close-pop-up.svg

Weber Radonsystem – radonsikring av bygg

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Weber_Radonsystem_skisse1.jpg

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. I en bygning som ikke er tett mot grunnen vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Mer informasjon om radon, radonmåling og tiltak mot radon finnes hos Statens strålevern på www.dsa.no/radon.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk,
TEK10 § 13-5. Radon
 

Weber_Radonsystem_løsning.jpg
Weber Radonsystem
 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³.  
 1. Følgende skal minst være oppfylt: a. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon- sperre mot grunnen. b. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.  
 1. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. 

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no 

Weber Radonsystem 

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi. SINTEF Byggforsk kategoriserer plasseringen for radonmembraner i tre forskjellige bruksgrupper: A, B og C. Plasseringen avgjør hvordan membranen kan belastes mekanisk og kjemisk. Weber Radonsystem er tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. 

Fordeler med systemet 

 • Gir et sunt og godt inneklima 
 • Komplett løsning med både tett foliesystem og radonbrønnsystem 
 • Utviklet spesielt for nordisk klima, tåler fukt og kulde svært godt 
 • Meget robust folie som tåler mye strekk 
 • Få komponenter og lett å legge 
 • Tilpasset enkel transport og rasjonelt lagerhold 
 • Systemet har SINTEF Teknisk Godkjenning 
 • Tilpasset Bruksklasse B  

Teknisk Godkjenning forutsetter bruk av hele systemet 

Weber Radonsystem er et komplett og gjennomtenkt system med et lite antall produkter. SINTEF-godkjenningen krever bruk av det komplette systemet, som består av: 

Weber_Radonsystem_produkter.jpg
 • Weber Radonsperre 
 • Weber Radon Skjøtetape 
 • Weber Radonsperre Festeplugg 
 • Weber Radonbrønn 
 • Weber Radon Tettemasse 
 • Weber Radon Multitape

Link til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning 

Weber Radonsperre til ringmur 

Weber_Radonsystem_radonsperre_til_ringmur.jpg

Radonsperren legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og beskyttelsesplast eller annet glide- eller beskyttelsessjikt. Minst to tredjedeler av isolasjonstykkelsen bør ligge på undersiden av membranen. Radonsperren føres ut over ringmurskronen for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv. 

Weber Radonsperre til Leca Isoblokk 

Weber_Radonsystem_radonsperre_til_Leca_Isoblokk.jpg

Ved bruk av Leca Isoblokk ringmurssystem, benyttes Weberradonsperre, remse. Remsen legges ca 15 cm inn mellom Isoblokkene som skissert. Når gulvet senere skal oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape. 

Weber Radonsperre til Thermomur 

Weber_Radonsystem_radonsperre_til_thermomur.jpg

Ved bruk av Thermomur ringmurssystem benyttes Weberradonsperre, remse. Remsen legges ca 15 cm inn mellom Thermomurelementene som skissert. Når gulvet senere skal oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen