weber Stone Fix (750 ml) - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Stone Fix (750 ml)

weber Stone Fix (750 ml)
weber Stone Fix (750 ml)

Produktfordeler

  • Klar til bruk
  • Rask påføring
  • Lett å bruke

Hurtigherdende polyuretanbasert skumlim tilpasset liming av Leca® Lettveggblokker, belegningsstein og murblokker av betong, tegl, m.m.

Generelt

Produktbeskrivelse

Hurtigherdende polyuretanbasert skumlim tilpasset liming av Leca Lettveggblokker, belegningsstein og murblokker av betong, tegl, m.m. Produktet er utviklet for å erstatte sementbaserte murprodukter, og kan påføres raskt uten bruk av vann, strøm eller verktøy.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 317628

EGENSKAPER
Brukstid ca. 5 minutter
Herdetid Full styrke etter 1 døgn (ved 23°C og 50% RF)
Materialforbruk ø25 mm limstripe ca. 45 meter.
1 flaske holder til ca 7 m2 Leca Lettveggsblokker.
Arbeidstemperatur -5°C til +35°C. Flasken bør alltid ha romtemperatur.
Temperaturbestandig -40°C til +90°C for herdet lim
Brannklasse B2 DIN 4102-1
Forpakning 750 ml trykkbeholder, 12 stk pr kartong

Bruksområde

Til liming av Leca® Lettveggblokker, belegningsstein og murblokker av betong, tegl, m.m. Til innendørs og utendørs bruk.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet forpakning. Lagres stående og tørt ved +10°C til +25°C.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Overflatene skal være frie for støv, olje og fett. Overflatene kan være fuktige, men det skal ikke være synlig vann. Dekk til gulv og overflater som ikke skal limes.

Påføring

Rist flasken godt før den monteres på Weber Skumpistol. Hold pistolen rett og reguler utstrømningen på pistolen. For liming av Leca Lettveggsblokker anbefales det å benytte spesialdysen Weber Twintip som fordeler limet i 2 jevne limstrenger. Weber Twintip kan enkelt tilpasses blokkbreddene 88, 100 og 118 mm. Ved liming av Leca Lettvektsblokker skal limstrengene ha en diameter på ca. 20 mm. Ved liming av produkter med bredde over 200 mm, påføres 2 eller flere limstrenger. Limstrengene må ikke utsettes for sollys siden UV-lys bryter ned produktet.

Etter applisering blir limstrengen til en tynn limfilm, og monteringen må gjøres straks, og senest innen ca. 5 minutter. Sørg for att det er god kontakt mellom produktene som skal limes sammen.
Limstrenger som blir stående for lenge får en hinne på overflaten, noe som minsker styrken på limet. Limstrenger som har fått en slik hinne bør derfor fjernes og appliseringen gjøres på nytt.

Vær oppmerksom på

Limstrengene skal ikke utsettes for UV-lys.

Rengjøring: Uherdet lim fjernes med Weber Clean Fix. Herdet lim fjernes mekanisk.

Limpatroner som ikke er tomme kan sitte på pistolen i ca. 4 uker. Husk å rengjøre skumpistolen med Weber Clean Fix etter avsluttet arbeid. Weber Clean Fix monteres på skumpistolen og rensevæsken sprayes igjennom til alt lim er ute.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Produktet er polyuretanbasert og bør derfor kun brukes på godt ventilerte steder. Alternativt må åndedrettsvern benyttes (Gassfilter A, partikkelfilter P2). Bruk hansker og vernebriller. Det er viktig at sikkerhetsdatabladet leses nøye før bruk.

Produktet er ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Oppbevares som brannfarlig gass.

Miljøanvisninger

Weber Stone Fix har oppnådd klasse EC1-plus hos EMICODE, dvs den høyeste klassifiseringen med laveste utslippsnivå for emisjoner for produktet i ferdig konstruksjon.

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Produktet og emballasjen er klassifisert som farlig avfall. Avfallskoder: EAL 08 05 01 (avfall av isocyanater) og EAL: 15 01 10 (emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer).

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.