Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Fintrekk

Weber Fintrekk
Weber Fintrekk

Produktfordeler

  • Gir en finkornet overflate
  • Lett å trekke på
  • Til inn-/ utvendig bruk

Til pussing der man ønsker en finkornet overflate. Tynnpussing, filsing og reparasjon av sement og kalk-/sementbaserte underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Fintrekk er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Benyttes til pussing i tynne sjikt på sement- og KC-basert pussunderlag. Mørtelklasse CS III.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nr. 85203

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca.1,7 kg/m² og mm tykkelse.
Anbefalt tykkelse 1-3 mm
Vannbehov Ca. 5,2 liter pr. 20 kg sekk
Bindemiddel Sement, hydratkalk
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Brukstid Ca. 2 timer ved +20°C
Trykkfasthet Klasse CSIII

Bruksområde

Weber Fintrekk kan benyttes både innvendig og utvendig til:
• pussing
• filsing
• reparasjon på betong, grovpussede flater og jevne mursteinsunderlag.

NB! weber Fintrekk skal ikke benyttes på svake underlag som f eks kalkmørtler eller på hydrofoberte underlag som f eks flislim. Weber Fintrekk kan benyttes som finpuss innendørs på weber.base 261 Fiberpuss men anbefales ikke utendørs.

Weber Fintrekk er et krevende produkt når det kommer til utførelse og det anbefales derfor applisert av håndverkere med erfaring fra tilsvarende produkter.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være rent. Porøs og dårlig puss eller betong, løse partikler, sementslam, sot og olje må fjernes. Underlaget bør ha en grov, brettskurt struktur for å gi best mulig vedheft til Weber Fintrekk.
Sugende underlag må forvannes. Underlaget skal være svakt sugende når Weber Fintrekk påføres.
Glatte betongflater må forbehandles ved at flatene slemmes med Weber Fintrekk tilsatt ca. 0,5 liter Weber Mørteltilsetning pr. sekk. Etter avbinding (ca. 1 døgn), kan flatene pusses.

Blanding

Weber Fintrekk blandes maskinelt ca. 5 minutter med ca. 5,2 liter vann pr. sekk. La deretter mørtelen stå i ro og trekke i ca. 10 minutter for deretter å blande den opp igjen. Mørtelen er da klar til bruk.

For økt vedheft til underlaget samt forbedret bearbeidelighet kan weber Mørteltilsetning tilsettes.
Anbefalt dosering av Weber Mørteltilsetning er ca. 0,5-1,0 liter pr. sekk Weber Fintrekk. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Mørteltilsetning vil redusere vannbehovet noe.

Påføring

Weber Fintrekk trekkes på underlaget med stålbrett. La massen stå i ro til den har satt seg. Bearbeid den så med grovfils eller pussebrett til jevn overflate. NB! For mye bearbeiding av overflaten kan lede til bom og riss. Dersom det er ønskelig med en glatt overflate brukes til slutt en skumfils.

For et vellykket resultat husk på følgende:
• Underlaget skal ha en grov struktur
• Underlaget forvannes til det er lett sugende
• Weber Fintrekk skal kun påføres i tynne sjikt, 1-3mm. Tykkere sjikt gir økt fare for krakelering og bom.
• For mye bearbeiding av pussen kan skape spenninger i pussen som leder til riss eller bom
• Pussede flater ettervannes forsiktig de første 3-5 døgnene

Etterbehandling

Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer med uttørking. Vær derfor nøye med tildekking. Nypussede flater ettervannes forsiktig de første 3-5 døgnene.

Vær oppmerksom på

VINTERHÅNDTERING
Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.