close-pop-up.svg

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt. Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.

Egenskaper og fordeler

  • Tilpasset underlaget (tegl, porebetong, eldre betong, lettklinker)
  • Kvalitetssikrede produkter
  • Tradisjonelt uttrykk
  • Tradisjonelle sluttprodukter

Bruksområder

  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Hele Norge

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt. Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.

Introduksjonen av sement tidlig på 1900-tallet har utviklet seg via tradisjonelle kalk/sementmørtler til dagens høyteknologiske blandinger. Lokale byggetradisjoner og -metoder gjør rehabiliteringsjobben til et unikt prosjekt, og hvert bygg må vurderes for seg; byggeår, materialer, rehabiliteringshistorikk. Og ikke minst geografi.

Webers brede produktportefølje gir muligheter for slike tilpasninger til hvert enkelt bygg. Mørtlene er komponert og tilpasset med hensyn på bindemiddel, fasthet, kvalitet og holdbarhet. Dette gir sikkerhet i alle ledd av prosessen og sikrer bevaring av eldre bygningsmasse for framtidens generasjoner.

Valg av materialer

Teglmurverkets alder og beskaffenhet bestemmer hvilke typer mørtler som skal benyttes. Meget generelt skal det i bygg før ca 1910 benyttes kalkmørtler (Hydrauliske kalkmørtler) og i bygg opp til 50-tallet skal det benyttes svakere KC-mørtler. For nyere teglbygg kan det benyttes standard KC-mørtler og evt Weber Fiberpussystem. For en slagregnstett puss skal det benyttes tre sjikt bestående av grunning, grovpuss og sluttpuss.

Sluttbehandlingen skal tilpasses pussmørtlene, byggherres krav og byggets plassering. weberton 303 Silikatmaling er et meget godt valg som siste sjikt evt som et beskyttende 4. sjikt.

Generelt skal all eldre plastbasert maling fjernes før det gjøres utbedringer. Vær oppmerksom på gode sokkelløsninger, vindussålebenker og beslag.

Produktene

For riktig oppbygging og sammensetning av pussvariantene, se vår pussveileder. Det benyttes kalk- og lysekte mineralske og uorganiske pigmenter.

Mer informasjon

Tilhørende NS 3420 Beskrivelsesmaler for puss på eldre tegl, «Veiledning for bruk av kalkmørtler» og alle tilhørende datablader samt FDV dokumentasjon for sluttpuss og maling finner du her. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og veiledning. Se også våre brosjyrer «Weber fasadesystemer» og «Gode løsninger for pusset sokkel».

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen