Weber Sparkel RS - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sparkel RS

Weber Sparkel RS
Weber Sparkel RS

Produktfordeler

  • Rask applisering med rull eller sprøyte
  • Høy fyllevne
  • Lav krymp

Rull- og sprøytesparkel til helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom på underlag av Leca, betong og puss m.m.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Sparkel RS er en ferdigblandet sparkel med smidig konsistens basert på co-polymer. Weber Sparkel RS har høy fyllevne og lav krymp. Påføres med rull eller sprøyte. Etter sliping oppnås en glatt overflate ferdig for maling.

Til innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP- NO-M41887653RS

EGENSKAPER
Materialforbruk Helsparkling ved 1 mm tykkelse ca. 1 liter/m2.
Maks sjikttykkelse 4 mm
Tørketid ca. 6 timer ved 20°C og 65% RH. Tynne lag, høy temperatur, lav fuktighet og god ventilasjon vil gi kortere tørketid. Underlaget vil også påvirke tørketiden.
Rengjøring Verktøy og eventuelt søl rengjøres med vann før sparkelen har tørket. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Avfall Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering. Rengjort emballasjen kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg.
Bindemiddel Co-polymer
Løsemiddel Vann
Fyllstoff Lettfiller og hvit dolomitt
Kornstørrelse Maks: 0,2 mm
Vedheft ca 1,0 MPa på betong
pH ca. 9
Farge Lys grå
Brannklasse B-s1, d0
Kvalitet Weber Sparkel produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 15824

Leveringsform

Weber Sparkel RS leveres i bøtter á 12 ltr eller i plastsekker á 15 ltr.

Bruksområde

Weber Sparkel RS er egnet til helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom. Sparkelen brukes både til renovering og i nybygg. Produktet er spesielt velegnet til underlag av Leca, puss, betong og tidligere malte flater.

Lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballasje.
Må lagres frostfritt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Flatene skal være rene, tørre og frie for støv og løse partikler. Glatte og/eller malte flater slipes. Store ujevnheter i underlaget utbedres med egnet mørtel i forkant av sparklingsarbeidet.

Blanding

Weber Sparkel RS kommer ferdigblandet og bør kun røres lett opp før den er klar til bruk.

Påføring

Weber Sparkel RS påføres med rull eller sprøyte på tørre, rengjorte flater. Påfør sparkel i 2 heldekkende sjikt for total tykkelse 2-4 mm. Maks sjikttykkelse er 4 mm.

Fukt rullen før arbeidet påbegynnes. Dypp rullen godt ned i sparkelbøtten slik at du får mye sparkel på rullen. Glatt ut med stålsparkel. Anbefalte rulltyper er Jordan Micmex rull (medium) eller Jordan Wistex rull (grov) eller tilsvarende.

Ved sparkling på murverk anbefales det å legge inn forsterkning av weber.therm 117 Armeringsnett over hjørner ved vindus- og døråpninger. Klipp ut nettbiter i størrelse på ca. 30x45 cm og monter disse på skrå (45 grader) over åpningene.

Til forsterkning og oppretting av utvendige hjørner brukes Weber Hjørneprofil Sparkel. Påfør Weber Sparkel på hjørnet og press inn hjørneprofil slik at denne limes til underlaget med hjelp av sparkelen. Hjørneprofilen har målene 50x50x2500 mm og er tilpasset 4 mm tykkelse på sparkelen.

Sparkelen skal ikke påføres når rom- og overflatetemperaturen er under +5°C eller over +30°C.

Tips: På grove underlag, som f eks Leca Basicblokk eller Leca Universalblokk, kan man i forkant av de heldekkende sjiktene med fordel gjøre en skrapesparkling (kun porefylling). Dette gir en raskere tørk og bedre fremdrift for videre arbeid.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.