Weber Naturstensmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Naturstensmørtel

Weber Naturstensmørtel
Weber Naturstensmørtel

Produktfordeler

  • Til muring av skifer og natursten
  • Til liming av skifer og natursten på horisontale flater
  • God vedheft
  • Til innen- og utendørs bruk

Til muring av skiferstav/murstein og andre naturstenprodukter. Kan også benyttes til liming/setting av skifer på gulv og til andre skiferarbeider når det er behov for tykkere limlag

Generelt

Produktbeskrivelse

Naturstensmørtel og lim til skifer og natursten. Spesielt egnet for muring av skiferstav og natursten. Gir god heft og er enkel i bruk på stein med lite sug. Inneholder lavalkalie sement, gradert sand, samt stabiliserende og plastiserende tilsetningsstoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en mørtel klar til bruk. For profesjonell bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: Under ansøkning

EGENSKAPER
Definisjon Verdi/enhet Referanse
Brukstemperatur > 5 oC  
Forbruk ca 2,1 kg/mm/m2 Ca. 12 liter/ 25 kg sekk
Anbefalt tykkelse 10-30 mm  
Bruksområde Utvendig  
Vannbehov Ca 3,75 liter/25 kg  
Anbefalt vanninnhold 15%  
Trykkfasthet
1 døgn > 3 Mpa ved +20 oC  
7 døgn > 10 Mpa ved +20 oC  
28 døgn > 15 Mpa ved +20 oC  
Ballast/D-maks Natursand 0-1 mm  
Fiber Nei  
Brukstid ca 2 timer ved +20 oC  
Vintertilsetning Nei  
Farge Grå  

Leveringsform

25 kg sekk
1000 kg storsekk

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes til muring av skiferstav/murstein og andre naturstenprodukter. Kan også benyttes til liming/setting av skifer på gulv og til andre skiferarbeider når det er behov for tykkere limlag (over 10 mm). Tykkelse fra 10-30 mm. Skiferlim skal ikke brukes til liming av skifer på vegg eller liming av keramisk flis. Brukstemperatur ca. 5oC og varmere.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru og opphugd med eksponert fast betong uten sementhinne, og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før støping. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig.

Blanding

Blanding kan gjøres med tvangsblander eller med drill/visp i ca 2-5 minutt med ca 3,75 ltr vann pr 25 kg pulver for å få en homogen tiksotropisk konsistens (murmørtelkonsistens/kremaktig) uten klumper. Ingen ekstra tilsetning er nødvendig.

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat.

Påføring

Brukt som murmørtel:
Påføres med murskje. Skiferstav og naturstein mures på vanlig måte der skifer/natursten settes i fersk mørtel. Fuge bearbeides etter ønsket metode avhengig av ønsket utseende. Normalt fjernes overskytende/overhengende mørtel som stikker utenfor vegglivet umiddelbart. Bearbeiding av fuge gjøres normalt når mørtel har stivnet litt. Søl på naturstensoverflate fjernes umiddelbart med vann og svamp.

Brukt som lim:
Påføres på underlag og skifer justeres i riktig høyde normalt ved å banke på plass med gummiklubbe. Det er viktig å legge på nok lim slik at det blir full dekning under hellen. Dersom lim kommer opp i fuger, skrapes dette umiddelbart bort, og søl på heller vaskes med svamp og vann. Skifergulv fuges med weber Skiferfug/ color rapid etter 2-3 dager.

MERK!
Benyttes i temperaturer over +5oC. Gulvet bør ligge 1-2 døgn før lett trafikk. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres. 

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast.

Praktiske råd

Benyttes i temperaturer over +5oC. Gulvet bør ligge 1-2 døgn før lett trafikk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 2):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 14 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 3):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen.

Avfallshåndtering
Forpakning og restprodukt
Tom sekk sorteres som restavfall.
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk, alternativt under: Rester av pulver er klassifisert som farlig avfall.
Vått produkt: La herde til fyllmasse.
Herdet produkt: Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.