarianter)
Alt 3) Industrigulv: 4610 Industry Top / 4655 Industry Flow

2Primer
Alt 1) weberfloor 4716 Primer, Alt 2) weberprim 803/804, Alt 3) weberfloor 710 EP Primer (sandavstrødd)
3Basesjikt 10-100 mm
Alt 1) weberfloor 120 Reno, Alt 2) weberfloor 4600 / 4602
4Primer
Alt 1) weberfloor 4716 Primer, Alt 2) weberprim 803/804, Alt 3) weberfloor 710 EP Primer (sandavstrødd)
5Underlag Betong / avrettingsmasse

TEKNISK INFORMASJON WEBER
INDUSTRIELT DESIGNGULV
Weber Industrielt Designgulv er et konsept med naturlig og pigmentert industriavretting beregnet for bruk i boliger, kontorer, butikklokaler og andre type rom med gangtrafikk. Utseende av gulvet variere fra gang til gang med forskjellig spill, sjatteringer og riss. Omfanget avhenger av blandeforhold for produktet, klimatiske herdebetingelser på prosjektet, samt utførelse og etterbehandling. Bestiller og utførende må være oppmerksomme på og akseptere at følgende forutsetninger kan påvirke gulvets sluttresultat og utseende.

RISS

weberfloor avrettingsmasser er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og puss systemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten. Ved endring i romgeometri vil spenningen variere, som kan føre til riss, typisk ut fra innvendige hjørner eller gjennom døråpninger. Strukturelle bevegelser og rystelser i bygnings-massen/gulvkonstruksjonen vil kunne
videreføre eksisterende riss i undergulvet/underlaget over tid, og evt. føre til nye riss i overflaten. Riss opp til 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en feil ved gulvet eller grunn til reklamasjon.


FAKTORER SOM MINIMERER RISS

Et holdfast og solid underlag for basesjiktet med minst 1,0 N/mm² i overflatefasthet- Eksisterende riss og sprekker i underlaget må limes med epoxy før utførelse av basesjiktet- Gode herdeforhold unngå direkte sollys og trekk under legging og i de første dagene med herding.

 • Ved montering direkte på betong eller hulldekker må eksisterende bevegelsesfuger i underlaget være gjennomgående opp til topp gulv.
 • For å ta opp eventuelle svinnspenninger i materialet og for å få bedre kontroll på eventuelle riss i overflaten, bør det skjæres rissanvisere i toppsjiktet. Bevegelsesfuger og riss anvisere kan fylles igjen med fleksibel fugemasse/ fugeprofil.
 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjektets av ansvarlig RIB på prosjektet.
 • Kantlist skal monteres langs alle vegger, rundt søyler og andre vertikale installasjoner for å avrunde skarpe hjørner. Gulvvarme må alltid må legges i ett basesjikt under toppgulvet og skal være avslått ca. 3-4 dager før legging og ca. 1-2 uker etter legging.
 • Ved usikker kvalitet på underlaget må det legges et flytende armert basesjikt på minst 30 mm 120 Reno før toppgulvet av Industrielt Designgulv. Basesjiktet legges på fiberduk eller trinnlydsplater. Sjikttykkelse og dimensjon på armering må prosjekteres i henhold til belastning på ferdig gulv og kvaliteten på underlaget.

LUFTPORER


Luftporer og ”pinholes” i ferdig herdet overflate kan oppstå av forskjellige grunner. Ved temperaturforskjell mellom underlaget og luften, kan luftbobler presses opp gjennom massen og forårsake små hull i overflaten. Høy temperatur i lufta sammenliknet med underlaget og gulvavrettingen, vil føre til at overflaten på
massen stivner raskere enn det som ligger ned mot dekket, noe som gjør at luft som kan bevege seg gjennom massen etterlater spor i overflaten fordi denne da er for stiv til å flyte sammen. Dette kan skje uavhengig av om primingen av underlaget er god. Fenomenet kan også forekomme dersom hele eller deler av gulvet er utsatt for trekk eller direkte sollys. Ørsmå hull i overflaten kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, men som en naturlig del av herde prosessen.


FAKTORER SOM MINIMERE LUFTPORER

 

 • Temperatur i underlag og luft ved utførelse på minst +10 grader.
 • Så lite temperaturforskjell som mulig mellom romluft, masse og underlag.
 • Nedkjølt pulver bør varmes opp før utførelse.
 • Unngå trekk eller direkte sollys på avrettingsmassen mens den herder.
 • Korrekt utført priming av underlaget for å etablere god heft og jevnt sug på hele gulvflaten.

OVERFLATEBEHANDLING


Det ferdige gulvets egenskaper, som f.eks. bestandighet mot flekker, vanninntrenging, slitestyrke, rengjøring- og vedlikeholdsvennlighet vil være avhengig av valg av type overflatebehandling.

Anbefalt overflatebehandling:
weberfloor 774 Matt Sealer EP - 2 strøk. Gulvet skal overflatebehandles så raskt som mulig ut i fra tykkelse og tørkektid på det valgte produktet. Normalt sett innen 1-3 døgn, og 3/3 tidligst etter 24 timer. Sjekk respektivt datablad
for spesifikk informasjon. Valg av overflatebehandling
avhenger av gulvets tiltenkte bruk. Se datablad og FDV for utfyllende infoo.

GENERELLE FORUTSETNINGER FOR INDUSTRIELT DESIGNGULV

 • Temperatur i underlaget skal være > 10°C og omgivende temperatur i rommet skal være > 10-25°C under og etter påføring.
 • Relativ fuktighet (RF) i luften skal være 50-75%.
 • Underlaget må være holdfast, rengjort og fritt fra støv og skitt, løse partikler, sementslam, olje, fett, forurensninger eller andre urenheter.
 • Gulv på grunn må være utført med dampsperre
 • Underlagets tverrgående strekkfasthet skal være > 1.5 N/mm² (MPa)
 • Relativ fuktighet (RF) i underlaget skal være < 95%
 • Nystøpt betong eller sementbaserte underlag må være herdet i minimum 28 dager og være tilnærmet spenningsfritt.
 • Underlaget må være sementbasert.
 • Underlagets overflatetoleranser bør være slik at tykkelsen på toppsjiktet ikke varierer mer enn 3-5 mm for å unngå større fargeforskjeller.
 • For betongelementdekker bør det legges et
 • flytende stålarmert basesjikt.
 • For trebjelkelag bør det legges et flytende stålarmert basesjikt.
 • Gulvet tåler full mekanisk belastning etter 28 døgns herding.
 • Tildekking av ferdig overflatebehandling kan tidligst skje etter 48 timers herding.
 • Ved tildekking skal det benyttes diffusjonsåpen fiberduk, f.eks. weberfloor 4940.
 • Gass-, dieselfyring og avfukter må ikke brukes før, under og minst en uke etter utførelse.

UTFØRELSE


Weber Industrielt Designgulv er et gulvkonsept hvor ikke bare produktene, men også hele utførelsen inngår. Weber Industrielt Designgulv skal utføres av en Sertifisert Weber Gulventreprenør (SWG), som innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen med legging av ferdige slitesjikt. Det gir en sikkerhet for at gulvet blir utført i henhold til Webers gjeldende anvisninger og kvalitetssikring. Kontakt Weber for henvisning til anbefalt SWG.

MER INFORMASJON

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen