weberprim Silikongrunn - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberprim Silikongrunn

weberprim Silikongrunn
weberprim Silikongrunn

Produktfordeler

  • Reduserer vannopptaket
  • Utjevner suget i underlaget
  • Diffusjonsåpen

Vannfortynnbar impregnering til hydrofobering av mineralske underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.prim Silikongrunn er en vannfortynnbar impregnering bestående av silikonmikroemulsjon. weber.prim Silikongrunn er UV- og alkaliebestandig og den hydrofoberer, dvs. reduserer vannopptak, forsterker underlaget og bidrar til økt vedheft uten merkbart å endre uttørkingshastigheten.   

Underlag

Underlaget skal være velherdet, tørt, fast og fritt for støv, sot og fete forurensinger. Tidligere malte flater må rengjøres nøye. Løst sittende og gammel porøs og svak maling må fjernes.   

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1 liter/m2 ufortynnet.
Påføringstemperatur > 5 oC
Sammensetning Silikon-mikroemulsjon

Bruksområde

weber.prim Silikongrunn benyttes for å hydrofobere mineralske underlag før påføring av Weber sluttpusser og malinger med silikonharpiks eller dispersjon som bindemiddel. Den vil kunne utjevne suget på ujevnt sugende underlag.

Brukes bl.a. på KC-baserte og sementbaserte grovpusser på klimautsatte steder der det skal påføres Weber.ton Silikonharpiksmaling eller weber.pas Silikonharpikspuss. Godt egnet på slette mineralske underlag og skal også brukes på tidligere malte flater hvor det er benyttet organisk basert maling. På underlag av kalkmørtel og hydrauliske kalkmørtel anbefales ikke bruk av weber.prim Silikongrunn. 

Lagring

weber.prim Silikongrunn må lagres frostfritt, helst ved temperatur +5 oC - +30 oC. Kan lagres i uåpnet emballasje i minst 12 måneder fra produksjonsdato.   

Utførelse

Blanding

weber.prim Silikongrunn tynnes med vann før påføring. Blandeforhold: Se under påføring.

Påføring

weber.prim Silikongrunn tynnes 1:1 med vann og påføres med rull, kost eller egnet sprøyte til full metting.
På porøse og sterkt sugende kan det være nødvendig med to behandlinger. Andre påføring utføres da når første sjikt er sugd inn og underlaget er overflatetørt.

Etterbehandling

Etterfølgende malings- eller pussarbeider kan utføres når den grunnede overflaten er ordentlig tørr, normalt 2-4 dager etter påføring ved normal opptørking.

Vær oppmerksom på

Underlaget og lufttemperaturen får ikke være under +5 oC eller over +30 oC ved påføring. Unngå direkte solskinn, regn eller høy luftfuktighet under påføring.

Tørketiden ved +20 oC/65% relativ fuktighet er ca. 12 timer. Lavere temperatur og høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

weber.prim Silikongrunn kan skade glass, metall og glatte mineralske overflater og kan føre til nedmatting. Evt. søl fjerner umiddelbart med vann. Dekk til flater som ikke skal behandles.

Praktiske råd

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Dekk tilliggende bygningsdeler godt og beskytt mot sprut.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber.prim Silikongrunn inneholder ingen helsefarlige stoffer. Produktet er blandbart med vann og kan spres i vannsystemer. Det må derfor ikke tømmes ut i naturen. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad før bruk. 

Miljøanvisninger

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.