Weber Sparkel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sparkel

Weber Sparkel
Weber Sparkel

Produktfordeler

  • Høy fyllevne
  • Lav krymp
  • Gir glatt overflate

Sparkel til flikk- og helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Sparkel er en ferdigblandet håndsparkel med smidig konsistens basert på co-polymer. Weber Sparkel har høy fyllevne og lav krymp hvilket gjør den godt egnet til påføring i tykke sjikt. Etter sliping oppnås en glatt overflate ferdig for maling.

Til innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP- NO-M41887653

EGENSKAPER
Materialforbruk Helsparkling ved 1 mm tykkelse ca. 1 liter/m2.
Maks sjikttykkelse 5 mm
Tørketid ca. 6 timer ved 20°C og 65% RH.Tynne lag, høy temperatur, lav fuktighet og god ventilasjon vil gi kortere tørketid. Underlaget vil også påvirke tørketiden.
Rengjøring Verktøy og eventuelt søl rengjøres med vann før sparkelen har tørket. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Avfall Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering. Rengjort emballasjen kan gjenvinnes og sendes til gjenvinningsstasjon eller til lokalt resirkuleringsanlegg.
Bindemiddel Co-polymer
Løsemiddel Vann
Fyllstoff Lettfiller og hvit dolomitt
Kornstørrelse Maks: 0,2 mm
Vedheft ca 1,0 MPa på betong
pH ca. 9
Farge Lys grå
Brannklasse B-s1, d0
Kvalitet Weber Sparkel produseres og testes etter norsk og europeisk standard NS-EN 15824

Bruksområde

Weber Sparkel er egnet til flikk- og helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom. Sparkelen brukes både til renovering og i nybygg. Produktet er spesielt velegnet til underlag av Leca, puss, betong og tidligere malte flater.

Lagring

Minst 12 måneder i original, uåpnet emballaje.
Må lagres frostfritt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Flatene skal være rene, tørre og frie for støv og løse partikler. Glatte og/eller malte flater slipes. Store ujevnheter i underlaget utbedres med egnet mørtel i forkant av sparklingsarbeidet.

Blanding

Weber Sparkel kommer ferdigblandet og bør kun røres lett opp før den er klar til bruk.

Påføring

Weber Sparkel påføres med stålsparkel eller stålbrett på tørre, rengjorte flater. Påfør sparkel i 2 heldekkende sjikt for total tykkelse 3-5 mm. Maks sjikttykkelse er 5 mm.

Ved sparkling på murverk anbefales det å legge inn forsterkning av weber.therm 117 Armeringsnett over hjørnene ved vindus- og døråpninger.
Klipp ut nettbiter på størrelse ca. 30x45 cm og monter disse på skrå (45 grader) over åpningene.

Til forsterkning og oppretting av utvendige hjørner brukes Weber Hjørneprofil Sparkel. Påfør Weber Sparkel på hjørnet og press inn hjørneprofil slik at denne limes til underlaget med hjelp av sparkelen. Hjørneprofilen har målene 50x50x2500 mm og er tilpasset 4 mm tykkelse på sparkelen.

Tips: På Leca kan man i forkant av de heldekkende sjiktene med fordel gjøre en skrapesparkling (kun porefylling). Dette gir en raskere tørk og bedre fremdrift for videre arbeid. Sparkelen skal ikke påføres når rom- og overflatetemperaturen er under +5°C eller over +30°C.

Praktiske råd

Utstyr rengjøres i vann.

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.