weberbase 136 Tynnpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase 136 Tynnpuss

weberbase 136 Tynnpuss
weberbase 136 Tynnpuss

Produktfordeler

  • Sprøytbar
  • Moderat fasthet
  • Fin konstruktur, maks 1,0 mm

For tynne pussjikt der det ønskes en fin kornstruktur på pussoverflaten.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.base 136 Tynnpuss er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig pussmørtel. Sprøytbar.

Mørtelklasse CS II iht. NS-EN 998-1.

For utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0093

PR-nummer: 85810

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 5 kg pr. m2 og 3 mm tykkelse
Påføringstemperatur > +5oC
Minimum tykkelse 2 mm
Maksimum tykkelse 5 mm
Vannbehov 5-6 liter pr. sekk
Brukstid ca. 2 timer ved +20oC
Sammensetning KC 50/50/650
Bindemiddel: Kalk (K) og sement (C)
Tilslag: Knust dolomitt og natursand 0-1 mm
Trykkfasthet Klasse: CS II NS-EN 998-1

Bruksområde

weber.base 136 Tynnpuss er en innvendig og utvendig puss for tynne pussjikt der det ønskes en fin kornstruktur på pussoverflaten. Benyttes som sluttpuss på underlag av sement-og kalk-sementmørtler. Kan også benyttes som innvendig tynnpuss direkte på Leca blokker der det ønskes en enklere puss.Til innvendig og utvendig bruk.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være tørt, rent og støvfritt. Større ujevnheter, sår og dårlig fylte fuger utbedres og gis tilstrekkelig herdetid før weber.base 136 Tynnpuss påføres. Pussede underlag forvannes, Leca-underlag forvannes ved behov.

Blanding

weber.base 136 Tynnpuss blandes maskinelt med ca. 5-6 liter vann pr. 25 kg sekk. Bland med vann i en hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i 7-10 minutter. Anbefalt blandingsutstyr: tvangsblander, drill og visp.

Utblandet mørtel må benyttes innen 2 timer.

Påføring

Påføring skjer med sprøyte eller for hånd. På pussede underlag påføres sluttpussen normalt dagen etter grovpussen. Sjikttykkelse maks 2-5 mm, men ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå ønsket struktur. På murverk av lettklinker kan pussen sprøytes eller trekkes direkte på i 2 –5 mm tykkelse. Pussen jevnes ut og skures/ filses til ønsket struktur.

Vi anbefaler 2 sjikt for å unngå synlig fugemønster.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke.

Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer må forholdsregler om oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5oC. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på weber.base 136 Tynnpuss på +20oC ved for eksempel å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørking av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Antifrost skal ikke tilsettes.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeider må følges.

 

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet virker weber.base 136 Tynnpuss aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Benytt derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber.base 136 Tynnpuss inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.