Weber Blokklim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Blokklim

weber Blokklim
weber Blokklim

Produktfordeler

  • Rask applisering
  • Lavt forbruk
  • Klasse M10

Mørtel for liming av Leca lettveggsblokker.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Blokklim benyttes til liming av Leca Lettveggsblokker sammen med Leca Limkasse.
Weber Blokklim er en tørrmørtel som kun blandes med vann for å få et bruksferdig lim. Limet er frostbestandig etter herding. Weber Blokklim klassifiseres som M15 iht. NS-EN 998-2.

Relaterte produkter:
• Leca Basic Mørtelkasse
• Leca Limkasse

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-FI-360006-010713

PR-nummer: 85621

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,0 kg pr. m2
Vannbehov 1,1-1,3 liter pr 5 kg sekk
Bindemiddel Sement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Brukstid Ca. 1 timer ved +20°C
Mørtelklasse M15 (NS-EN 998-2)
Trykkfasthet > 15 MPa (28 døgn)
Frostbestandighet Ja
Utvendig bruk Ja
Innvendig bruk Ja

Bruksområde

Weber Blokklim benyttes til liming av Leca Lettveggsblokker sammen med Leca Limkasse.

Lagring

Weber Blokklim leveres i 5 kg plastsekker, som kan lagres i 2 år forutsatt at de lagres under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som skal mures, må være rene og frie for løse partikler, slam, sot, fett osv. som kan redusere vedheft.

Blanding

weber Blokklim blandes med drill og visp. Mål først opp vannet og tilsett pulveret under omrøring. Anbefalt vannmengde 5 kg sekk: 1,15 - 1,35 liter

Blandes i 3-5 minutter til en jevn, flytende konsistens. Om nødvendig kan konsistensen justeres ved tilsetting av ekstra vann. 

OBS! Bruk aldri mer vann enn maksimalt anbefalt vannmengde.

La deretter mørtelen stå i ro og trekke i ca. 5 minutter før den blandes opp igjen. Mørtelen skal da ha riktig konsistens tilpasset limkassen. Riktig konsistens er når mørtelen gir to jevne strenger ut av limkassen.  Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes opp med mer vann for å få tilbake bearbeideligheten.

Påføring

Underlaget for murverket må være plant og i samme nivå. weber Blokklim gir en ferdig fugetykkelse på 1-2 mm, og gir liten mulighet for høydejustering. Fyll mørtelen opp i limkassen med en konsistens slik at den flyter ut av kassen uten at den renner av blokken. Trekk limkassen slik at det blir to jevne strenger i hele blokkens/murverkets lengde. Juster åpningen på limkassen slik at høyden på limstrengene blir ca. 5 mm. Fyll kassen med mer mørtel før den er helt tom for å oppnå så jevne strenger som mulig. Eventuelt søl på murverket må rengjøres umiddelbart etter muring.

Vær oppmerksom på

Muring med weber Blokklim må ikke utføres i temperaturer under +5°C. Temperaturen må være over +5°C både under muring og inntil mørtelen har fått tilstrekkelig styrke. weber Antifrost skal ikke benyttes.

Under tildekking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer, må man være oppmerksom på faren for uttørking og lav luftfuktighet. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.