close-pop-up.svg

Weber Lavtbyggende Lydgulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Parkett, flis/klinker, gulvbelegg, Weber Designgulv, Weber Industrigulv (til lav belastning)

2

30 mm weberfloor 120 Reno, 140 Nova, Gulvavretting Normal, Gulvavretting Hurtig

3

Stålarmering K131 / K189 armering v/behov – må prosjekteres i ht belastning og type overgulv

4 3 mm weberfloor 4955 Trinnlydsplate i mineralull (plastbelagt på begge sider)
5 Weber Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
6

Underlag/etasjeskiller

Hvis du ser etter en lydgulvløsning med minimal byggehøyde og best mulig trinnlydsdemping er dette løsningen for deg.

Weber Lavtbyggende Lydgulv er en gjennomprøvd og sikker løsning for trinnlydsisolering av gulvkonstruksjoner. Løsningen egner seg godt på alle typer underlag og etasjeskillere, det være seg betong, hulldekker, eller trebjelkelag. Dette er løsningen for prosjekter med behov for trinnlydsdemping, men begrensninger på tilgjengelig byggehøyde. weberfloor 4955 Trinnlydsmatte er kun 3 mm tykk, som gjør konseptet ideelt for rehabilitering av boliger hvor man ønsker å forbedre trinnlydsdempingen, og for næringsbygg med moderate lydkrav. Trinnlydsmatten kan også benyttes i våtromsoppbygning.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater.

Med weberfloor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste typer belegg. Velg mellom flytende parkett, tregulv, flis/klinker, tepper, gulvbelegg eller Weber Designgulv.

Fakta

 • Belastningsklasse Kategori A & B - NS-EN 1991-1-1
 • Egenvekt: g = 0,5 kN/m2
 • Trinnlydsforbedringstall ΔL'n,w = 19 dB - Klasse C - NS 8175
 • Byggehøyde fra 28 med mer

Oppgitt lydforbedringstall er en forventet verdi basert på diverse laboratorie- og feltmålinger. 

Oppgitt tall gjelder for tunge etasjeskillere, ikke trebjelkelag. Oppnådd lydforbedringstall avhenger av mange faktorer, blant annet utførelse, type dekkekonstruksjon, tetting, romareal og romvolum, og kan avvike fra oppgitt verdi.

Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sement- baserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i bygge- perioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

NB! Lastkapasiteten til gulvet vil variere ut i fra tykkelsen på trinnlydsplaten, sjikttykkelsen på gulvavrettingen og valg av armering. Dette må prosjekteres og kontrolleres i hvert enkelt prosjekt av ansvarlig prosjekterende ut i fra definere belastningskrav for gulvet. Weber kan bistå med råd og veiledning for valg av løsning, ta kontakt for mer informasjon.

 Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger monteres med fordel direkte på gulvspon før lydgulvet legges. Ved montering av innervegger på ferdig avrettet gulv, er det viktig at forankringen ikke punkterer lydgulvet ved bruk av for lange plugger eller skruer. Maks forankringsdybde = tykkelse på avretting. Merk også fare for å punktere vannbåren varmerør og andre installasjoner i avrettingen.
 • Vannbåren varmesystem må prosjekteres. Type rør og kramper må verifiseres i forhold til platetykkelse. Krampene må aldri være lengre enn trinnlydsplaten, da risikerer man å punktere lydkonstruksjonen.
 • Valg av type overgulv må harmonere med valg av type gulvavretting og gulvoppbygning. Det stilles for- skjellige krav til tverrgående strekkfasthet og armering for forskjellige type gulv, sjekk alltid krav til underlag hos leverandør av overgulvet. Vær spesielt oppmerksom på limt parkett, storformat flise, herdeplastbelegg og Designgulv. Ved valg av type gulvavretting, sjekk alltid gjeldende produktdatablad for egenskaper.

 Anbefaling

Vi anbefaler alle våre gulvkonsepter utført av en Weber Sertifisert Gulventreprenør. Dette sikrer kvalitet og trygghet for at løsningen blir utført korrekt. Se oppdatert liste over godkjente entreprenører i hele Norge her.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen