weber Antifrost - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Antifrost

weber Antifrost
weber Antifrost

Produktfordeler

  • Nedsetter frysepunktet
  • Kloridfri

Frysepunktnedsettende tilsetningsstoff til bruk i betong og mørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Antifrost er et kloridfritt, frysepunktnedsettende tilsetningsstoff til bruk i betong og mørtel.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85551

EGENSKAPER
Tørrstoffinnhold Ca. 40%
Densitet 1315 kg/m³
Viskositet Som vann
Kjemiske egenskaper Kloridinnhold: < 0,1%
Kjemiske egenskaper pH: 8,5 - 9,5
Farge Klar til svakt blakket, væske

Bruksområde

Weber Antifrost kan brukes i både mursementmørtler, kalk/sementmørtler og sementmørtler ved arbeider ned til -15oC. Weber Antifrost inneholder ingen skadelige salter, og medfører derfor ikke korrosjon på bindere og armering.

Lagring

Weber Antifrost har frysepunkt lavere enn -18oC. Ved langvarig lagring ved lav temperatur kan man få noe krystallisering (bunnfall). Dette løser seg uten problemer når temperaturen kommer over 0oC. Om mulig, rist eller omrør produktet.

Lagringstid: min. 2 år.

 

Utførelse

Blanding

For temp. ned til -5oC: 7 liter pr. 100 liter vann
For temp. ned til -10oC: 14 liter pr. 100 liter vann
For temp. ned til -15oC: 21 liter pr. 100 liter vann

For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS 3420.

Utførelse

Weber Antifrost tilsettes blandevannet. Mengde tilsetning er avhengig av temperaturen – se blandetabell. Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. 40oC) for å oppnå en temperatur på 15-20oC i ferdigblandet mørtel. Weber Antifrost skal ikke brukes i pussmørtler.

Vær oppmerksom på risiko for saltutslag ved rask oppvarming ved bruk av Weber Antifrost til teglmuring. Dette vil kun være estetisk, og vil forsvinne ved naturlig værpåkjenning.

Vær oppmerksom på

Ved bruk av Weber Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Praktiske råd

Har man først brukt Weber Antifrost ved muring, bør den benyttes på hele fasaden bl.a. for å unngå fargeforskjeller i fugene.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Weber Antifrost inneholder ingen helseskadelige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.