weberbase 134 Grovpuss C - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase 134 Grovpuss C

weberbase 134 Grovpuss C
weberbase 134 Grovpuss C

Produktfordeler

  • Sprøytbar
  • Moderat/høy fasthet
  • Kalk-/sementbasert (KC 50/50)

Til grovpussing av fasader og reparasjoner av tidligere KC-pussede fasader og innvendige flater.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.base 134 Grovpuss C er en tørrmørtel basert på kalk og sement med velgradert dolomitt og natursand som tilslag. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0048

PR-nummer: 85823

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m2 og 10 mm tykkelse
Påføringstemperatur > +5oC
Maksimum tykkelse 10 mm pr. påslag
Vannbehov 4-5 liter pr. sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Sammensetning KC 50/50/650
Bindemiddel: Kalk (K) og sement (C)
Tilslag: Knust dolomitt og natursand 0-3 mm
Trykkfasthet Klasse: CS II NS-EN 998-1
Kvalitet weber.base 134 Grovpuss C produseres i henhold til ISO 9001.

Bruksområde

weber.base 134 Grovpuss C benyttes til grovpussing av fasader og på underlag av tegl, innvendig Leca. Benyttes til reparasjoner av tidligere KC pussede fasader og innvendige overflater.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft.

Underlaget bør være grunnet med weber.base 103 Rødgrunning. Forvann innen grovpussingen begynner. Benytt slange med finspredende munnstykke. Leca trenger ikke å forvannes.

Blanding

weber.base 134 Grovpuss C blandes i en hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i 7-10 minutter. Bruk ca. 4-5 liter vann pr. 25 kg sekk.

Utblandet mørtel må benyttes innen 2 timer.

Påføring

Påføring skjer normalt dagen etter grunningen. Slås på med skje eller sprøytes med egnet puss-sprøyte med 16-18 mm munnstykke. Dra av med rettholt/pussebrett. Rives evt med rivbrett eller ”vaffeljern”. Dersom overflaten skal ha en gjennomfarget sluttpuss, skal den påførte grovpussen ha en jevn struktur.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber.base 134 Grovpuss C på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke benyttes.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet virker weber.base 134 Grovpuss C aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Benytt derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.base 134 Grovpuss C inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.