close-pop-up.svg

Weber Komfortgulv BL

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv
2Minst 40 mm weberfloor 120 Reno, 130 Core, 140 Nova eller 150 Dura gulvavretting
3Ø16 mm varmerør PE-RT (Alt. armering og el-kabler)
4Stålarmering K131 / K189 armering v/behov – må prosjekteres i ht belastning og type overgulv
515-50 mm Weber Komfort Rasjonell Trinnlydsplater i EPS-T
6Weber Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7Lydisolerende trebjelkelag 

* Det forutsettes at bjelkelaget utføres i henhold til Byggforskserien 522.511.

FAKTA

 • Bygghøyde: fra 65 mm
 • Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
 • Egenvekt løsning: 80 kg / m2
 • Forventede lydverdier Klasse C – NS 8175
 • Trinnlyd: L’n,w < 50 dB
 • Luftlyd: R’w > 60 dB

Oppgitt lydforbedringstall er en forventet verdi basert på diverse lab- og feltmålinger, samt teoretiske beregninger. Oppgitt tall gjelder for trebjelkelag, ikke tunge etasjeskillere eller KLT, se egne løsningsbeskrivelser. Oppnådd lydforbedringstall avhenger av mange faktorer, blant annet utførelse, type dekkekonstruksjon, oppleggsdetaljer, tetting, romareal og romvolum, og kan avvike fra oppgitt verdi. Valg av løsning må verifiseres av ansvarlig prosjekterende RIAKU på prosjektet.

Minste tykkelse på gulvavretting er avhengig av både belastning, tykkelsen på trinnlydsplaten og krav til overdekning over varmerør. 40 mm er et minimumskrav for selvbærende gulvkonstruksjoner med gulvavretting på 25 mm plate med 16 mm rør. Minimumskravet øker ved bruk av større plate-tykkelser, høyere belastning og større rør- imensjoner.
Ta kontakt med Weber ved behov for bistand til beregning av korrekte tykkelser på ditt prosjekt.

Weber Komfortgulv HD er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulv-konstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer bærende underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, trebjelkelag eller massivtre.
Med weberfloor gulvavretting som bærelag, får du et gulv som egner seg for de fleste typer belegg og overgulv.

WEBER GULVAVRETTING

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

NB! Lastkapasiteten til gulvet vil variere ut i fra tykkelsen på trinnlydsplaten, sjikttykkelsen på gulvavrettingen og valg av armering. Dette må prosjekteres og kontrolleres i hvert enkelt prosjekt av ansvarlig prosjekterende ut i fra definere belastningskrav for gulvet. Weber kan bistå med råd og veiledning for valg av løsning, ta kontakt for mer informasjon.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom gulv-avretting og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger monteres med fordel direkte på underlaget før lydgulvet legges. Ved montering av innervegger på ferdig avrettet gulv, er det viktig at forankringen ikke punkterer lydgulvet ved bruk av for lange plugger eller skruer. Maks forankringsdybde = tykkelse på avretting. Merk også fare for å punktere vannbåren varmerør og andre installasjoner i avrettingen.
 • Vannbåren varmesystem må prosjekteres. Type rør og kramper må verifisees i forhold til platetykkelse. Krampene må aldri være lengre enn trinnlydsplaten, da risikerer man å punktere lydkonstruksjonen.
 • Valg av type overgulv må harmonere med valg av type gulvavretting og gulvoppbygning. Det stilles forskjellige krav til tverrgående strekkfasthet og armering for forskjellige type gulv, sjekk alltid krav til underlag hos leverandør av overgulvet. Vær spesielt oppmerksom på limt parkett, storformat fliser, herdeplastbelegg og Designgulv. Ved valg av type gulvavretting, sjekk alltid gjeldende produktdatablad for egenskaper.

ANBEFALING

Vi anbefaler alle våre gulvkonsepter utført av en Weber Sertifisert Gulventreprenør. Dette sikrer kvalitet og trygghet for at løsningen blir utført korrekt. Se våre nett-
sider for oppdatert liste over godkjente entreprenører i hele Norge.
Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

MER INFORMASJON

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen