webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin
webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Produktfordeler

  • Basert på naturlig hydraulisk kalk (NHL)
  • Finkornet sluttpuss til hydrauliske underlag
  • Pumpbar

Tynnpuss av hydraulisk kalkmørtel der det kreves en slett og jevn overflate.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin er naturlig hydraulisk kalk og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0056

PR-nummer: 85820

EGENSKAPER
Materialforbruk ca. 5 kg pr. m² ved 3 mm tykkelse
Anbefalt tykkelse 2-3 mm
Vannbehov ca. 6 liter vann pr. sekk
Brukstid ca. 2 timer ved +20oC
Sammensetning KKh 20/80/600
Bindemiddel: Kalk (K) Naturlig hydraulisk kalk (NHL)
Tilslag: Knust dolomitt 0-1 mm
Trykkfasthet Klasse: CS I NS-EN 998-1 (0,4 - 2,5 MPa)

 

Bruksområde

Benyttes til tynne overflatebehandlinger på grovpuss av f.eks. weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel, evt  KC 50/50, der det kreves en glatt og jevn overflate. Også egnet til utjevning av tidligere stenkpussede fasader som skal behandles med kalkfarge. Kan også brukes på innvendige overflater. Weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn hydratkalkmørtel. Den blir hard tvers igjennom ved høy relativ luftfuktighet. Egnet ved arbeid om høsten.

Lagring

I uåpnede sekker kan produktet lagres i 1 år under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Forvann til jevnt sugende flate.For glatt underlag kan føre til avskalling.

Blanding

Bland med vann i hurtiggående blander 5-10 minutter eller i langsomtgående blander 10-15 minutter. Benytt ca. 6 liter vann pr. 25 kg sekk. La stå i ro i 5 minutter og bland opp på ny.

Ferdigblandet mørtel må benyttes innen 2 timer. Begynnende herdet mørtel skal ikke blandes opp igjen med yttrligere vann.

Påføring

Mørtelen påføres normalt dagen etter grovpussen. Påfør mørtelen for hånd eller med egnet pussprøyte, for eksempel Pussprøyte P 50 eller Sprøytepistol med 12 mm munnstykke. weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin påføres i maks. 3 mm sjikttykkelse. Trekk på og bearbeid lett. For mye bearbeiding vil gi svinnriss og finstoff i overflaten. Pussen jevnes ut og skures/filses til ønsket struktur. Avled regnvannet fra taket. Se også egen veiledning for bruk av hydraulisk kalk.

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 7 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussen oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørking fra sol og vind. Fasaden bør derfor være inndekket.

OVERFLATEBEHANDLING
Nypusset flate som skal males, må ha oppnådd tilstrekkelig herding og uttørking. Ved normale forhold kan weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin males etter 4 uker.

Anbefalte malingstyper:
• weber.ton 303 Silikatmaling
• weber.cal 246 Kalkmaling våt
• weber.cal 242 CD-maling (hydraulisk kalkmaling)

Vær oppmerksom på

Fuging eller pussing med weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin må ikke forekommme ved temperaturer under +5°C eller dersom det er fare for frost. Følg ellers retningslinjer for vinterarbeid i NS 3420 Kap N.

Kalkarbeider skal stå frostfritt i minimum 4 uker, opp til 4 måneder. Frost i mørtelen vil føre til frostskader og redusert fasthet (pulverisering).

Praktiske råd

For å beskytte mot nedbør, vær og vind og forhindre rask uttørking, skal fasaden alltid dekkes til. Regntak skal alltid benyttes.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det erfare for sprut. weber.cal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.