webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Produktfordeler

  • Basert på naturlig hydraulisk kalk
  • Diffusjonsåpen
  • Meget godt egnet til rehabilitering av svakere og eldre underlag av f.eks tegl

Til grunning ved rehabilitering og pussing av svake underlag.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet. Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. Bindemidlet i Weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning er naturlig hydraulisk kalk NHL5 og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 45-91.

Til utvendig og innvendig bruk.

Underlag

Benyttes på underlag av tegl og naturstein. Må ikke benyttes på underlag som er malt med olje-, alkyd-, latex eller andre organiske underlag.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0054

PR-nummer: 85563

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 5 kg pr. m² (sprøytet). Noe mer ved håndpåføring.
Anbefalt tykkelse 3 mm
Vannbehov Ca. 6 liter pr. sekk
Brukstid Ca. 2 timer ved +20oC
Sammensetning KKh 10/90/450
Bindemiddel: Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (Kh)
Tilslag: natursand 0-3 mm
Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1

 

Bruksområde

Til bruk som grunning på svakt sugende underlag, for eksempel hardbrent tegl og naturstein, og på underlag hvor mørtel som inneholder sement eller sementklinker ikke kan brukes. Brukes som tynn grunningsmørtel for å sikre vedheft ved renovering og ompussing av bygninger, der weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel benyttes ved grovpussing.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Reparasjoner skal utføres med tilpasset mørtel som omkringliggende. Ødelagt tegl skal erstattes. Dårlige/ødelagte fuger utkrasses til 2 ganger fugens bredde og etterspekkes. Unngå store sjiktvariasjoner da dette kan gi risiko for rissdannelse.

Blanding

Bland med vann til lettflytende konsistens i hurtiggående blander i 5-10 minutter eller i langsomtgående blander i 10-15 minutter. La mørtelen hvile i 5 minutter og bland på nytt. Benytt ca. 6 liter vann pr. sekk. Ferdig blandet mørtel må benyttes innen 2 timer. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp med ytterligere mere vann.

Påføring

Mørtelen påføres for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte eller Traktpistol til maks. 3 mm tykt sjikt. Benytt sprøytepistol med 10 mm munnstykke. Dersom grunningen påføres for hånd, skal den kostes ut. Beregn da større materialforbruk. Grunningen skal være heldekkende. Skal ikke bearbeides etter påføring. Se også egen veiledning for pussarbeider med hydraulisk kalk.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

Vær oppmerksom på

Pussing med weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning må ikke forekomme ved temperaturer under +5°C eller dersom det er fare for frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 kap NE.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtel vil gi frostskader (pulverisering) og redusert fasthet.

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber.cal 109 Hydraulisk kalkgrunning inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.