close-pop-up.svg

Weber puss på sokler

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks. mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing, fukt og frost. Pussløsningen som velges må derfor tåle denne påkjenningen. Løsning velges ut fra noen generelle prinsipper og korrekt materialvalg.

Egenskaper og fordeler

 • Tåler fukt- og frostpåkjenning
 • Vedlikeholdsvennlig
 • Tilpasset underlaget
 • Krever ikke malingsbehandling

Gode løsninger for pusset sokkel

Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser, vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug). Med tiden vil det lagrede vannet forårsake frostsprengning, saltutslag og opprissing av sokkelen med følgeskader som f. eks. flassing av maling, avskalling av puss, vanninntrengning og mose-/algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye sokler med både mur og isolasjon i veggen, samt murte teglsteinssokler på eldre murverk. Kapillært oppsug kan skje fra både løsmasser, jord, gress, belegningsstein satt i sand inntil veggen, store snømengder og tette dekker m.m.
Når man pusser ned mot bakken bør det derfor tas hensyn til korrekt materialvalg og korrekt utforming av sokkelen og bakken rundt. Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes betraktelig. Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse bygningsdeler, og bør prosjekteres spesielt.

Overflatebehandling av sokkel

En umalt sokkel vil ha lengre vedlikeholdsintervaller enn en malt sokkel da maling stort sett er svake produkter i forhold til påkjenningen som er i sokkelområdet på en bygning. Overflatebehandling av sokkelen vil medføre risiko for avflassing av maling. Dersom sokkelen skal males, anbefales det å benytte dampdiffusjonsåpne malinger basert på silikonemulsjon som f.eks. weber silco paint eller weber micro V plus.
Vær oppmerksom på at mange mineralske dampdiffusjonsåpne malinger har en stort vannopptak (kapillært sug) og er derfor mindre egnet.

Sokkelpuss

weberbase 260 Sokkelpuss er spesielt fremstilt for bruk på sokler. Dette er en hydrofobert, fiberholdig og sterk puss med minimalt fruktopptrekk. Den har derfor meget gode frostegenskaper. Sokkelpuss kan påføres de fleste underlag (EPS, XPS, Leca, Betong, tegl mv) og utføres som en 2-sjiktspuss forsterket med et glassfibernett. Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles og blir klassisk grå. Andre alternativer på Leca er Weber Slemming (Grå eller Hvit). På sterkere underlag kan man benytte Weber Murmørtel M5 og KC 35/65. Uansett materialvalg må forutsetningene for en fuktsikker sokkel være til stede.

Se også vår veiledning "Weber puss på isolerte grunnmurssystemer" for ytterligere informasjon.

7 forutsetninger for fuktsikker sokkel

Forutsetninger for god fuktsikring av sokkel kan oppsummeres i følgende 7 punkter:

 

 1. Terrenget rundt grunnmur skal ha tilstrekkelig fall bort fra bygget. Normalt anbefales fall 1:50, minimum 3 m ut fra bygget.
 2. Takvann skal ledes bort i rør eller så langt bort fra byggverket som mulig, slik at det ikke fører til fuktpåkjenning av bygningsdeler under terreng.
 3. Grunnmuren skal ha en god og velfungerende drenering. Gode drenerende masser kan være løs Leca, ensgradert finpukk eller grus med sortering 8-11 mm eller 11-16 mm.
 4. Laget skal ha minimum 20 cm tykkelse/dybde inntil veggen. Tilbakefylling med sprengstein og resirkulert knust betong kan også benyttes. For å hindre gjentetting av drenslaget, bør det legges inn en fiberduk i overgangen mot de stedlige jordmassene.
 5. Bruk grunnmursplate utenpå grunnmuren og dens fundament. Grunnmursplaten skal være tett i toppen og rundt hele grunnmuren og den skal avsluttes med topplist etter produsentens anvisninger.
 6. Unngå gress, beplantning, busker m.m. inntil grunnmuren. Dette for å minimere tilsmussing, vannoppsug og biologisk vekst.
 7. Det skal være tilstrekkelig tetthet mot nedbør og fuktinntrengning rundt dører og kjellervinduer. Sålebenker skal ha fuktsikker utførelse.

I tillegg til disse 7 forutsetningene vil et godt takutstikk gi god beskyttelse av fasaden og bidrar til ytterligere fuktsikring. Vi viser generelt til gjeldende produktdatablader, og brosjyrer for detaljerte opplysninger om produktene.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen